Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Nyborg Detailhandel i Nyborg

Detailhandel i Nyborg


Kommuneplan 2013 indeholder en plan for udviklingen af detailhandelen i Nyborg By. Det unikke handelsmiljø skal fastholdes og udbygges til glæde for byens og kommunens borgere og gæster. Bymidteafgrænsningen kan udvides mod øst, så der bl.a. skabes bedre sammenhæng med de nye områder på færgelejerne.

Mål

Nyborgs rolle som hele Østfyns handelscentrum skal løbende udvikles og forbedres. Det unikke handelsmiljø i den historiske bykerne skal fastholdes og styrkes med hensyn til bevaringsværdi, byrumsmæssige kvaliteter og attraktive oplevelser.

I Nyborg by skal der sikres et stort og varieret udbud af både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker samt service- og kulturtilbud til gavn for kommunens borgere og besøgende. Der skal derfor udlægges et tilstrækkeligt areal til udvikling af detailhandelen i bymidten, så borgernes efterspørgsel kan efterkommes og kørselsbehovet begrænses til gavn for miljøet.

Udvidelsen af detailhandelen skal ske som en videreførelse af bykernens urbane og bymæssige struktur, så der sikres sammenhæng og identitet i bymidten.

Arealerne på begge sider af Storebæltsvej skal udvikles med vægt på en høj arkitektonisk kvalitet og fremtoning i forhold til oplevelsen af ankomsten til byen.

Eksisterende lokale butikker til områdernes forsyning i Nyborg by skal så vidt muligt opretholdes, for at servicere befolkningen i lokalområderne..

Retningslinjer

Bykernen

 1. Nyborg bykerne defineres som området inden for voldene. Nyborg bykerne skal styrkes som det vigtigste detailshandelscenter i kommunen og for hele Østfyn.
 2. Det attraktive historiske bymiljø skal bevares og styrkes som ramme for kommunens væsentligste detailhandelscenter med et bredt udsnit af detailhandelsbutikker.
 3. Bymiljøet med gågader, indkøb-, service- og varierede oplevelsesmuligheder skal videreudvikles under hensyntagen til udviklingen af projekt "Nyborg - Danmarks riges Hjerte" (se link).
 4. Butiksstørrelser under 500 m2 skal fortrinsvist placeres i den historiske bykerne inden for voldene for at styrke miljøet her

Bymidten

 1. Nyborg bymidte defineres som det fremtidige område til detailhandel i bymidten (se kort). 
 2. Butiksareal til detailhandel, der er beliggende i den del af Bymidten, som er selvstændigt afgrænset ved "Nyborg Jern", kan ske i overensstemmelse med gældende lokalplan, og der kan herudover kun ske mindre udvidelser af eksisterende butikker inden for den fastlagte rummelighed.
 3. Nyborg bymidte skal udvikles i overensstemmelse med principperne for statistisk afgrænsning af bymidter, dog således at vækstretningen forudsættes at ske mod øst (indefra og ud), så der skabes sammenhæng med de nye områder på færgelejerne og byomdannelsesområderne ved Storebæltsvej. Den statistiske bymidteafgrænsning udvides med ca. 28.000 m2 til etablering af butikker og centerfunktioner. Udvidelsen forudsættes at ske gennem en længere årrække. Udvidelsen skal fortrinsvis anvendes til etablering af butiksstørrelser over 500 m2 bruttobutiksareal.
 4. Inden for bymidteafgrænsningen kan der opføres et bruttobutiksareal på max 17.000 m2, fordelt på 4.000 m2 dagligvarebutikker og 13.000 m2 udvalgsvarebutikker. Bruttobutiksarealet for den enkelte butik må være max 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.
 5. Bymidten fra Nyborg bykerne ud langs Storebæltsvej skal planlægning ske på baggrund af en urban byudviklingsplan, der skal sikre den nødvendige byrumsmæssige og arkitektoniske sammenhæng og helhed i bymidten.  
 6. Udvidelsen af bymidten kan kun ske, hvis det kan dokumenteres, at planlovens principper om statistisk afgrænsning er opfyldt, og den ovennævnte byudviklingsplan kan dokumentere, at udvidelsen sker som en naturlig videreførelse af den bymæssige stuktur i bykernen. Byudviklingsplanen skal tillige danne grundlag for en rækkefølgeplanlægning til udbygning af området (indefra og ud).
 7. Tilgængligheden i de nye områder skal sikres gennem en infrasturkturudvikling, der især tilgodeser de bløde trafikanter med sammenhængende stiforbindelser til stationen, busholdepladser og bykernen.

Særligt pladskrævende udvalgsvarer

 1. Området syd for Storebæltsvej ("Lynfrosten") skal byomdannes til kulturelle-, administrative- og serviceorienterede erhverv samt særligt pladskrævende udvalgsvarer, biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer og byggematerialer.

