Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Refsvindinge Udviklingsplanlægning for Refsvindinge

Udviklingsplanlægning for Refsvindinge


Refsvindinge indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2013 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

 Mål

Refsvindinge skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det skal ske ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.
Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Refsvindinge, i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.
Byudviklingen ved Refsvindinge Byvej skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.
Landsbyens bevaringsværdige bygninger skal registreres, og alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

Retningslinjer

 1. Fremtidige boligområder skal placeres ved Refsvindinge Byvej som vist på kortet i overensstemmelse med principperne i den kommende udviklingsplan, der skal udarbejdes i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.
 2. Byudvikling ved Refsvindinge Byvej, skal afsluttes med en beplantet og klar overgang mod det åbne land.
 3. Til imødegåelse af eventuel grundvandsforurening som følge af byvækst i rammeområde 5.B.3 følges statens retningslinjer, der bl.a. indebærer følgende:
  * Før der lokalplanlægges, skal eksisterende drikkevandsboringer sløjfes og eventuel flyttes, så beskyttelseszonen på 300 m omkring drikkevandsboringer overholdes. Der kan dog placeres nye boliger som huludfyldning ved Ellingevej.
  * Arealanvendelsen må alene være til boliger, institutioner eller administrativt erhverv; arealanvendelsen skal fastholdes i fremtiden.
  * På eventuelt kommunalt ejede arealer, tinglyses forbud mod brug af pesticider.
  * Der gennemføres oplysningskampagner for beboerne mod brug af pesticider.
  * Området forsynes med fjernvarme eller anden klimavenlig opvarmningsform, således at oliefyr og olieoplag undgås.
  * Området skal kloakeres med skærpede vilkår til deres tæthed.
  * Regnvandsbassiner skal etableres med en tæt membran, godkendt af grund-vandsmyndigheden.
  * Faskiner til nedsivning af tagvand etableres til sikring af grundvandsdannelsen.
  * Tagmaterialerne må ikke forurene tag-vandet (undgå blyinddækning, tjære eller kobbertagrender).
  * Overfladevand fra veje og parkeringsare-aler skal opsamles og afledes særskilt med forudgående forbedret rensning.
  * Eventuelle støjvolde skal etableres med rent jord.
 4. Der kan placeres nye boliger som huludfyldning ved Ellingevej, som vist på kortet. Andre steder i Refsvindinge gives der kun undtagelsesvis udstykningstilladelse på særlige vilkår.
 5. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
 6. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved Kirkevej og Longvej, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. Området skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Refsvindinge.
 7. Arealer inden for landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.

 


Redegørelse 

Bymønster og fremtidige boligområder
Refsvindinge er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Frørup, Tårup, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.
De nye boligområder udlægges ved Refsvindinge Byvej, hvor der i forlængelse af Møllehaven udlægges areal med en rummelighed på 20 boliger.
Byudlægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser samt i indvindingsopland til Refsvindinge Vandværk. Derudover ligger arealet indenfor 300 meter beskyttelseszonen omkring  3 indvindingsboringer. Drikkevandsmagasinet er generelt dårligt beskyttet, idet der er ingen eller tynde dækkende lerlag. Det vurderes at byudvikling på arealet på sigt vil udgøre en risiko for drikkevandsindvindingen. Der kan derfor ikke lokalplanlægges for byudvikling på arealet, før drikkevandsboringerne flyttes udenfor byområdet, eller der er fundet alternativ drikkevandsforsyning. - Indtil det sker, kan dr være behov for afbødende foranstaltninger, der skal imødegå en eventuel forurening af grundvandet, fx forbud mod brug af pesticider, specielle krav til kloakering, regnvandsnedsivning og lign.

Bevaringsværdige bygninger
I Refsvindinge er der flere huse og bygninger, som kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger, der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden og dermed fortæller landsbyens historie. I Refsvindinge er det først og fremmest den tidligere stationsbygning, der med sin historie og arkitektur må betegnes som bevaringsværdig. Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Refsvindinge, således at der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune. Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi.
Se afsnit om Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her

Bevaringsværdige bymiljøer
Området ved kirken og Longvej i Refsvindinge er præget af flere bevaringsværdige gårde og huse, der  er med til at give landsbyen karakter. Nogle af de eksisterende virksomheder på Longvej (fx vognmandsforretningens parkeringsareal), bør ved ønske om ombygning/nybyggeri sikres en rummelig og arkitektonisk udformning, der er tilpasset gademiljøet og den stedlige byggeskik med hensyn til materialer og farver.  

Huludfyldninger
Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Der er mulighed for byfortætning med nye boliger i landsbyen ved Ellingevej. Her vil byrummet  kunne understøttes og kvalitetsforbedres med enkelte nye boliger, der er tilpasset det eksisterende landsbymiljø. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen. 

Fremtidige erhvervsområder
For at styrke bosætningen og et mangfoldigt liv i landsbyerne og på landet ønsker byrådet, at der så vidt muligt skal være erhvervsarealer til lokale erhverv, så der kan fastholdes og tiltrækkes mindre arbejdspladser i landsbyerne, herunder Refsvindinge. Der er derfor udlagt et mindre erhvervsareal ved Nyborgvej, hvor der i forvejen er erhvervsvirksomheder. - Udvikling skal ske i overensstemmelse med statens retningslinjer for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, og tilladelser til byggeri vil blive givet på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Udviklingsplan
I erkendelse af, at udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes, ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes udviklingsplaner for byvækst-landsbyerne, herunder Refsvindinge.
Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan.
Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald. Udviklingsplanen er samtidig grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.
Det er vigtigt, at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, beboere og andre lokale interessenter.

LAG Nyborg
Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter har stor mulighed for at medvirke til at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.
LAG Nyborg skal samtidig have fokus på, at markedsføre landdistrikterne og sikre sammenhæng i indsatsen med kommunen.   

 Møllegyden i Refsvindinge

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017