Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling


Erhvervsudviklingen handler om virksomheder og arbejdspladser i kommunen med fokus på vækst, beskæftigelse og bosætning. Med udgangspunkt i det indgåede samarbejde i "Udvikling Fyn" og kommunens erhvervspolitik opstilles der i Kommuneplan 2013 mål og retningslinjer for den fremtidige erhvervsudvikling, Ud over et areal i Ørbæk udlægges der ikke nye erhvervsarealer i forhold til Kommuneplan 2009.

Mål

Erhvervs- og turismeudviklingen skal ske med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde i "Udvikling Fyn" og "Erhvervspolitik for Nyborg Kommune"  (se link i boksen til højre) .

Nyborg Kommune skal være kendt for et stærkt erhvervsliv og være en af de bedste kommuner i landet at etablere, drive og udvikle virksomhed i.

Kommunens centrale beliggenhed i landet skal sammen med kommunens øvrige kvaliteter udnyttes og markedsføres i erhvervsudviklingen.

Nyborg kommune skal være kendt for hurtig og smidig sagsbehandling, der tager hånd om den enkelte virksomheds problemer.

En aktiv bosætningspolitik skal medvirke til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og højne det generelle uddannelsesniveau i kommunen.

Turisterhvervet skal udvikles med udgangspunkt i de naturgivne og historiske kvaliteter med Slotsprojektet "Danmarks Riges Hjerte" som "Fyrtårn". 

Hotel- og konferenceerhvervet skal styrkes med speciel fokus på Nyborg som internationalt mødested. 

Retningslinjer 

  1. Der skal til enhver tid være ledig og attraktivt beliggende erhvervsjord til rådighed i kommunen.
  2. Nye virksomheder med mange arbejdspladser og behov for tilgængelighed skal så vidt muligt placeres i Nyborg by, så transportafstande minimeres.
  3. Erhvervsudviklingen skal ske i overensstemmelse med bymønsteret, dvs. primært i Nyborg og i lokalcentrene Ørbæk og Ullerslev. I lokalcentrene vil der blive lagt vægt på at understøtte udviklingsmuligheder for eksisterende virksomheder.
  4. Til styrkelse af livet på landet åbnes der i enkelte landsbyer mulighed for etablering af lokale erhverv, der kan indpasses i landsbyen uden genevirkninger samt i overflødiggjorte landbrugsbygninger.
  5. Ved udlæg af erhvervsarealer til erhvervsformål skal der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så virksomheder i erhvervsområdet kan overholde gældende støjgrænser.
  6. Erhvervsudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag under størst mulig hensyntagen til naturen og miljøet, og hvor klimatilpassede løsninger indtænkes..

  

Redegørelse

De 5 fynske kommuner, Odense -, Assens -, Svendborg, Faaborg-Midtfyn - og Nyborg Kommune, har indgået et samarbejde i "Udvikling Fyn", der skal udvikle og inspirere erhvervs- og turistvirksomheder og samarbejdspartnere til vækst på Fyn 

Nyborg Kommunes erhvervspolitik er blevet til i tæt samarbejde mellem Nyborg Kommune, Østfyns Erhvervsråd og nøglepersoner fra  erhvervs-, turist-, og kulturliv . Klik på linket til højre for at se "Erhvervspolitik for Nyborg Kommune".

Erhvervspolitikken er en tredelt folder, der er opdelt i selve erhvervspolitikken med visioner og mål flankeret af "Det gør kommunen" og "Det gør erhvervslivet". En opdeling der signalerer, at erhvervspolitikken udmøntes i et samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Nyborg skal være kendt for et stærkt erhvervsliv og en af de bedste kommuner i landet at etablere, drive og udvikle virksomhed i. Iværksættere skal tiltrækkes og understøttes ved at skabe optimale rammer, så de kan etablere sig og videreudvikle sig i kommunen.

Kommunen skal være kendt for en hurtig og smidig sagsbehandling. Vi har derfor en hotline, hvor nye og eksisterende virksomheder kan få hurtig og situationsbestemt rådgivning med hensyn til planlægning, byggesagsbehandling, miljøforhold, trafik mm. Kommunen forpligter sig til altid at have tilstrækkelig byggemodnet erhvervsjord til salg til lokalisering af en bred vifte af erhvervstyper. Endvider forpligter kommunen sig til at byggemodne byggegrunde i takt med behovet samt  sikre god offentlig service.

I erhvervspolitikken sættes fokus på erhverv, vækst og beskæftigelse, herunder en stærk bosætningspolitik, der understøtter og tiltrækker velkvalificeret arbejdskraft. Vækst, beskæftigelse og bosætning er væsentlige grundstene til understøttelse af erhvervsudviklingen. 

I erhvervspolitikken lægger der op til et gensidigt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet omkring store events i byen samt deltagelse i formidling og markedsføring af kommunens mange kvaliteter.

Den eksisterende erhvervsudvikling

I perioden fra 1997, umiddelbart før åbningen af Storebæltsbroen, til 2007 er der sket et fald i antallet af arbejdspladser indenfor landbrug, industri og transport i Nyborg Kommune. I samme periode har antallet af arbejdspladser indenfor bygge og anlæg, handel og service været stigende.

