Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land

By og land


Nyborg Kommunes bysamfund er vigtige elementer i den samlede udvikling. Hovedparten af befolkningen, byggeriet, arbejdspladserne samt den private og offentlige service ligger i byerne, som kun udgør en lille del af kommunens samlede areal.

Kommuneplan 2013 rummer mål og retningslinjer for, hvilken rolle, de enkelte bysamfund spiller i den samlede udvikling, hvordan og hvor meget de enkelte byer skal udvikles, samt spilleregler for, hvordan udviklingen af byernes mange aktiviteter kan ske så vidt muligt uden konflikter og med stor vægt på miljømæssige og æstetiske principper.

Bymønster

Bymønstret angiver den sammenhæng, der er imellem kommunens forskellige små og større bysamfund. Det giver samtidig nogle retningslinjer for, hvor meget - og hvordan - de enkelte byer skal udvikle sig.

Nyborg by er hovedbyen, og Ullerslev og Ørbæk er lokalcentre. Aunslev/Hjulby, Skellerup, Langtved, Ellinge, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Herrested, Frørup og Tårup er landsbyer med mulighed for byvækst. I de mindre landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen, skal der ligeledes være mulighed for opførelse af enkelte boliger som "huludfyldning" inden for landsbyafgrænsningen, hvor det kan indpasses i landsbyen.   

Se mere om bymønstret her.

 De enkelte byer

Nyborg Kommune rummer 15 bysamfund med ca. 200 indbyggere og mere. Heraf er hovedbyen Nyborg langt den største med ca. 16.500 indbyggere, dvs. mere end dobbelt så meget som de andre byer tilsammen. Befolkningstallene i de enkelte byer fremgår af tabellen herunder.

Befolkningstallet er i perioden 2005-2013 steget i både Ullerslev og Ørbæk, og det samlede indbyggertal i kommunens 9 byvækstlandsbyer har stort set kunnet fastholdes i perioden. 

  2005 2009  2013
Nyborg 16.922 17.535 16.498
Ullerslev 2.627   2.752 2.721
Ørbæk 1.400   1.500 1.520
Aunslev 820 786 774
Refsvindinge 634 629 623
Herrested/Måre 560 580 585
Frørup 449 443 430
Vindinge/Rosilde 391 397 398
Skellerup 392 379 356
Tårup 290 288 282
Svindinge 298 304 282
Ellinge 253 277 265
Langtved 192 209 198
Kogsbølle 194 201 192
Langå 173 186 191

Kommuneplan 2013 lægger op til, at Nyborg fortsat skal være hovedbyen med en stor del af den forventede vækst i antallet af boliger, indbyggere og arbejdspladser. Men der lægges også vægt på en decentral udvikling med mulighed for byvækst i en række andre bysamfund. Det gælder især Ullerslev og Ørbæk, men også en række af de større landsbyer med et vist udbud af offentlig og/eller privat service.

I menuen til venstre kan du få mere detaljerede oplysninger ved at klikke på de enkelte bysamfund . 

De mindre landsbyer og det åbne land

Det vil også stadig være muligt at opføre enkeltstående boliger i de øvrige landsbyer inden for de viste landsbyafgrænsninger. Disse afgrænsninger fremgår af kommuneplanens rammedel.

I det åbne land kan byggeri kun i særlige tilfælde finde sted, med mindre det knytter sig til jordbrugserhvervene eller til andre planlagte aktiviteter, f.eks. inden for ferie og fritid.

Se mere om byggeri i det åbne land her. 

Se mere om arealudlæg og planlagt udbygning i alle bysamfundene her.  

Fjordvej i Nyborg Øksendrup Kirke

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017