Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ørbæk Detailhandel i Ørbæk

Detailhandel i Ørbæk


Ørbæk har i bymønsteret status som lokalcenter, hvor det lægges stor vægt på, at den nødvendige private- og offentlige service er til stede, herunder et tilstrækkeligt butiksudbud. Ørbæks eksisterende centerområde er Hovedgaden som er landvejen gennem byen. Hovedgaden trænger til et byrumsmæssigt løft, så attraktionsværdien og kvaliteten som centerområde højnes.

Mål

Ørbæks by har et  velfungerende centerområde med et varieret butiksudbud, der løbende skal udvikles og forbedres. Der skal udlægges et tilstrækkeligt areal til udvikling af detailhandelen, så borgernes efterspørgsel kan efterkommes og kørselsbehovet begrænses til gavn for miljøet.

Udvidelsen af detailhandelen skal ske som en videreførelse og fornyelse af det eksisterende centerområde, så der sikres sammenhæng, identitet og en højnelse af bymiljøet.

Der skal arbejdes med en trafiksaneringsmodel som kan tilgodese bymiljøet i handelsstrøget og Hovedgadens funktion som landevej.

Retningslinjer

  1. Bymidteafgrænsningen i Ørbæk omfatter det eksisterende centerområde i Hovedgaden. Bymidteafgrænsningen fastlægges i overensstemmelse med principperne for statistisk afgrænsning af bymidter.
  2. Der skal i planperioden udarbejdes en samlet plan for centerområdet i Ørbæk i tæt samarbejde med lokalbefolkningen, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter.
  3. Det meste af strækningen langs Hovedgaden fastlægges til blandet bolig- og ervhvervsområde svarende til den traditionelle sammensætning af bolig og erhverv, herunder butikker i større landsbyer.
  4. Der kan indenfor bymidteafgrænsningen etableres dagligvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 2.000 m2 og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 1.000 m2 for den enkelte butik. Uden for bymidteafgrænsningen kan eksisterende butikker til områdernes lokale forsyning udvides til et max. bruttoetageareal på 1.000 m2 for den enkelte butik. Nye butikker kan kun etableres uden for bymidteafgrænsningen, hvis disse er beliggende min. 500 m fra bymidten.
  5. Der kan kun planlægges for nye dagligvarebutikker på baggrund af en ny detailhandelsanalyse, der dokumenterer behovet herfor, da arealrammen til dagligvarer er opbrugt.

 


Redegørelse

I Ørbæk er bymidten afgrænset efter den statistiske metode, hvilket har muliggjort en mindre udvidelse af bymidten (se kort). Denne udvidelse har sikret, at der kan etableres en ny dagligvarebutik, hvor Ørbæk Kro er beliggende. Inden for Bymidteafgrænsningen udlægges en sammenhængende planlægningsramme for et handelscentrum i Ørbæk, hvor bymiljøet kan styrkes, herunder  Ørbæks rolle som attraktiv bosætningsby og lokalcenter.

Der har i de seneste år været en positiv udvikling i dagligvareforsyningen i Ørbæk, hvorimod det er vanskeligt at fastholde udvalgsvarebutikkerne i byen. Den eksisterende Netto-butik er erstattet af en ny med et større salgsareal. Dækningsgraden for dagligvarer vurderes derfor at stige yderligere, så langt størstedelen af dagligvarehandelen i Ørbæk-området foretages lokalt, hvilket styrker byens samlede attraktionsværdi som lokalcenter. Med etablering af en dagligvarebutik ved Ørbæk Kro er restrummeligheden for dagligvarebutikker opbrugt, og der kan ikke etableres nye dagligvarebutikker i Ørbæk, før der er udarbejdet en detailhandelsanalyse, der dokumenterer et behov herfor.

Eksisterende detailhandel og andre bymæssige funktioner samt bymidteafgrænsningen kan ses på nedenstående figur.

Detailhandelsanalyse 2008 kan ses via link i boksen til højre.

   

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

Detailhandelsanalyse_2008.pdf (4.4 MB)