Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ørbæk Boligområder i Ørbæk

Boligområder i Ørbæk


Byudviklingen skal ske inden for rammerne af allerede udlagte områder, og der vil blive igangsat en planlægning for byudviklingen på længere sigt i form af et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal udarbejdes med baggrund i statens kortlægning af grundvandsinteresserne i området, der foreligger i 2015.

Mål

I Ørbæk skal der opføres både åben-lav og tæt-lav boligbyggeri, så der sikres et varieret boligudbud, der kan tilfredsstille den til en hver tid værende efterspørgsel.

Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der skal tages vidtstrakte hensyn til natur og miljø, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.

Nye boligområder skal fremstå som unikke og udtrykke høj arkitektonisk kvalitet, der samtidig udnytter de landskabelige muligheder.

Retningslinjer

  1. Åben-lavt og tæt-lavt boligbyggeri skal opføres inden for den eksisterende rummelighed i Mejerivænget og ved Spurvevej. Der skal gennemføres en planlægning, der udlægger yderligere arealer til boligbebyggelse til imødekommelse af efterspørgslen i form af kommuneplantillæg. Planlægningen skal tage udgangspunkt i de intentioner, der er beskrevet i opslaget  Samlet udviklingsplan for Ørbæk.
  2. Der skal udarbejdes en helhedsplan, der sikrer at byudviklingen kan ske i mindre etaper indefra den eksisterende by og ud af byen.
  3. Helhedsplanen og de nødvendige lokalplaner skal beskrive sammenhængen med de tilgrænsende boligområder og den grønne struktur, samt vise hvordan området kan trafikbetjenes på en bæredygtig måde.
  4. Overgangszonerne mellem boligområderne og de tilgrænsende naturområder skal indgå i planlægningen, så der sikres en klar afgrænsning mellem by og land.
  5. Sundhed skal fremmes gennem udlæg af grønne områder, stier og aktivitetspladser, orientering af bebyggelsen i forhold til udsigtsforhold og lys- og skyggepåvirkning, sikring af arkitektonisk kvalitet, reduktion af trafikstøj og etablering af funktioner til styrkelse af det sociale fællesskab.
  6. Ved lokalplanlægning og godkendelse af enkeltprojekter skal der lægges vægt på tilgængelighed, handicapvenlige løsninger, gode og sunde friarealer samt energivenlige-, klimatilpassede- og byøkologiske løsninger
  7. I forbindelse med byudviklingen skal der ske forbedringer af de eksisterende vejforhold, herunder adgang til skole, idrætsfaciliteter og centerfunktioner. 

 


Redegørelse

Boligbyggeriet i Ørbæk er gennem de senere år været markant, og er primært sket mod vest i Mejerivænget og ved Spurvevej, - altovervejende som fritliggende parcelhusbebyggelse.
På baggrund af befolkningsprognose og boligbyggeprogram forventes et gennemsnitligt årligt boligbyggeri i Ørbæk på 5-10 boliger, hvor der i de nærmeste år forventes et relativt beskedent boligbyggeri, der vil stige gradvist i takt med forbedrede konjunkturer i samfundet.

Den eksisterende restrummelighed i eksisterende kommunale udstykninger (Mejerivænget og Spurvevej) er på ca. 30 grunde. Dette skønnes at være tilstrækkeligt i perioden frem til 2015, hvor den statslige kortlægning af drikkevandsinteresserne foreligger.
Alle bynære arealer omkring Ørbæk by er klassificeret som OSD-område (Område med særlige drikkevandsinteresser). I den statslige udmelding til vandplanerne i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD-områder, er der åbnet op for, at kommunen fremover kan planlægge for placering af boliger i OSD-områder og indvindingsoplande, hvis der for det pågældende område er foretaget en kortlægning og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse.
Når den statslige kortlægning foreligger i 2015 vil der blive gennemført en planlægning (kommuneplantillæg), hvor der udlægges de nødvendige arealer til boligbyggeri i Ørbæk. Planlægningen skal ske i tæt samarbejde med lokalbefolkningen og i tæt dialog med Naturstyrelsen, så de statslige interesser i byudviklingen (indefra og ud) og grundvandsinteresserne respekteres og tilgodeses i afgrænsningen af arealudlæggene og i detailplanlægningen.

Byrådet og lokalbefolkningen ønsker at der arbejdes for en østlig byudvikling, som beskrevet i opslaget ”Samlet udviklingsplan for Ørbæk”, hvor der peges på relevante perspektivarealer ved Sentvedvej/Langemosevej. Byrådet mener, at der er tungtvejende byplanmæssige argumenter, der taler for en østlig byudvikling, da de nye boligområder får en beliggenhed tæt på skole og idrætsfaciliteter (Ørbæk Midtpunkt) samt byens primære detailhandelsforsyning (østsiden af hovedgaden). Herved opnås nærhed og en god trafiksikkerhed for børnene, hvilket er en vigtig parameter for Ørbæk som bosætningsby med fokus på børnefamilier. Nye boligudlæg i den vestlige del af byen vil skævvride byen og ikke i samme grad være attraktive for tilflyttere.

Sentvedvej set mod øst

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017