Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Byggeri i det åbne land

Byggeri i det åbne land


Det åbne land, - landområderne uden for byerne, er en væsentlig lokal ressource. Landzonen omfatter den del af det åbne land, der ligger uden for bymæssig bebyggelse, og som enten er afgrænset fra byzone eller  fra sommerhusområde. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for uplanlagt bebyggelse m.v. bortset fra den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.  

Mål

Landskabet uden for byerne og landsbyerne skal som udgangspunkt friholdes for uplanlagt bebyggelse, der ikke har tilknytning til det primære jordbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhverv.

Nyborg Kommunes store grundvandsressource og natur- og kulturværdier samt de værdifulde landskaber skal sikres og styrkes, således at anlæg og byggeri sker med størst mulig hensyntagen til  grundvandet, landskabet og bygningsmæssige strukturer. Beskyttelse og benyttelse af grundvand og landskab skal gå hånd i hånd i et afbalanceret samspil.

Der skal ske udvikling i kommunens landområder. Der skal derfor udarbejdes udviklingsplaner for landsbyerne, primært for de udpegede byvækst-landsbyer. Overflødiggjorte bygninger i landzonen skal genanvendes til nye formål, der kan skabe liv og beskæftigelse i landområderne.

Retningslinier 

Byggeri i det åbne land og ikke afgrænsede landsbyer

 1. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelser til nyt byggeri og etablering af anlæg, der ikke har tilknytning til jordbrug, skovbrug og fiskeri, kan som udgangspunkt kun ske indenfor landsbyafgrænsninger.
 2. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelser til nybyggeri og etablering af anlæg uden tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse kan kun ske i forbindelse med virksomheder eller andre anlæg, som naturligt eller traditionelt er knyttet til det åbne land.
 3. Der kan  normalt  meddeles tilladelse til erstatningsbyggeri i det åbne land.
 4. Byggeri og anlæg der kræver tilladelse, skal tilpasses det omgivende landskab og ske i respekt for områdets eksisterende kulturværdier og bygningsmæssige strukturer. I landskabsområder med landskabelige beskyttelsesinteresser, skal der udvises særlig agtpågivenhed med tilpasning af byggeri og anlæg til det omgivende landskab.
 5. Ved planlægning og ændret anvendelse af arealer i det åbne land skal eventuelle råstofforekomster så vidt muligt udnyttes før arealerne beslaglægges.
 6. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelser til nyt byggeri og anlæg skal i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) ske i overensstemmelse med statens retningslinjer for grundvandsbeskyttelse.

Anlæg i den kystnære zone

 1. I den kystnære zone kan der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
 2. Tilladelse efter Planlovens § 35  i den kystnære zone kan  kun meddeles, såfremt det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser.

Fælles retningslinjer for spildevands- og affaldshåndtering

 1. Etablering af boliger samt etablering eller udvidelse af institutioner og virksomheder m.v. i det åbne land, kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå til et renseanlæg med tilstrækkelig kapacitet, eller i øvrigt miljømæssigt forsvarligt og under overholdelse af recipientkvalitetsplanen for den anvendte recipient.
 2. Spildevandsforholdene skal enten løses ved afskæring af spildevandet til kommunalt centralrenseanlæg med videregående rensning og næringssalt fjernelse, eller ved etablering af nedsivningsanlæg, minibiologisk rensning med den fornødne renseklasse, for at kunne imødekomme målopfyldelse af recipentkvalitetsplanen. Eller løses med samletank for bortkørsel til et kommunalt centralrenseanlæg.
 3. Etablering og udvidelse af virksomheder m.v. forudsætter endvidere, at der er etableret ordnede affaldshåndteringsforhold.

Fælles retningslinjer i forhold til vejinteresser

 1. Planlægning for nybyggeri eller etablering af anlæg inden for interessezoner for fremtidige veje kan ikke finde sted, før der er forhandlet med kommunens- eller statens vejmyndighed, og det er godtgjort, at eventuelle problemer i forhold til vejinteresserne kan løses tilfredsstillende.
 2. Ved udlæg af arealer i det åbne land skal det sikres, at udlægget ikke giver anledning til trafikale problemer på overordnede vejnet.
 3. Udlæg af arealer kan ikke finde sted, før kommunens vejafdeling (Vejdirektoratet for statsveje) har godtgjort, at evt. problemer i forhold til det overordnede vejnet, herunder også vejreservationer som vist på vejkort, kan løses tilfredstillende.

 Støj

 1. I forbindelse med landzonetilladelser skal det sikres at der ikke er støjmæssige problemer forbundet hermed. Der skal derfor redegøres for de støjmæssige forhold ved udlæg af nye arealanvendelser, ligesom planerne skal indeholde en egentlig dokumention, når der er begrundet tvivl om overholdelse af  støjkrav.  

 Øvrige interesseområder 

 1.  Landzoneplanlægningen og landzoneadministrationen skal ske i respekt for øvrige retningslinjer i kommuneplanen. 

  

Redegørelse 

Byggeri i det åbne land
Arealer i det åbne land skal i henhold til Planloven friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v., end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Ud over at værne om natur og landskab, er formålet med varetagelsen af  landzonebestemmelser, at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land, og samtidig sikre at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem  kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanlægningen.
Afgrænsningen mellem land og by medvirker til, at natur- og kulturhistoriske værdier bevares, og miljøkonflikter undgås.

Landzoneadministrationen skal gøre det muligt at bevare kvaliteterne for byggeri og anvendelse af tomme bygninger i det åbne land. Generelt  kan der etableres  erhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger i landzone med ret til at udvide med op til 500 m2.

I områder, hvor udviklingen viser tilbagegang, kan der dog etableres erhverv i alle overflødiggjorte bygninger i landzonen, men hvor udvidelsens størrelse skal vurderes i forhold til påvirkningen af landskabet. De overflødiggjorte bygninger skal genanvendes, og de kan ikke forventes nedrevet og erstattet af nybyggeri.
Endvidere kan der i områder med tilbagegang etableres erhverv og boliger i nedlagte  mejerier og skoler og lignende overflødiggjorte bygninger.

Det er hensigten at udarbejde et sæt administrationsregler med principper for byggeri og anlæg i landsbyer og landzone, der følger op på mål og retningslinjer og udnytter planlovens muligheder.


Anlæg i den kystnære zone
Det fremgår af Planloven, at der i den kystnære zone kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Se afsnit om Kystnærhedszonen her.

Bortskaffelse af spildevand og affald
Planloven tilsigter blandt andet at forebygge forurening af miljøet. Under hensyn hertil finder Byrådet det væsentligt, at  boliger, institutioner og virksomheder m.v. ikke lokaliseres i landzone, før der er etableret forsvarlige bortskaffelsesforhold for spildevand og affald.

Fremtidige veje
For at sikre fremtidige vejanlæg/vejudvidelser er nogle veje pålagt byggelinier eller interessezoner for fremtidige anlæg, så disse kan etableres i overensstemmelse med planlægningen. De enkelte vejes byggelinier kan oplyses af kommunens vejafdeling.

Ressourcebeskyttelse
Bestemmelserne om ressourcebeskyttelse har til formål at sikre en optimal udnyttelse af råstofferne i overensstemmelse med regionens strategi for en bæredygtig råstofindvinding.


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017