Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ørbæk Samlet udviklingsplan for Ørbæk

Samlet udviklingsplan for Ørbæk


Den samlede udviklingsplan for Ørbæk indgår som en del af Kommuneplan 2013. Byudviklingen skal ske inden for rammerne af allerede udlagte områder, og der vil blive igangsat en planlægning for byudviklingen i form af et kommuneplantillæg, der giver mulighed for udlæg af areal til boligbebyggelse øst for byen, når statens kortlægning af grundvandsinteresserne i området foreligger.

Mål

Ørbæk skal tilpasses bymønsteret som et velfungerende lokalcenter med den nødvendige offentlige- og private service som et naturligt bindeled mellem Nyborg, landsbyerne og landdistriktet. Byen skal markedsføres som en attraktiv bosætningsby med fokus på varierede boligtyper og bynære friarealer af høj kvalitet.

Ørbæk skal være et godt og trygt sted at bo, hvor der tilbydes spændende og varierede bomuligheder i områder af høj kvalitet tæt på natur og rekreative områder. Ørbæk skal også kunne tilbyde velbeliggende og velplanlagte erhvervsarealer med god trafikal tilgængelighed og uden miljmæssige gener for tilgrænsende områder.

Byudviklingen i Ørbæk skal ske med hensyntagen til de store natur og miljøinteresser, der kendetegner ådalen og randzonen omkring byen.

Den grønne struktur, skal være det styrende element i detailplanlægningen, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Retningslinjer

  1. Byudviklingen skal gennemføres med helhedsorienteret planlægning, hvor der lægges vægt på natur og miljø, bæredygtighed, tilgængelighed og kvalitet.
  2. Byudviklingen i Ørbæk skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i den samlede udviklingsplan.
  3. Når staten i 2015 har kortlagt grundvandsforholdene i og omkring Ørbæk skal der kommuneplanlægges for de på kortet viste arealer til fremtidige boligområder (Perspektivarealer betegnet: ”Fremtidige boligområder”).
  4. Inden for eksisterende lokalplanlagte områder er der en rummelighed på ca. 30 boliger. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, jf retningslinje 3, der fastlægger arealer med en rummelighed på yderligere 80 boliger, så det forventede behov for boligbyggeri i Ørbæk i planperioden kan imødekommes.
  5. Byudviklingen skal ske i etaper (indefra og ud) på baggrund af en samlet helhedsplan for området, der skal definere en tydelig og permanent afgrænsning mod det åbne land.
  6. I forbindelse med byudvikling mod det åbne land og den grønne struktur skal der stilles krav til den landskabelige bearbejdning af byområdet i form af beplantninger, arronderinger samt grønne rekreative bufferzoner.
  7. Byudviklingen skal ske under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening.
  8. Der udlægges arealer til erhvervsformål inden for eksisterene erhvervsområde  samt et tilgrænsende areal i den nordlige del af byen med en samlet rummelighed på ca. 20 ha. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området.
  9. I forbindelse med den grønne struktur skal der sikres et sammenhængende stisystem, der binder den eksisterende by sammen med de bynære rekreative områder og med mulighed for videre forbindelse til Nyborg.
  10. Arealreservation til omfartsvej vest om Ørbæk fastholdes.  

 


 

Redegørelse 

Den samlede udviklingsplan viser en overordnet struktur for Ørbæk by. Udviklingsplanen er præget af det grønne forløb, der strækker sig igennem byen og følger ådalen. Den grønne struktur udgør et vigtigt biologisk interesseområde som spredningskorridor for flora og fauna samt et unikt bynært rekreativt område med store kvaliteter for byliv og bosætning. 

