Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Detailhandel

Detailhandel


Detailhandel vedrører butikkerne, som en vigtig del af den private service i Nyborg Kommune. Kommuneplan 2013 fastlægger vilkårene for detailhandelens udvikling, herunder placering og maksimal størrelse for de enkelte butikker. Butikker skal som hovedregel placeres i de afgrænsede bymidter i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

Mål

Nyborg by har et unikt handelsmiljø i den historiske bykerne, som skal styrkes og fastholdes som hele Østfyns handels- og oplevelsescentrum. Byen er det naturlige kommunecenter, hvor et stort og varieret udbud af butikker, service- og kulturtilbud skal fastholdes og styrkes til gavn for kommunens borgere, pendlere og turister.

I  Ullerslev og Ørbæk skal udbudet af butiks- og servicetilbud fastholdes og styrkes af hensyn til forsyningen af lokalområdet og de omkringliggende landsbysamfund og landområder.

I de øvrige bysamfund skal der fortsat være mulighed for etablering af små dagligvarebutikker til betjening af lokalområdet og udvalgsvarebutikker i tilknytning til værksteder, gårdbutikker og lignende, som er naturligt hjemmehørende i de mindre bysamfund.

Der skal sikres god tilgængelighed til indkøbsmulighederne for alle, herunder for de bløde trafikanter og brugere af den kollektive trafik.

Ved etablering af nye butikker i byerne skal der sikres tilstrækkelige og velbeliggende parkeringsarealer med god og sikker forbindelse til det overordnede trafiknet.

Retninglinjer

  1. Detailhandelsstrukturen i Nyborg Kommune fastlægges efter principperne i bymønstret, dvs. med Nyborg som hovedcentret og med lokalcentre i Ørbæk og Ullerslev.
  2. Nyborg skal udvikles i overensstemmelse med principperne for statistisk afgrænsning af bymidter, dog således at vækstretningen skal ske fortrinsvis mod øst, så der skabes sammenhæng med de nye områder på færgelejerne og byomdannelsesområderne ved Storebæltsvej.
  3. I Ørbæk fastlægges bymidteafgrænsningen i overensstemmelse med principperne for statistisk afgrænsning af bymidter.
  4. I Ullerslev fastlægges bymidteafgrænsningerne svarende til det eksisterende centerområde, da den statistiske model for afgrænsning af bymidter ikke er anvendelig her.
  5. Generelt kan der indenfor bymidteafgrænsningerne i Nyborg bymidte etableres dagligvarebutikker med et bruttobutiksareal på max. 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 2.000 m2 for den enkelte butik (I Bykernen inden for voldene dog max. 1.000 m2). Indenfor bymidteafgrænsningerne i Ullerslev og Ørbæk kan der etableres dagligvarebutikker med et bruttobutiksareal på max. 2.000 m2 for den enkelte butik  og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 1.000 m2 for den enkelte butik.
  6. Uden for de afgrænsede bymidter må der etableres butikker til områdernes lokale forsyning med et max. bruttoetageareal på 1.000 m2. Der skal dog være min. 500 m mellem de enkelte butikker og  områder udlagt til centerformål.
  7. Der kan max. etableres et samlet bruttoetageareal på 20.000 m2 til nye butikker med særligt pladskrævende varegrupper (som vist i skema). Den enkelte butik må max. have et bruttobutiksareal på 5.000 m2.
  8. Der udlægges en samlet ramme til butiksformål i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk på henholdsvis 51.900 m2, 7.000 m2 og 10.200 m2.
  9. Eksisterende butiksarealer samt restrummelighed inden for udlagte områder fremgår af nedenstående skema.
  10. Der kan kun planlægges for nye butiksarealudlæg på baggrund af en ny detailhandelsanalyse, der dokumenterer behovet. Der kan være behov for at udarbejde en ny detailhandelsanalyse, evt. i samarbejde med de øvrige fynske kommuner.

 

  Eksisterende antal butikker Eksisterende butiksareal  (m2) Restrummelighed butiksareal til Dagligvarer  (m2) Restrummelighed butikareal til Udvalgsvarer  (m2) Restrummelighed butiksareal til  Pladskrævende varergrupper  (m2)
Nyborg Bymidte: "Bykernen"  89 22.000  3.500  12.500   
Nyborg Bymidte  "Nyborg Jern"  7 12.900  500 * 500 *  
Nyborg  "Storebæltsvej"         17.000 
Ørbæk  23 9.200    1.000   
Ullerslev 10  5.000  1.000  1.000   
Kommunen i øvrigt 30  14.100  2.000     
Nyborg Kommune i alt 159  63.200  7.000  15.000  17.000 

 * Nyborg Bymidte er delt i "Bykernen" og "Nyborg Jern". Eksisterende rummelighed ved Nyborg Jern på 1.000 m2 fordeles ligeligt på dagligvarer og udvalgsvarer, uden at antallet af dagligvarebutikker øges.


