Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Befolknings- og boligudvikling

Befolknings- og boligudvikling


Kommuneplan 2013 er baseret på en forventning om omfanget af de kommende 12 års boligbyggeri. Under dette tema gøres der rede for, hvor mange boliger, der forventes opført i kommunen og for, hvordan befolkningstallet og alderssammensætningen forventes at ville udvikle sig i planperioden.

Mål

Der skal ske en fortsat positiv udvikling i kommunens befolkningstal på baggrund af et varieret boligbyggeri. 

Der skal tilstræbes en jævn og rolig befolkningsudvikling, så der kan sikres en fortsat god privat og offentlig serviceforsyning.

Byrådet ønsker at tiltrække flere yngre og veluddannede indbyggere, så der opnås en mere ligelig og afbalanceret aldersfordeling i kommunen.  

Retningslinjer

  1. Der skal sikres et varieret boligudbud, som kan imødekomme de forskellige ønsker om boligtyper og størrelser, der efterspørges af primært yngre og veluddannede.
  2. Der skal  sikres tilstrækkelige arealer, der kan imødekomme disse ønsker.
  3. Der skal udlægges arealer til både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i Nyborg og i lokalcentrene og de større landsbyer samt mulighed for et varieret etagebolig-byggeri på de bynære havnearealer i Nyborg.
  4. Af hensyn til arealressoucen skal der opføres min. 8-10 boliger pr. ha.

 Vesterhavnen i Nyborg

Redegørelse

Nyborg Kommune har i en periode frem til 2008 været inde i en positiv udvikling med en stor og varieret bosætning, der har trukket mange nye indbyggere og arbejdskraft til kommunen.

Nyborg Kommune er i perioden 2002-2008 vokset med ca. 1.100 personer, svarende til ca. 180 personer pr. år.  Stigningen i indbyggertallet er sket på baggrund af et stort boligbyggeri i denne periode, bl.a. på de bynære havnearealer i Nyborg by. Der er således opført 1.519 boliger i perioden 1996-2008, svarende til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 126 boliger. Som konsekvens af den globale økonomiske krise har boligbyggeriet efter 2008 været vigende med et gennemsnitligt årligt boligbyggeri i perioden 2008-2011 på kun 45 boliger.

Den gennemsnitlige aldersfordeling afviger fortsat en smule fra landsgennemsnittet. Aldersfordelingen i kommunen er præget af relativt mange ældre indbyggere i forhold til landsgennemsnittet, hvilket isoleret set medfører en negativ befolkningstilvækst (flere døde end fødte).

I kommunen er der færre borgere i aldersgruppen 20-40 år end i landet som helhed, hvorimod vi i alle aldersgrupper over 40 år ligger over landsgennemsnittet. Denne aldersfordeling ønskes udjævnet gennem en målrettet bosætningspolitik og erhvervspolitik, der bl.a fokuserer på at tiltrække yngre  veluddannede børnefamilier.

Befolkningsprognose 2014

På grund af den skæve aldersfordeling i kommunen  samt det generelt vigende boligbyggeri forventes der et fald i indbyggertallet på 2,4% frem til 2023. Konkret forventes befolkningstallet at falde fra 31.499 personer i 2012 til 30.722 personer i 2023. Figuren viser befolkningsudviklingen i perioden 2002-2011 og den forventede udvikling i perioden 2012 til 2023.

Antallet af børn i førskolealderen forventes at falde med ca. 7%, og antallet af skolesøgende børn forventes at falde markant med ca. 15%. Gruppen af uddannelsessøgende unge i alderen 17-25 år forventes at stige med 2%. Den store gruppe af personer i alderen 26-64 år, der udgør arbejdsstyrken i kommunen, forventes at falde med ca. 10%. Endelig forventes en markant stigning på ca. 26% af antallet af personer over 65 år, hvilket er en landsdækkende tendens.

Du kan komme tættere på tallene i befolkningsprognosen ved at klikke på linket i boksen til højre.

  
Boligbyggeprogram

Tabellen viser, hvor mange boliger, der er opført i den nuværende kommune i perioden 2000 - 2011

Boligbyggeriet i Nyborg Kommune 2000-2011
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Åben-lav 19 46 49 35 90 55 55 49 72 32 30 20
Tæt-lav 18 66 49 38 55 87 35 2 0 0 5 5
Etage 18 33 34 55 76 65 98 94 7 8 0 0
I alt 55 145 132 128 221 207 188 145 79 40 35 25

Befolkningsprognose 2012 er udarbejdet på baggrund af et boligbyggeprogram med et gennemsnitligt årligt byggeri på 94 boliger i hele kommunen. Det er mindre end de foregående 12 års byggeri på gennemsnitligt 126 boliger pr. år. Baggrunden for, at der er valgt en lavere udbygningstakt, er dels den markante opbremsning i boligbyggeriet på landsplan, som følge af den globale økonomiske krise, og dels ønsket om at kunne følge med i forhold til den private og offentlige service til de kommende beboere. - Der må dog forventes, at afmatningen i boligbyggeriet vil vare længere end først antaget på grund af den omfattende økonomiske krise, der har haft store konsekvenser for specielt byggebranchen.  I de kommende prognoser vil det derfor være realistisk, at nedjustere det gennemsnitlige årlige boligbyggeri yderligere.

Det gennemsnitlige årlige boligbyggeri forudsættes fordelt med ca. 75 % i Nyborg, 10 % i Ullerslev, 10 %i Ørbæk samt 5 % i landsbyerne, hvilket skønnes at være realistisk set i relation til den generelle udvikling og Byrådets ønske om at sætte særlig fokus på udviklingen i Nyborg by, Boligbyggeriet forudsættes fordelt med ca. 40 % åben-lav og 10% tæt lav samt ca. 50% etageboliger, der primært forventes opført på de bynære havnearealer i Nyborg.

Se en detaljeret oversigt over rummelighed og forventet boligbyggeri samt nye arealudlæg i alle byerne her.


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

 Befolkningsprognose_2014 (1.1 MB)