Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ullerslev Detailhandel i Ullerslev

Detailhandel i Ullerslev


Ullerslev har i bymønsteret status som lokalcenter, hvor det lægges stor vægt på, at den nødvendige private- og offentlige service er til stede, herunder et tilstrækkeligt butiksudbud. Ullerslevs eksisterende centerområde er velbeliggende centralt i byområdet, men trænger til et byrumsmæssigt løft, så attraktionsværdien og kvaliteten som byens centerområde og naturlige mødested højnes.

Mål

Ullerslev by har et velfungerende centerområde med et varieret butiksudbud, der løbende skal udvikles og forbedres, og der skal udlægges et tilstrækkeligt areal til udvikling af detailhandelen, så borgernes efterspørgsel kan efterkommes og kørselsbehovet begrænses til gavn for miljøet.

Udviklingen af detailhandelen skal ske som en videreførelse og fornyelse af det eksisterende centerområde, så der sikres sammenhæng, identitet og en højnelse af bymiljøet.

Langs Odensevej er der  placeret diverse service- og indkøbsfunktioner. En stor del af disse erhverv er i dag indrettet til mindre håndværk, udstillings- og salgvirksomhed m.m. Disse funktioner, som traditionelt har ligget ved hovedlandevejen, skal opretholdes og styrkes gennem en øget indsats til forbedring af områdets visuelle udtryk.

Retningslinjer

  1. Bymidteafgrænsningen i Ullerslev omfatter det eksisterende centerområde samt arealet omkring Ullerslevs gamle rådhus.
  2. Der skal udarbejdes en samlet plan for det fremtidige centerområde i Ullerslev, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter.
  3. Der kan indenfor bymidteafgrænsningen etableres dagligvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 2.000 m2 og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 1.000 m2 for den enkelte butik. Uden for bymidteafgrænsningen kan eksisterende butikker til områdernes lokale forsyning udvides til et max. bruttoetageareal på 1.000 m2 for den enkelte butik. Nye butikker kan kun etableres uden for bymidteafgrænsningen, hvis disse er beliggende min. 500 m fra bymidten.
  4. Når arealrammen er opbrugt, kan der kun planlægges for nye dagligvarebutikker på baggrund af en ny detailhandelsanalyse, der dokumenterer behovet herfor. 

 


Redegørelse

Model for statistisk afgrænsning af bymidter anvendes ikke ved afgrænsning af Ullerslev bymidte, da butikstætheden ikke er tilstrækkeligt til at danne en afgrænsning, der opfylder betingelserne for statistisk afgrænsning. I stedet er det eksisterende centerområde afgrænset sammen med arealet omkring Ullerslev gamle rådhus, der idag anvendes til daginstitution. Ved at fastlægge denne bymidteafgrænsning sikres en sammenhængende planlægningsramme for et fremtidigt bycenter i Ullerslev, hvor bymiljøet kan styrkes, herunder  Ullerslevs rolle som attraktiv bosætningsby og lokalcenter.

Ullerslev har i de seneste år kunnet fastholde sin dagligvareforsyning, hvorimod det er vanskeligt at fastholde udvalgsvarebutikkerne i byen. Ifølge detailhandelsanalysen  er dækningsgraden  64 på dagligvareområdet. Det vurderes således at være mulighed for at styrke og udvikle den lokale dagligvarehandel i Ullerslev by.

Detailhandelsanalyse 2008 kan ses via link i boksen til højre.

Eksisterende detailhandel i Ullerslev fremgår af kort med brancher og liste over detailhandel i Ullerslev og Ørbæk. Se links i boksen til højre.

 Eksisterende butiksareal samt ramme for udlæg af nye bruttobutiksarealer i planperioden

 

Eks.   antal butikker - daglig-
varer

Eks.
antal
butikker -udvalgs-
varer
Eks. (m2) butiks-
areal til daglig-
varer i alt
Eks. (m2) butiks-
areal til udvalgs-
varer i alt

Nyt  udlæg af butiks-areal til  daglig-
varer    (m2)

Nyt udlæg af butiks-areal
til udvalgs-
varer  (m2)

Nyt udæg af butiks-areal til butikker, der forhandler særligt plads-
krævende vare-
grupper

(m2)

Ullerslev

6

4

3.400

1.600

1.000

1.000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ullerslev Centret Ullerslev Centret
  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

 Detailhandelsanalyse_2008.pdf (4.4 MB)