Lokalbutikker i Nyborg

 1. De eksisterende større og mindre butikker til lokalområdernes/bydelenes daglige forsyning skal så vidt muligt fastholdes.
 2. Eksisterende og nye butikker kan etableres med max. 1.000 m2 butiksareal for den enkelte butik. Enkeltstående butikker skal som udgangspunkt overholde en afstand på min. 500 m til andre butikker.

 


Redegørelse 

Bymidteafgrænsningen

Der er udlagt et areal på ca. 28.000 m2 til udvidelse af bymidten. Den østligste del af den statistiske afgrænsning indeholder det fredede voldgravsområde og parkanlægget Chr. Hansens Have, der forudsættes bevaret, hvorfor det nye centerområde påbegyndes øst for Enghavevej. Her planlægges for en 1. etape bestående af en dagligvarebutik kombineret med andre byfunktioner, der kan begrunde en yderligere østlig udvikling i overensstemmelse med den statistiske afgrænsning. Den fortsatte udvidelse mod øst skal ligeledes ske indefra og ud og  i overensstemmelse med principperne for den statistiske afgrænsning af bymidter. 

Udvidelsen af bymidteafgrænsningen (uden for bykernen) skal fortrinsvist anvendes til etablering af butiksstørrelser over 500 m2 bruttobutiksareal. Butiksstørrelser under 500 m2 skal fortrinsvist placeres i bykernen eller i eksisterende lokalområder i byen.

Bykernen i Nyborg indenfor voldene udgør en fuldt udbygget bevaringsværdig helhed, der ikke åbner mulighed for udvidelser af detailhandelen. Af  historiske og byplanmæssige årsager skal udvidelsen af bymidteafgrænsningen derfor ske udenfor voldene i tæt sammenhæng med bykernen. Byplanmæssigt kan dette naturligt ske i østlig retning i direkte sammenhæng med udviklingen af de tidligere DSB-arealer. Her kan der planlægges for centerfunktioner i området øst for Enghavevej, hvor stueetagerne forbeholdes detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser om afgrænsning af bymidter. - På denne måde skabes en urban sammenhæng mellem bykernen og den nye bydel på DSB-arealerne, hvor bymidteafgrænsningen vil medvirke til at sammenbinde Knudshovedvejkvarteret med bykernen, samt styrke kontakten mellem stationsområdet og bymidten. Dette skal ske på baggrund af en byudviklingsplan, der sikrer urbane byrum og intimitet, som en naturlig videreførelse af bykernen, hvor bløde trafikanter tilgodeses.

Indenfor den udvidede bymidte skal stueetagerne anvendes til detailhandel og med  service-, kontor- og administrative erhverv i øvrige etager. Ibrugtagning af området til detailhandel kan ske i overensstemmelse med en etapevis udvidelse af den statistiske bymidteafgrænsning. Den udvidede bymidteafgrænsning mod øst skal planlægges på baggrund af den ovennævnte urbane byudviklingsplan, der tillige skal danne grundlag for en rækkefølgeplanlægning (indefra og ud).

Den urbane byudviklingsplan skal sikre, at byudviklingen kan udføres etapevis, -indefra og ud, inden for en bymæssig bygningsstruktur med detailhandel i stueplan kombineret med andre centerfunktioner på de øvrige etager (i rammedelen fastlægges bebyggelse i 3 etager), så der skabes varierede byrum med mulighed for byliv og oplevelser. Planen skal arbejde bevidst med en funktionel, visuel og æstetisk sammenhæng med den historiske bykerne på tværs af voldgrav mv. Øst for Banegårdsalle ligger et eksisterende centerområde (StatOil, Lidl, McDonalds), der skaber overgang til en mere åben afslutning ved motorvejen.

Tilgængligheden til den udvidede bymidte er optimal med god forbindelse til station, busholdeplads, bykerne og med umiddelbar adgang til en af byens vigtigste indfaldsveje. Planlægningen skal sikre en infrasturktur, der især tilgodeser de bløde trafikanter med sammenhængende stiforbindelser.

Den historiske bykerne er ikke velegnet til stor trafikafvikling og etablering af parkering i tilknytning til butikkerne. Der er derfor væsentligt, at den østlige udvidelse af bymidten sker på en måde, der aflaster bykernen for biltrafik, sikre lettilgængelige velplanlagte p-arealer i periferien og  forbedrer forholdene for den gående og cyklende trafik.

Udvidelse af den statistiske bymidteafgrænsning sker på baggrund af supplement til CVR. De enkelte forretninger vises med cirkler med en 25 m radius. Sammenhængende cirkler skal for at danne en kerne rumme enheder fra 4 forskellige hovedgrupper, - mindst 2 enheder fra hovedgruppe I og mindst 1 enhed fra hovedgruppe VI, VII eller VIII. Du kan via de viste links i boksen til højre se detailhandelen i Nyborg opgjort efter brancher på henholdvis kort og liste.

