Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Tårup Udviklingsplanlægning for Tårup

Udviklingsplanlægning for Tårup


Tårup indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2013 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling. Der er i 2012 udarbejdet en samlet udviklingsplan for Tårup i samarbejde med lokalbefolkningen (se link i boksen til højre).

Mål

Tårup skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det skal ske ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.
Byudviklingen ved Bækvej skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdierne, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.
Landsbyens bevaringsværdige bygninger skal registreres, og alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

Retningslinjer

  1. Tårup skal overføres fra landzone til byzone.
  2. Fremtidige boligområder skal placeres ved Bækvej, som angivet på kortet, og i overensstemmelse med principperne i Udviklingsplan for Tårup, der er udarbejdet sammen med landsbyrådet (se link).
  3. Byudvikling ved den nordlige del af Bækvej skal afsluttes med en beplantet og klar overgang mod det åbne land.
  4. Der kan placeres enkelte nye boliger som huludfyldning mod Brandgaden. Andre steder i Tårup gives der kun undtagelsesvis udstykningstilladelse på særlige vilkår.
  5. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  6. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved forsamlingshus og kirke, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. Der er særlig fokus på dette område i udviklingsplanen for Tårup. Mulighederne for en kvalitetsforbedring af bymiljøet ved den tidligere købmandsbutik skal også vurderes.
  7. Arealer indenfor landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.
  8. Grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med byudvikling skal ske i overensstemmelse med statens retningslinjer for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

 


Redegørelse

Bymønster og fremtidige boligområder
Tårup er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup,  Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.
De nye boligområder udlægges ved Bækvej med en rummelighed på 15 boliger, fordelt med ca. 10 boliger syd for Hørageren, og ca. 5 boliger i den nordlige del af Tårup ved Bækvej. 

Den østlige del af byudviklingsområdet ved Tårup Byvej berøres af kirkebeskyttelseslinjen. Byudviklingsområdet er dog medtaget i kommuneplanen, da det vil bidrage til at ”samle” byen og begrænse yderligere byspredning. Men det indebærer at områder i efterfølgende detailplanlægning respekterer at der kan sikres udsyn til kirken, og at området arkitektonisk i såvel højde som udformning, bidrager til byforskønnelse af området omkring kirken.

De 3 udlæg til byudvikling er alle beliggende i indvindingsoplandet til Tårup Vandværk og i område med særlige drikkevandsinteresser. Byudvikling skal derfor ske i overensstemmelse med statens retningslinjer herfor, og tilladelse til byggeri vil blive givet på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen. Udlægget i den nordlige del af Tårup ligger endvidere indenfor 300 meter beskyttelseszonen. Det omfatter imidlertid alene en rummelighed på 5 boliger og har karakter af huludfyldning. Grundvandet er beskyttet af ca. 20 meter ler. På grund af udlæggets begrænsede størrelse og beskyttelsesgraden, vurderes udlægget ikke at udgøre nogen betydende risiko for grundvandet.

Bevaringsværdige bygninger
I Tårup er der flere huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Tårup er det først og fremmest forsamlingshuset ved kirken som repræsenterer Bedre Byggeskik-stilen.
Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Tårup, så der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune, i overensstemmelse med de statslige udmeldinger til kommuneplanlægningen. Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi. Se afsnittet om Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her.

Bevaringsværdige bymiljøer
Området ved kirke og forsamlingshus med det gamle egetræ bag forsamlingshuset er et bevaringsværdig bymiljø, der bør bevares og forbedres.
Udviklingsplanen for Tårup forholder sig til disse bevaringsværdige elementer og kommer med bud på, hvordan disse kan styrkes og udvikles.

Huludfyldninger
Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv. Det må ikke ske på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Enkelte steder, f.eks. ved den tidligere købmandsbutik, vil byrummet  kunne kvalitetsforbedres med træer og huludfyldning, som er tilpasset det eksisterende landsbymiljø. Også ved Brandgaden er der mulighed for huludfyldning mod gaden.

Jordbrugsparceller
Lokalplanen ved Mosevej, der åbner mulighed for udstykning af jordbrugsparceller, blev vedtaget på et tidspunkt, da Tårup ikke havde status som byvækstby. Byrådet ønsker ikke at ændre på indholdet af en eksisterende lovlig lokalplan, selv om Tårup nu er opgraderet til byvækstby.

Udviklingsplan
Udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes udviklingsplaner for byvækst-landsbyerne, herunder for Tårup.
Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og at stagnation og direkte forfald undgås.
Udviklingsplan for Tårup bliver en del af grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyen, der skal overføres til byzone..
Det er vigtigt at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, landsbyens beboere og andre lokale interessenter.

Der er i 2012 udarbejdet en samlet udviklingsplan for Tårup i samarbejde med lokalbefolkningen (se link i boksen til højre).

LAG Nyborg
Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter har stor mulighed for at medvirke til at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.
LAG Nyborg skal samtidig have fokus på, at markedsføre landdistrikterne og sikre sammenhæng i indsatsen med kommunen. 

 Tårup Forsamlingshus

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Links

 Udviklingsplan for Tårup.pdf (24 MB)