Nye boligområder

Byudviklingen i Ørbæk har i de seneste år været massiv med et stort parcelhusbyggeri mod vest ved Mejerivænget og Spurvevej. Lokalbefolkningen og Byrådet er enige om, at en videreførelse af boligbyggeriet mod vest ikke er hensigtsmæssig, da der skabes stor afstand til byens offentlige - og private servicefunktioner (Ørbæk Skole, Ørbæk Midtpunkt, idrætsfaciliteter, dagligvarebutikker, kirke mv.),  Hvis Ørbæk skal udvikles som et attraktivt bosætningsområde for børnefamilier, er det afgørende, at byplanlægningen sikrer god sammenhæng og trafiksikkerhed i forhold til  byens primære servicefunktioner. Det viste perspektivareal (Benævnt: ”Fremtidige boligområder”) berører kun delvist de biologiske interesseområder omkring Ørbæk Ådal. Den del der berøres er i dag dyrket landbrugsjord. - Området er screenet med hensyn til naturbeskyttelsesinteresser, landskab, geologi, kulturhistorie mv. Der skal udpeges erstatningsareale svarende til den del af det biologiske interesseområde, der inddrages til byudvikling. 
Området rummer ingen arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Med hensyn til potentiale for ny natur vurderes området som det fremstår i dag, kun at have et ringe/lavt potentiale for etablering af ny natur. Det vurderes samlet, at hensynet til naturbeskyttelsesinteresserne ikke er til hinder for at området kan udlægges til byudvikling.
Det skal fremhæves, at byudviklingsområdet  ligger uden for selve ådalen, der vurderes at være meget sårbar overfor etablering af bebyggelse og tekniske anlæg. Det vurderes, at bebyggelsen i det aktuelle byudviklingsområde kan indpasses i landskabet i forhold til de eksisterende terrænformer og kulturhistoriske landskabselementer på stedet. På baggrund af dette vurderes det, at de viste perspektivarealer til byudvikling ikke tilsidesætter beskyttelsen knyttet til de landskabelige, geologiske og kulturhistoriske interesser.

Det er Byrådets langsigtede mål, at det mindre erhvervsområde, der er beliggende mellem Svendborgvej og Langemosevej, skal kunne omdannes til en boligorienteret byudvikling, på grund af nærhed til faciliteterne omkring skole og Ørbæk Midtpunkt. Erhvervsudviklingen i Ørbæk skal tilstræbes samlet i erhvervsområdet i den nordlige del af byen.

Udbygningen af området skal følge de statslige interesser for byudvikling (indefra og ud), så der skabes sammenhæng med den eksisterende by. Der er tale om lav bebyggelse, der skal  tilpasses terrænet, og området skal gives et grønt helhedspræg med klimatilpassede friarealer og en arrondering mod det åbne land i form af levende hegn og beplantninger.
Samlet set vurderes det, at et velplanlagt boligområde med rekreative kvaliteter, i form af stier, søer, beplantninger og grønne områder, vil udgøre en natur- og miljømæssig styrkelse i forhold til 0-alternativet (intensivt dyrket landbrugsjord).
Detaildisponeringen og driften af området skal ske med udgangspunkt i den statslige kortlægning af grundvandsinteresserne og de deraf udmeldte krav og restriktioner.

Grundvand

Udlæg af areal til boligbebyggelse øst for byen vil omfatte området, hvor 2 af Ørbæk Vandværks 3 boringer er placeret. Det kan derfor blive nødvendigt at finde en alternativ placering til etablering af 2 nye boringer. Statens kortlægning af drikkevandsinteresserne, der er tilgængelig i 2015, vil medvirke til at udpege egnede lokaliteter til nye boringer. Hvis boringerne ikke flyttes, skal de beskyttes ved udlægning af BNBO (boringsnære beskyttelsesområder), der medfører restriktioner i arealanvendelsen.

 Erhvervsudvikling

Erhvervsudviklingen skal ske mod nordvest af trafikale og miljømæssige årsager. Der skal udarbejdes en ny lokalplan for erhvervsområdet, der udvides med ca. 20 ha, med mulighed for vejadgang fra Odensevej. Der etableres et biogasanlæg i området i 2013-2014.
Vejdirektoratet har reserveret areal til en fremtidig omfartsvej, der skal åbne mulighed for at forlægge den gennemkørende trafik nordvest om byen. Byrådet har vurderet, at en omfartsvej ikke er aktuel indenfor den nærmeste fremtid, men Vejdirektoratet har besluttet at fastholde reservationen. Den forestående planlægning af erhvervsområdet respekterer dette.

 

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017