Redegørelse

Nyborg by har med sin centrale beliggenhed i forhold til motorvej og jernbane alle forudsætninger for at imødekomme efterspørgslen på dagligvarer og udvalgsvarer i det Østfynske område. Det er derfor vigtigt, at de planlægningsmæssige forudsætninger er til stede, så Nyborg Kommune kan udvikle detailhandelen på en bæredygtig måde og styrke bosætningspolitikken og byens samlede attraktion. 

Der er i 2008 udarbejdet en detailhandelsanalyse som opfølgning på arbejdet med at styrke og brande Nyborgs gode sider og attraktioner. I detailhandelsanalysen er livet og miljøet i den historiske bykerne fremhævet som noget unikt og bevaringsværdigt. Samtidig peges på nogle bestemte butikstyper (større konceptbutikker med udvalgsvarer over 500 m2, som ikke kan placeres i bykernen), som mangler i byen, hvilket bevirker at en del handel flyttes til Odense. Disse butikstyper kan med hensyn til størrelse og parkeringsbehov  ikke indpasses i den bevaringsværdige bebyggelse i den historiske bykerne.

Nyborg har haft en vækst i bosætningen på især Vesterhavnen og de tidligere DSB-arealer, som har betydet nye udfordringer med byomdannelse, ændret infrastruktur og muligheder for nye bymæssige funktionelle sammenhænge. Detailhandelsanalysen har medvirket til at kortlægge behov og potentialer for detailhandelsområdets fremtid set i lyset af befolkningsudviklingen og de arealmæssige muligheder. I analysens konklusion og anbefalinger vurderes, at der skal satses på bykernen som vækstområde for detailhandlen. Den eksisterende sammensætning af mindre butikker i bykernen skal bevares og styrkes samt tilføres de manglende elementer i form af større konceptbutikker med gode adgangs- og parkeringsforhold. Hvis den fremtidige vækst skal give den tilstrækkelige effekt i forhold til at fastholde markedsandele i forhold til Odense, skal denne vækst så vidt muligt samles. Der skal derfor arbejdes med en udvidelse af bykernen, hvor det er muligt indenfor bykernen og i sammenhæng med de tidligere bane- og færgelejearealer.

Detailhandelsanalyse

Antallet af butikker i kommunen vurderes at være stort set uændret siden vedtagelsen af Kommuneplan 2009. Detailhandelsanalysen er udarbejdet i 2008. Der er derfor behov for en revision af detailhandelsanalysen, set i lyset af den generelle samfundsudvikling og den globale økonomiske krise, og i en erkendelse af at detailhandelsanalysen er udarbejdet under en højkonjunktur.

Da der ikke er udarbejdet en ny detailhandelsanalyse, ændres de i Kommuneplan 2009 fastlagte rammer for detailhandelen ikke. Skal der ske ændringer i detailhandelsplanlægningen, kan dette kun ske på baggrund af en ny detailhandelsanalyse, der dokumenterer behovet for arealer til detailhandelsformål.

I forhold til Kommuneplan 2009 har Byrådet dog besluttet at muliggøre enkelte dagligvarebutikker til forsyning af lokalområder i Nyborg by. Derfor er der sket en omfordeling af rammen for udlæg til dagligvarebutikker, således at der flyttes 1.000 m2 bruttobutiksareal fra "Nyborg Bymidte" til "Kommunen i øvrigt", - jf. det viste skema.

Det samlede antal butikker og størrelser er fastholdt i de tre store byer, og der er ikke etableret nye butikker, der vurderes at have haft en væsentlig indflydelse på detailhandelsomsætningen i kommunen. Der er etableret en større udvalgsvarebutik i bykernen (H & M). Der planlægges for en dagligvarebutik ved Enghavevej  i Nyborg,  der skal udgøre første del af den østlige udvidelse  af bymidten til detailhandel. Endelig planlægges for en dagligvarebutik ved Frisengårdsvej til forsyning af lokalområdet. 

Detailhandelstemaet er uddybet yderligere i Kommuneplan 2013 under de enkelte byer, Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

  

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

  Detailhandelsanalyse Nyborg Kommune, april 2008.pdf