Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ullerslev Boligområder i Ullerslev

Boligområder i Ullerslev


Kommuneplan 2013 udlægger de fremtidige boligområder i Ullerslev i byens nordlige del på begge sider af Kertemindevej. Placeringen af det fremtidige boligbyggeri vil tage vidtstrakte hensyn til naturen og miljøet. 

Mål

Det fremtidige boligbyggeri i Ullerslev skal opføres som en kombination af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, så der sikres et varieret boligudbud, der kan tilfredsstille den til en hver tid værende efterspørgsel.

Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der skal tages vidtstrakte hensyn til natur og miljø, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende- og klimatilpassede løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.

Det er Byrådets mål, at boligområderne er unikke og udtrykker høj arkitektonisk kvalitet, der udnytter de landskabelige muligheder.

Retningslinjer 

 1. Boligområderne til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i Ullerslev skal udvikles på baggrund af en samlet helhedsplan, der omfatter områderne på begge sider af Kertemindevej.
 2. Helhedsplanen skal muliggøre, at byudviklingen kan ske i mindre etaper indefra den eksisterende by og ud af byen mod nord.
 3. Helhedsplanen og de nødvendige lokalplaner skal beskrive sammenhængen med de tilgrænsende boligområder og den grønne struktur, samt vise hvordan området kan trafikbetjenes på en bæredygtig måde
 4. På længere sigt skal byudviklingen videreføres mod øst i plantagen mod Postkrogen.
 5. De på kortet viste skraverede arealer er beliggende indenfor et sammenhængende naturområde. Disse arealer skal friholdes for bebyggelse, men integreres i helhedsplanen for de kommende boligbebyggelser. Denne overgangszone mellem boligområderne og de tilgrænsende naturområder skal indgå i planlægningen, så der sikres en klar afgrænsning mellem by og land.
 6. Sundhed skal fremmes gennem udlæg af grønne områder, stier og aktivitetspladser, orientering af bebyggelsen i forhold til udsigtsforhold og lys- og skyggepåvirkning, sikring af arkitektonisk kvalitet, reduktion af trafikstøj og etablering af funktioner til styrkelse af det sociale fællesskab.
 7. Ved lokalplanlægning og godkendelse af enkeltprojekter skal der lægges vægt på tilgængelighed, handicapvenlige løsninger, gode og sunde friarealer samt energivenlige-. klimatilpassede- og byøkologiske løsninger.
 8. I forbindelse med byudviklingen skal der etableres en sikker krydsning af landevejen for bløde trafikanter til skole, hal·og centerområde.
 9. Til imødegåelse af eventuel grundvandsforurening som følge af byvækst i de udlagte områder på begge sider af Kertemindevej følges statens retningslinjer, der bl.a. indebærer:
  * Før der lokalplanlægges, skal kommunen fastlægge overvågningstiltag af grundvandet. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med Naturstyrelsen Odense.

  * Arealanvendelsen må alene være til boliger, institutioner eller administrativt erhverv; arealanvendelsen skal fastholdes i fremtiden.
  * Beskyttelseszonen på 300 m omkring drikkevandsboringer skal overholdes.
  * På eventuelt kommunalt ejede arealer, tinglyses forbud mod brug af pesticider.
  * Der gennemføres oplysningskampagner for beboerne mod brug af pesticider.
  * Området forsynes med fjernvarme eller anden klimavenlig opvarmningsform, således at oliefyr og olieoplag undgås.
  * Området skal kloakeres med skærpede vilkår til deres tæthed.
  * Regnvandsbassiner skal etableres med en tæt membran, godkendt af grund-vandsmyndigheden.
  * Faskiner til nedsivning af tagvand etableres til sikring af grundvandsdannelsen.
  * Tagmaterialerne må ikke forurene tagvandet (undgå blyinddækning, tjære eller kobbertagrender).
  * Overfladevand fra veje og parkeringsarealer skal opsamles og afledes særskilt med forudgående forbedret rensning.
  * Eventuelle støjvolde skal etableres med rent jord.

 


Redegørelse 

På baggrund af befolkningsprognosen og boligbyggeprogram forventes et gennemsnitligt årligt boligbyggeri i Ullerslev på 5-10 boliger, hvor der i de nærmeste år forventes et relativt beskedent boligbyggeri, der forventes at stige gradvist i takt med forbedrede konjunkturer i samfundet. Der er derfor udlagt arealer med en samlet rummelighed på 120 boliger i planperioden.

Byudviklingsmulighederne i Ullerslev er begrænsede på grund af jernbanens gennemskæring, der forhindrer en sydlig udvikling. For at minimere afstanden til centerområde, skole og fritidsformål er der valgt en boligudbygning nord for byen langs Kertemindevej.

Byudviklingen i Ullerslev har i de seneste år været koncentreret omkring Kirsebærhaven og Kirkebakken, der nu er næsten fuldt udbygget. Den tidligere Ullerslev Kommune havde taget initiativ til, at den fremtidige boligudvikling skulle ske på arealerne øst for Kertemindevej. Arealerne øst for Postkrogen er dog omfattet af store grundvandsinteresser. Der er derfor peget på arealer·på begge sider af·Kertemindevej, så der kan sikres en arealmæssig rummelighed på 120 boliger, som estimeret i befolkningsprognosen.

Der skal  i forbindelse med detailplanlægningen af de nye boligområder på begge sider af Kertemindevej tages højde for byudvikling på lang sigt, ved sikring af en hensigtsmæssig vejadgang  til både en østlig og en vestlig byudvikling i forhold til de udlagte områder.

Den nordlige del af byudviklingsområdet er endvidere beliggende i sammenhængende naturområde. Disse arealer friholdes for byggeri og vil danne overgangszone mellem boligområderne og de tilgrænsende naturområder, så der sikres en klar afgrænsning mellem by og land.

Byudviklingsområdet øst og vest for Kertemindevej ligger indenfor indvindingsopland til Flødstrup og Ullerslev By Vandværker og den sydlige del derudover i et område med særlige drikkevandsinteresser. Desuden ligger udlægget umiddelbart opstrøms og udenfor 300 meter beskyttelseszonen omkring vandværksboringer. Eventuel forurening som følge af byvækst er vurderet at kunne udgøre en risiko for nærliggende drikkevandsindvinding. Til imødegåelse af denne risiko, er der derfor fastlagt en række forholdsregler, der skal følges ved byudvikling på arealerne jf. retningslinjen herom.

Et mindre areal i den sydvestlige del af boligudviklingsområdet vest for Kertemindevej i Ullerslev berøres af kirkebeskyttelseslinjen. Arealet er i forhold til Ullerslev Kirke beliggende bag den eksisterende større bebyggelse mod Odensevej og afgrænset af et markant skelbeplantning. Da der i området skal opføres lav bebyggelse, vurderes det, at denne ikke vil forringe oplevelsen af Ullerslev Kirke. Forholdet til kirkebeskyttelseslinjen vil indgå i detailplanlægningen af området. 

Byudviklingsområde øst for Kertemindevej med Flødstrup Kirke i baggrunden

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017