Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Skellerup Udviklingsplanlægning for Skellerup

Udviklingsplanlægning for Skellerup


Skellerup indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2013 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

Mål

Skellerup skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Skellerup, i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.
Udviklingen i Skellerup skal ske med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt. 

Landsbyens bevaringsværdige bygninger skal registreres, og alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere. 

Retningslinjer

  1. Den fremtidige byudvikling skal ske syd for Hovmarken, som angivet på kortet, og i overensstemmelse med principperne i eksisterende lokalplan nr. 47.
  2. Byudvikling syd for Hovmarken skal afsluttes med en beplantet og klar overgang mod det åbne land.
  3. Der kan placeres nye boliger som "huludfyldning" ved Skellerup Byvej, som angivet på kortet.  Andre steder i Skellerup gives der kun undtagelsesvis udstykningstilladelse på særlige vilkår.
  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  5. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved Skellerup Byvej, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. Området skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Skellerup.
  6. Arealer inden for landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone. 
  7. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med byudvikling skal ske i overensstemmelse med statens retningslinjer for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

 


Redegørelse

Bymønster og fremtidige boligområder
Skellerup er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.
De nye boligområder udlægges på et areal syd for Hovmarken, inden for et lokalplanlagt område. Inden for området er der en rummelighed på ca. 20 boliger. Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Byudvikling skal derfor ske i overensstemmelse med statens retningslinjer herfor, og tilladelse til byggeri vil blive givet på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Bevaringsværdige bygninger
I Skellerup er der flere huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie.
Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Skellerup, så der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune. Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gamle Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi. Afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner kan ses her.

Bevaringsværdige bymiljøer
Området ved den tidligere købmandsbutik og Skellerup Byvej er med til at give landsbyen karakter. Krydset ved den tidligere købmandbutik er et af de helt centrale byrum, som savner rumlig og arkitektonisk form og bedre trafikløsning.
Udviklingsplanen for Skellerup påregnes udarbejdet i planperioden, herunder med løsninger for det bevaringsværdige bymiljø ved Skellerup Byvej.

Huludfyldninger
Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.

Udviklingsplan
I erkendelse af at udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes, ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes en udviklingsplan for  byvækst-landsbyerne, herunder for Skellerup.
Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald.
Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.
Det er vigtigt at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, beboere og andre lokale interessenter.

LAG Nyborg
Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter har stor mulighed for at medvirke til at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.
LAG Nyborg skal samtidig have fokus på, at markedsføre landdistrikterne og sikre sammenhæng i indsatsen med kommunen.

Skellerup Byvej

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017