Figur 1 viser den såkaldte dagbefolkning, dvs. erhvervsaktive personer, der arbejder i kommunen - men ikke nødvendigvis bor der. Det fremgår,  at det samlede antal arbejdspladser i perioden 1997-2007 er faldet med 5,6%. På landsplan er antallet af arbejdspladser i samme periode steget med 3,2%. Det er dog værd at bemærke, at der har været en betydelig vækst i antallet af arbejdspladser inden for især "Handel, hotel og restauration" (turisme, konferencer m.v.) samt "Finansiering og forretningsservice" , dvs. de typiske videnserhverv.

Figur 2 viser den såkaldte natbefolkning, dvs. erhvervsaktive personer, der bor i kommunen - men ikke nødvendigvis arbejder der. Det fremgår, at antallet af beskæftigede personer bosat i kommunen er steget med 4,6 % fra 1997 til 2007. Stigningen er sket inden for bygge og anlæg, handel og offentlig og privat service. Der er markant tilbagegang i antallet af borgere ansat i landbrug, industri og transportfagene.

 

Figur 1. Udvikling i antal arbejdspladser i Nyborg Kommune, fordelt på brancher i perioden 1997-2011
  1997 2007 2011 +/- *
Landbrug og fiskeri 1.006 679 683 0%
Industri 2.201 1.618 1.418 - 12%
Bygge og anlæg 869 1.045 1.149 +6%
Handel, hotel og restauration 1.927 2.145 2.035 - 5%
Transport, post, tele 889 417 427 + 2%
Financiering og forretningsservice 883 1.201 1.100 - 8%
Offentlige og personlige tjenester 5.041 5.026 5.045 0%
Øvrige erhverv 108 60 59 0%
i alt 12.924 12.191 11.916 - 2%

 * udviklingen i pct fra 2007 til 2011  

Figur 2. Beskæftigede personer bosat i Nyborg Kommune,
fordelt på brancher i perioden 1997-2011
  1997 2007 2011 +/- *
Landbrug og fiskeri 1.037 722 527 - 27%
Industri 3.006 2.432 1.745 - 28%
Bygge og anlæg 1.044 1.289 958 - 26%
Handel, hotel og restauration 2.333 2.653 2.557 - 4%
Transport, post, tele 1.107 910 990 + 9%
Financiering og forretningsservice 1.050 1.554 1.574 + 1%
Offentlige og personligetjenester 4.952 5.688 5.521 - 3%
Øvrige erhverv 129 83 102 + 22%
i alt 14.658 15.331 13.974 - 9%

 * udviklingen i pct fra 2007 til 2011 

Pendlingen

Forskellen mellem Figur 1 og Figur 2 fortæller, at kommunen har et  underskud af arbejdspladser og dermed en øget pendling ud af kommunen. Udpendlingen er en logisk konsekvens af bl.a. Storebæltsbroen, der gør det muligt at bo i kommunen og arbejde i f.eks. hovedstadsområdet. Det er dog et vigtigt mål for erhvervsudviklingen at satse på flere attraktive arbejdspladser i kommunen - dels for at fastholde de borgere, som i dag pendler ud af kommunen, og dels for at tiltrække nye borgere.  

Pendlingen til Københavnsområdet er mere end fordoblet i perioden fra 1997 til 2007 . Udpendlingen i denne periode er samlet steget fra 5.059 til 6.557, svarende til 30%, og indpendlingen er i samme periode steget fra 3.050 til 3.417, svarende til 12%.

Pendling over Storebæltsbroen

Den kommende erhvervsudvikling

God infrastruktur og veluddannet arbejdskraft er blandt de vigtigste parametre, når der skal tiltrækkes nye virksomheder til kommunen, Hertil kommer attraktive bosætningsmuligheder, service og kulturtilbud af høj kvalitet. Erhvervsudviklingens succes er således betinget af en række parametre, der tilsammen skal tegne et billede at Nyborg Kommune som et attraktivt sted at starte og drive erhvervsvirksomhed.

Nyborgs bys gode trafikale beliggenhed åbner muligheder for en bred erhvervsudvikling, hvor tilgængelige arealer i Erhvervsområde Vest, Hjulby, Lindholm Havn og langs Storebæltsvej kan imødekomme mange forskellige erhvervstyper.

Den centrale placering i landet har sammen med de store naturværdier åbnet mulighed for en markant udvikling af hotel- og konferenceerhvervet. Det er et område der fortsat skal satset på i fremtiden i sammenhæng med andre initiativer indenfor turisme og oplevelsesøkonomien.

Generelt forventes erhvervsbyggeriet fortsat at være drevet af omstilling fra traditionel industri til videns- og oplevelsesbaserede virksomheder koncentreret om de store og mellemstore byer. Sammensætningen af erhvervsbyggeriet er gået mod en større andel af kontorbyggeri og mindre andel af byggeri til produktionsvirksomheder. Nyborg Kommune skal kunne tilpasse sig denne virkelighed.


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

 Nyborg Kommunes Erhvervspolitik.pdf (731.3 KB)

Udvikling Fyn

KONTUR 2012: Nøgletal for Nyboerg Kommune

"Nyborg - Danmarks Riges Hjerte"