I følge detailhandelsanalysen fra 2008 efterspørges bestemte typer af udvalgsvareforretninger, som ikke findes i kommunen i dag. Det er især udvalgsvarer fra konceptbutikskæder, større udvalgsvarer som fordrer parkering umiddelbart ved butikken m.fl. Det er sådanne udvalgsvarebutikker, som pga. butiksarealets størrelse og parkeringskrav, er vanskelige at indpasse i den historiske bykerne. Denne type af udvalgsvarebutikker skal kunne placeres i den østlige udvidelse af bymidten, hvis handelsbalancen i forhold til især Odense skal styrkes.

Der skal udarbejdes en ny detailhandelsanalyse, evt. i samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn, så der tilvejebringes et opdateret plangrundlag. En ny detailhandelsanalyse er en forudsætning for at ændre den eksisterende detailhandelsplanlægning.

Nyborg Station har udviklet sig til et centrum for pendlertrafikken i hele det syd- og østfynske område. Ud fra et bæredygtigt synspunkt skal indkøbene foretages, hvor borgerne færdes, så unødig kørsel undgås. Dissse kriterier tilgodeses  ved udvidelse af bymidten i østlig retning.

Centerområdet omkring Lidl ved Storebæltvej fastholdes med 2.700 m2 bruttobutiksareal.

Lokalbutikker i Nyborg by

Lokalbutikker i Nyborg by, udenfor bymidten, til områdernes lokale forsyning kan etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m2.  Alle lokalbutikker i Nyborg by ønskes så vidt muligt opretholdt, da de udgør en vigtig del af den lokale service i de forskellige bydele og øger den samlede attrakionsværdi. - Byrådet har besluttet at hæve størrelsen af disse butikker, så de tilpasses de dagligvarebutikstyper, der efterspørges og ønskes realiseret af de forskellige butikskæder.

Særligt pladskrævende udvalgsvarer

I tilknytning til bymidteafgrænsningen udlægges et område syd for Storebæltvej på 34.000 m2 til særligt pladskrævende udvalgsvarer samt kulturelle-, administrative og serviceorienterede erhverv. Der skal her placeres detailhandel med særligt pladskrævende udvalgsvarer i form af biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer og byggematerialer. Med en beliggenhed mod Storebæltsvej stilles der krav til det visuelle udtryk på udstilling og arkitektur. 

 

 

Eks. antal butikker til Dagligvarer

 

Eks. antal butikker til Udvalgsvarerr Eks.           butiksareal  Dagligvarer  (m2) Eks. butiksareal Udvalgsvarer  (m2) Rest-rummelighed butiksareal til Dagligvarer(m2) Rest-rummelighed butiksareal til Udvalgsverer  (m2)

Res-trummelighed butiksareal til Pladskrævende varegrupper  (m2)

Nyborg Bymidte: "Bykernen" 23 66  7.800  14.800  3.500  12.500   
Nyborg Bymidte  "Nyborg Jern"  3 6.600 5.700 500  500   
Nyborg  "Storebæltsvej"             17.000 
Kommunen i øvrigt 13  17  7.100  7.000  2.000     
Nyborg Kommune i alt 39  87  21.500  27.500  6.000  13.000  17.000 

Udgangspunktet for fastlæggelse og dimensionering af den fremtidige bymidteafgrænsning har være det forventede behov for detailhandelsbyggeri på 18.000 m2 bruttobutiksareal, jf. Detailhandelsanalysen. Hvis det forventede behov fastlægges som etageareal i stueplan i en urban struktur med bebyggelse i gennemsnitligt 3 etager, er der i det udlagte areal til detailhandel nord for Storebæltsvej ikke tilstrækkelig rummelighed til at imødekomme dette behov. Der skal derfor udarbejdes en ny detailhandelsplan for Nyborg by, som sikrer, at det skitserede behov kan lokaliseres i Nyborg på en byplanmæssig hensigtsmæssig måde, der tilgodeser borgernes og pendlernes behov på et bæredygtigt grundlag. Planen vil blive udarbejdet som kommuneplantillæg, der efterfølgende vil blive integreret i kommuneplanen. Det overordnede mål med planen er at sikre, at Nyborg har arealmæssige ressourcer til at fastholde sin position som det naturlige centrum for detailhandelen på Østfyn og undgår at tabe markedsandele til Odense til skade for miljøet og det lokale serviceniveau.

Du kan læse Detailhandelsanalysen for Nyborg kommune via linket i boksen til højre. 

Kongegade i Nyborg før ombygning

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

 Detailhandel i Nyborg efter brancher - kort 

 Detailhandel i Nyborg efter brancher - liste

 Detailhandelsanalyse  2008.pdf (4.4 MB)