Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ellinge Udviklingsplanlægning for Ellinge

Udviklingsplanlægning for Ellinge


Ellinge indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2013 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen. 

Mål

Ellinge skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.
Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Ellinge, - i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.
Byudviklingen ved Toftegårdsvej og Toftemarken skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.
Landsbyens bevaringsværdige bygninger skal registreres, og alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal udarbejdes i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere. 

Retningslinjer 

  1. Den fremtidige boligbebyggelse i Ellinge skal ske inden for rammerne af den eksisterende lokalplan ved Toftemarken og Toftegårdsvej, hvor der er en rummelighed på ca. 12 boliger.
  2. Der kan, hvor det falder naturligt i landsbymiljøet, gives udstykningstilladelse til enkelte nye boliger som huludfyldning på særlige vilkår.
  3. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  4. Områderne ved kirken, langs bygaden og ved forsamlingshuset skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Ellinge.
  5. Fremtidige erhverv skal placeres inden for eksisterende lokalplaner i landsbyens østlige del, hvor afgrænsningen mod det åbne land skal fastholdes.
  6. Arealer indenfor landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.
  7. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med byudvikling skal ske i overensstemmelse med statens retningslinjer for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser.

 


Redegørelse

Bymønster og fremtidige boligområder
Ellinge er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Aunslev/Hjulby, Skellerup, Herrested/Måre, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup og Langtved i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del servicefunktioner som kirke, forsamlingshus, idrætsfaciliteter og lokale erhvervsvirksomheder.
De nye boligområder udlægges ved Toftemarken inden for eksisterende lokalplan nr. 36 (Gl. Ullerslev Kommune) med en rummelighed på  ca. 12 boliger. Der er tale om en kommunal parcelhusudstykning med mulighed for enkelte tæt-lav boliger. Området er beliggende i den nordlige del af landsbyen, hensigtsmæssigt i forhold til skolevejen til Ullerslev og trafikken på landevejen fra Nyborg til Ferritslev. Herudover udlægges et areal ved bygrænsen ved Pårupvej til hulufyldning.

Nyudlægget omfatter et mindre areal med rummelighed på få boliger og har karakter af huludfyldning. Arealet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor indvindingsopland til Ellinge Vandværk og uden for 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringer. Udlægget vurderes derfor ikke at udgøre nogen betydende risiko for grundvandsressourcen. Byudvikling skal foretages i overensstemmelse med statens retningslinjer herfor, ligesom tilladelse til byggeri vil blive givet på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Bevaringsværdige bygninger
I Ellinge er der en del huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden og medvirker til at fortælle landsbyens historie. I Ellinge er det fx kirke, præstegård og den gamle skole. Herudover bidrager de oprindelige tre- og firelængede gårde til et fint bymiljø.
Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Ellinge, så der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune. Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi.

Se afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her 

Bevaringsværdige bymiljøer
Området ved kirken er bevaringsværdigt og vigtigt for landsbymiljøet og  landsbyens identitet. Området ved den tidligere dagligvarebutik er et centralt byrum og mødested, der savner karakter og rumlig og arkitektonisk form. Udviklingsplanen for Aunslev påregnes udarbejdet i planperioden, og der vil i dette arbejde bl.a. kunne fokuseres på på de nævnte byrums muligheder i samarbejde med landsbyens beboere. 

Huludfyldninger
Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Nærmere retningslinjer for huludfyldninger kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.  

Fremtidige erhvervsområder
For at styrke bosætningen og et mangfoldigt liv i landsbyerne og på landet ønsker byrådet, at der så vidt muligt skal være erhvervsarealer til lokale erhverv, så der kan fastholdes og tiltrækkes mindre arbejdspladser i landsbyerne, herunder Ellinge. Der er et erhvervsareal ved Ferritslevvej, hvor der i forvejen er erhvervsvirksomheder. 

Udviklingsplan
Udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes udviklingsplaner for byvækst-landsbyerne, herunder for Ellinge.
Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald. 
Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.
Det er vigtigt, at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, beboere og andre lokale interessenter. 

LAG Nyborg
Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter har stor mulighed for at medvirke til at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.
LAG Nyborg skal samtidig have fokus på, at markedsføre landdistrikterne og sikre sammenhæng i indsatsen med kommunen.  

Kirkeballe i Ellinge

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017