Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ullerslev Erhvervsområder i Ullerslev

Erhvervsområder i Ullerslev


Ullerslev skal fortsat have mulighed for erhvevsudvikling. I Kommuneplan 2013 er der udlagt erhvervsareal i den østlige del af byen, syd for Nyborgvej. 

Mål

Der skal fortsat være mulighed for en erhvervsudvikling i Ullerslev i overensstemmelse med byens status som lokalcenter i bymønsteret. I den forbindelse skal de eksisterende virksomheder i byen tilgodeses. 

Retningslinjer 

 1. Der er udlagt et område ved Nyborgvej/Damsgårdvej til erhvervsvirksomheder indenfor afstandsklasse 2 til 6. (Afstandszonering og virksomhedsklassificering - se her).
 2. Til imødegåelse af eventuel grundvandsforurening i erhvervsområdet ved Nyborgvej/Damsgaardvej gælder følgende:
  * Før der lokalplanlægges, skal kommunen fastlægge overvågningstiltag af grundvandet. (Dette kan eventuelt ske i samarbejde med Naturstyrelsen Odense).

  * Virksomheder der oplagre, anvender eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter kan ikke etableres indenfor det udlagte areal.
  * Beskyttelseszoner på 300 m omkring drikkevandsboringer skal overholdes.
  * På eventuelt kommunalt ejede arealer, tinglyses forbud mod brug af pesticider.
  * Der gennemføres oplysningskampagner for grundejere mod brug af pesticider.
  * Området forsynes med fjernvarme eller anden klimavenlig opvarmningsform, således at oliefyr og olieoplag undgås.
  * Området skal kloakeres med skærpede vilkår til deres tæthed.
  * Regnvandsbassiner skal etableres med en tæt membran, godkendt af grundvandsmyndigheden.
  * Faskiner til nedsivning af tagvand etableres til sikring af grundvandsdannelsen.
  * Tagmaterialerne må ikke forurene tagvandet (undgå blyinddækning, tjære eller kobbertagrender).
  * Overfladevand fra veje og parkeringsarealer skal opsamles og afledes særskilt med forudgående forbedret rensning.
  * Eventuelle støjvolde skal etableres med rent jord.
 3. Omkring jernbanen på begge sider af Svendborgvej er der udlagt erhvervsområder indenfor afstandsklasse 1 til 4.
 4. Eksisterende områder langs landevejen og Svendborgvej er udlagt til blandet bolig og erhverv, hvor der i tilknytning til bolig kan drives erhverv indenfor afstandsklasse 1 til 2 uden genevirkninger for de tilgrænsende boligområder.
 5. I forbindelse med erhvervsudvikling langs landevejen skal der tilstræbes et ordentligt helhedspræg på baggrund af beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet.
 6. I forbindelse med erhvervsudvikling inden for de udlagte områder i byområdet skal der ved valg af virksomhedstype, placering og udformning af bebyggelse løbende ske en miljømæssig tilpasning og forskønnelse i forhold til den eksisterende by. 

 


Redegørelse

For at sikre, at Ullerslev kan udvikle sig som stærkt og attraktivt lokalcenter, er det vigtigt, at der er gode udviklingsmuligheder for eksisterende erhvervsvirksomheder og nye virksomheder, der med fordel kan placeres i en by af Ullerslevs størrelse (mindre erhverv med begrænset transportbehov).

Erhvervsudviklingen i Ullerslev er sket spredt i byområdet primært langs landevejen og Svendborgvej, der er præget af blandet bolig og erhverv. Ved jernbanen og øst for byen umiddelbart syd for Nyborgvej ved Damsgårdvej er der udlagt egentlige erhvervsområder til lokale erhverv så som håndværksprægede virksomheder, servicevirksomheder og mindre industrivirksomheder, der kan indpasses uden gener i forhold til de tilgrænsende byområder. Kommuneplanen udlægger en rummelighed til erhvervsformål på ca. 10 ha.

Det udlagte areal ved Nyborgvej/Damsgaardvej ligger indenfor indvindingsoplandet til Ullerslev Bys Vandværk samt indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser. Eventuel forurening som følge af erhverv på arealet skønnes at kunne udgøre en mindre risiko for drikkevandsindvindingen. Derfor er der fastlagt en række vilkår for udbygning af området, herunder at virksomheder der anvender eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter, ikke kan etableres indenfor det udlagte areal.

En lille del mod syd er omfattet af sammenhængende landskabsområde. Arealet er så begrænset, at de overordnede landskabsinteresser ikke vurderes at blive tilsidesat.

Hvis eksisterende uhensigtsmæssigt beliggende erhvervsvirksomheder i byområdet afvikles, bør der overvejes, om områderne skal byomdannes til en mere boligorienteret anvendelse, der kan nuancere det samlede udbud i bosætningspolitikken. 

Nyborg Kommunes har vedtaget en ny erhvervspolitik. Erhvervspolitikken er blevet til i tæt samarbejde mellem Nyborg Kommune, Østfyns Erhvervsråd og nøglepersoner fra  erhvervs-, turist-, og kulturliv . Klik på linket til højre for at se folderen "Virksomhed i Nyborg Kommune".

Afstandszonering

Erhvervsområderne skal planlægges og udvikles efter principperne om afstandszonering og virksomhedsklassificering. Afstandszoneringen skal medvirke til at adskille forurenende og mindre forurenende aktiviteter og sikre erhvervsområdet mod nabokonflikter med tilstødende områder med miljøfølsomme anvendelser, fx. boligområder.

Afstandszoneringen i forhold til virksomhedsklasser kan ses  her

 Byggemodning på Kirkebakken

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

 Erhvervspolitikken - "Virksomhed i Nyborg Kommune".pdf (731.3 KB)