Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ullerslev Samlet udviklingsplan for Ullerslev

Samlet udviklingsplan for Ullerslev


Den samlede udviklingsplan for Ullerslev indgår som en del af Kommuneplan 2013. Ny boligbebyggelse skal opføres mod nord på begge sider af Kertemindevej, og erhvervsudbygningen skal ske i den østlige del af byen syd for landevejen.  

Mål

Ullerslev skal tilpasses bymønsteret som et velfungerende lokalcenter med den nødvendige offentlige og private service og fungere som bindeled mellem Nyborg, landsbyerne og landdistriktet.  

Ullerslev skal være et godt og trygt sted at bo, hvor der tilbydes spændende og varierede bomuligheder i områder af høj kvalitet tæt på natur og rekreative områder.

Ullerslev skal kunne tilbyde velbeliggende og velplanlagte erhvervsarealer med god trafikal tilgængelighed og uden miljmæssige gener for tilgrænsende områder.

Byudviklingen i Ullerslev skal ske med hensyntagen til de store natur og miljøinteresser, der kendetegner randzonen omkring byen, og den grønne struktur skal være det styrende element i detailplanlægningen, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Retningslinjer

 1. Ullerslev skal markedsføres som en attraktiv bosætningsby med fokus på varierede boligtyper og bynære friarealer af høj kvalitet.
 2. Der skal sættes fokus på arkitektur og byrumskvaliteter, herunder arbejdes for, at det eksisterende centerområde gives et kvalitativt og byplanmæssigt løft på baggrund af en samlet plan.
 3. Detailhandelen skal udvikles, og der skal sikres tilstrækkelige velbeliggende erhvervsarealer.
 4. Byudviklingen skal gennemføres med helhedsorienteret planlægning, hvor der lægges vægt på natur og miljø, bæredygtighed, klimatilpasning, tilgængelighed og kvalitet
 5. Byudviklingen i Ullerslev skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i den samlede udviklingsplan og under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening
 6. I forbindelse med byudvikling mod det åbne land og den grønne struktur skal der stilles krav til den landskabelige bearbejdning af byområdet i form af beplantninger, arronderinger samt grønne rekreative bufferzoner.
 7. Udviklingsplanen anviser nye arealer til boligbebyggelse på arealerne på begge sider af Kertemindevej med en rummelighed på ca. 120 boliger.
 8. Der anvises nye arealer til erhvervsformål syd for Nyborgvej med en samlet rummelighed på ca. 10 ha.
 9. Området langs hovedlandevejen fastlægges til blandet bolig- og ervhvervsområde svarende til den traditionelle sammensætning af bolig og erhverv i større landsbyer.
 10. I forbindelse med den grønne struktur skal der sikres et sammenhængende stisystem, der binder den eksisterende by sammen med de bynære rekreative områder og med mulighed for forbindelse til Nyborg. 
 11. Grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med byudvikling skal ske i overensstemmelse med statens retningslinjer for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

 


Redegørelse

Størstedelen af Ullerslev er beliggende mellem landevejen og jernbanen. Byen er udviklet sammen med jernbanen omkring Svendborgvej og omkring kirken ved landevejen. Stationen er nedlagt, og jernbanen udgør i dag en markant barriere, der lukker byen af mod syd. Byen er præget af den grønne struktur gennem byen med Bondemosen som det centrale offentlige friareal. Den grønne struktur fortsætter nord for landevejen og frem til Flødstrup Sø.

Et stort boligbyggeri er opstået omkring Bondemosen. Centerområde og offentlige funktioner er beliggende centralt i byen.

Den samlede udviklingsplan viser en overordnet struktur for Ullerslev by. Udviklingsplanen er præget af jernbanen, der udgør en massiv barriere mod syd, der forhindrer byudvikling i denne retning.

Den grønne struktur præges i altovervejende grad af det store grønne område Bondemosen.  Den grønne struktur med Bondemosen udgør et vigtigt biologisk interesseområde som spredningskorridor for flora og fauna samt et unikt bynært rekreativt område med store kvaliteter for byliv og bosætning.

Byudviklingen i Ullerslev har i de seneste år været koncentreret omkring Kirsebærhaven og Kirkebakken, der nu er næsten fuldt udbygget. Det fremtidige boligbyggeri skal ske mod nord på begge sider af Kertemindevej.- Området ligger i indvindingsoplandet til Flødstrup og Ullerslev By’s Vandværk og den sydlige del desuden i område med særlige drikkevandsinteresser. Byudvikling skal derfor ske i overensstemmelse med statens retningslinier herfor, ligesom tilladelse til byggeri vil blive givet på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Erhvervsudviklingen  i Ullerslev har været beskeden, og der er fortsat rummelighed i det eksisterende erhvervsområde syd for Nyborgvej med god trafikal tilgængelighed. Arealet  har en samlet rummelighed på ca. 10 ha, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt i planperioden. - Byudvikling skal foretages i overensstemmelse med statens retningslinier for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser, ligesom tilladelse til byggeri vil blive givet på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen. Ikke alle typer af erhvervsvirksomheder kan tillades inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande uanset de krav, der kan stilles til virksomheden for beskyttelse af grundvandet.

Det eksisterende butikscenter består idag af 2 dagligvarebutikker samt et mindre antal udvalgsbutikker. Centeret bærer præg af forfald og trænger til et kvalitetsløft på baggrund af en samlet udviklingsplan for området, hvor det gamle rådhusområde med daginstitution integreres. Hvis Ullerslev skal hæve sin attraktionsværdi som bosætningsby, vil der være behov for nogle byplanmæssige forbedringer i og omkring bycenteret.

LAG Nyborg

Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter, har stor mulighed for selv at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg, tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.
LAG-gruppen skal samtidig have fokus på at markedsføre landdistrikterne og gennem samarbejde med kommunen sikre sammenhæng i indsatsen.


Boligområdet Bondemosen

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017