Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ørbæk Erhvervsområder i Ørbæk

Erhvervsområder i Ørbæk


Ørbæk skal fortsat have mulighed for en erhvevsudvikling. Det eksisterende erhvervsområde i den nordlige del af byen skal forbedres med ny lokalplan, og der anvises mulighed for en senere planlægning af et tilgrænsende perspektivareal.

Mål

Der skal fortsat være mulighed for en erhvervsudvikling i Ørbæk i overensstemmelse med byens status som lokalcenter i bymønsteret.

De eksisterende virksomheder i byen skal tilgodeses, herunder de lokale fødevarevirksomheder.   

Retningslinjer 

  1. Erhvervsudviklingen i Ørbæk er sket i den nordlige del af byen vest for Nyborgvej, hvor der fortsat skal sikres en tilstrækkelig rummelighed til lokalisering af nye virksomheder.
  2. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området, der sikrer en rummelighed på min. 8 ha inden for det eksisterende udlagte erhvervsområde i Ørbæk.
  3. Erhvervsvirksomheder kan lokaliseres indenfor afstandsklasse 2 til 6.
  4. Lokalplanen for området skal sikre, at virksomhederne inden for de enkelte afstandsklasser kan lokaliseres uden væsentlige genevirkninger for de tilgrænsende boligområder.
  5. Der skal på baggrund af en samlet lokalplan sikres en grøn zone mellem erhvervsbebyggelsen og Nyborgvej (A8).
  6. I forbindelse med lokalplan og erhvervsudvikling i området skal der sikres et tiltalende og grønt helhedspræg på baggrund af beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet, så den nordlige indkørsel til Ørbæk ikke skæmmes i overgangen mellem land og by.  

Redegørelse

For at sikre, at Ørbæk kan udvikle sig som stærkt og attraktivt lokalcenter, er det vigtigt, at der er gode udviklingsmuligheder for eksisterende erhvervsvirksomheder og nye virksomheder, der med fordel kan placeres i en by af Ørbæks størrelse.

Erhvervsvirksomhederne i Ørbæk er primært beliggende i den nordlige del af byen vest for Nyborgvej indenfor lokalplanlagt erhvervsområde. Herudover ligger virksomhederne spredt i byen, overvejende langs Hovedgaden og mod udfaldsvejene.

Landbrugserhvervet i Ørbæk-området er stadig udbredt i modsætning til Nyborg og Ullerslev.

Fødevaresektoren er stærkt repræsenteret med virksomheder som Ørbæk Mostfabrik, Danrice og specialbryggerierne i Refsvindinge og Ørbæk. Kommuneplanen sikrer, at Danrice har mulighed for udvidelse på et tilgrænsende areal langs Odensevej. 

Erhvervsstrukturen i Ørbæk er domineret af mindre og mellemstore virksomheder. Der er udarbejdet lokalplan for et biogasanlæg inden for det eksisterende erhvervsområde.

For på lang sigt at sikre enhvervsmæssige udviklingsmuligheder i Ørbæk er der peget på en yderligere udvidelse af af det eksisterende erhvervsområde (Perspektivareal, jf. Samlet udviklingsplan for Ørbæk). Dette for at skabe en samlet bymæssig arrondering af arealet mellem de to indfaldsveje (Odensevej og Nyborgvej) og den evt. fremtidige omfatsvej vest om Ørbæk. Der kan ikke planlgges for perspektivarealet før der foreligger en kortlægning af grundvandsforholdene, der kan sandsynliggøre, at erhvervsudvikling på det pågældende areal kan ske, uden at have en negativ påvirkning af grundvandsdannelsen. - Vejadgangen til et potentielt nyt erhvervsareal  mellem eksisterende erhvervsområde og det reserverede areal til omfartsvej skal ske af ny vejtilslutning til Odensevej, beliggende ca. 300 m fra krydset med Ringvej. Da en sådan vejtilslutning til Odensevej ikke overholder de generelle retningslinjer i kommuneplanen, skal tilslutningen, af hensyn til trafiksikkerheden på Odensevej, ske via nyt kanaliseringsanlæg på stedet. Vejtilslutningen vil være beliggende i kanten af vejarealreservationen og ca.300 m fra dennes centerlinje.

Ny erhvervspolitik

Nyborg Kommunes har vedtaget en ny erhvervspolitik. Erhvervspolitikken er blevet til i tæt samarbejde mellem Nyborg Kommune, Østfyns Erhvervsråd og nøglepersoner fra  erhvervs-, turist-, og kulturliv . Klik på linket til højre for at se folderen "Virksomhed i Nyborg Kommune".

Afstandszonering

Erhvervsområderne skal planlægges og udvikles efter principperne om afstandszonering og virksomhedsklassificering. Afstandszoneringen skal medvirke til at adskille forurenende og mindre forurenende aktiviteter og sikre erhvervsområdet mod nabokonflikter med tilstødende områder med miljøfølsomme anvendelser, fx. boligområder.

Omkring biogasanlægget er udlagt et konsekvensområde i en afstand af 200 m fra anlægget. Indenfor dette område må der ikke inddrages nye arealer til miljøfølsomme anvendelser (fx fødevarevirksomheder). De 200 meter har ikke relation til udledning af lugt, men til udledning af af stoffer fra biogassen, der kan have en uheldig indvirkning på fødevareproduktion. Afstanden er fastlagt ud fra et forsigtighedsprincip, men den vil kunne reduceres, hvis det kan sandsynliggøres, at konsekvensområdet kan have en mindre udstrækning. - Der er mere end 200 m til boliger udenfor erhvervsområdet.

Afstandszonering for de enkelte virksomhedsklasser kan ses her. 

 

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksternt link

 Erhvervspolitikken "Virksomhed i Nyborg Kommune".pdf (731.3 KB)