Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Klima og energi

Klima og energi


Klima-temaet vil i de kommende år få en stadig større betydning. Klimaindsatsen har to vinkler. For det første skal energiforbrug og udledning af drivhusgasser (fx CO2) reduceres mærkbart. For det andet skal planlægningen tage højde for de forventede virkninger af en øget global opvarmning. Med Kommuneplan 2013 og det kommende kommuneplantillæg for klimatilpasning er kommunen kommet godt i gang med en strategisk og målrettet indsats på klimaområdet.

Mål

Energiforbruget og udledningen af drivhusgasser (fx CO2) i Nyborg Kommune skal reduceres mærkbart. Det betyder, at væsentlige beslutninger, der berører kommunens sundhedsmæssige, miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold skal koordineres ud fra bæredygtige principper.

Ny og eksisterende bygningsmasse skal i videst muligt omfang energiforsynes med vedvarende energi eller CO2-neutral energi, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant.

Der skal udarbejdes målsætninger og planer for reduktion af CO2-udledningen fra kommunale bygninger og kommunens egne biler.

Flere arealer skal udlægges til skovrejsning, så der kan bindes en større andel CO2.

Methan-udslippet fra landbruget skal reduceres ved at anvende husdyrgødning i biogasanlæg.

Klimaindsatsen skal løses i dialog med borgerne, erhvervsliv  og  interesseorganisationer.

 Retningslinjer

  1. I forbindelse med planlægning og administration i Nyborg Kommune skal mulighederne for anvendelse af vedvarende energi fremmes mest muligt.
  2. Ved lokalplanlægning af nye boligområder skal der fastsættes bestemmelser om, at nyt byggeri skal opføres som lavenergihuse, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant, fx uden for varmeforsyningsområder.
  3. Planlægningen for områder til veje og parkeringspladser skal tilgodese muligheden for, at der på et tidspunkt kan etableres ladestationer for el-biler.
  4. Ved planlægning af nye områder til byformål vil vi sikre, at afgrænsning og disponering af arealerne tager højde for fremtidige havvandsstigninger samt oversvømmelsesrisici efter kraftige regnskyl.
  5. Klimatilpasningen ska fremmes med flere grønne områder, færre befæstede arealer og en velovervejet håndtering af overfladevandet.
  6. Klimatilpasningen skal så vidt muligt fremme rekreative og æstetiske værdier i forbindelse med indretning af grønne områder og byrum.
  7. Der skal udpeges områder til skovrejsning med det formål at binde en større andel CO2. 

 Sol og vind

Redegørelse

På den ene side skal vi iværksætte forebyggende aktiviteter, der kan mindske udledningen af CO2. Det kan f.eks. dreje sig om begrænsning af energiforbruget i bygninger, eller binding af CO2 i skovområder. På den anden side skal vi forberede os på en situation med stigende vandstand i havene, og hyppigere oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl. Det betyder, at vi må vurdere, om nye byområder ligger hensigtsmæssigt, og om der skal etableres nye diger eller udlægges areal til vådområder. 

Reduktion af CO2-udslippet - klimaforebyggelse
Udbygningen med vedvarende energi er et vigtigt redskab ved reduktion af udledning af drivhusgasser, fx CO2. Miljørigtig energiproduktion kan bl.a. ske ved hjælp af vedvarende energikilder som vindmøller, solenergi og biomasse samt med overskudsvarme fra virksomheder.

Kommuneplanen fastlægger bymønstret i kommunen, herunder hvilke byer der kan vokse. Kommuneplanen fastlægger bl.a. placeringen, anvendelsen og afgrænsningen af nye byområder, samt kommunens infrastruktur. Med andre ord er kommuneplanen afgørende for, hvordan kommunen kommer til at fungere i fremtiden i forhold til f.eks. trafik, bosætning, erhvervsudfoldelse og fritidsaktiviteter. Derfor er kommuneplanen også et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at reducere CO2-udslippet.  
Nyborg Kommune ønsker at prioritere en øget indsats for at nedbringe energiforbruget og dermed CO2-udslippet højt i de kommende år.

Nyborg Kommune vil i arbejdet med klima og bæredygtighed komme med konkrete løsninger på, hvordan kommunen kan blive CO2-neutral i 2025, herunder at arbejde for at reducere CO2 og nedbringe energiforbruget i kommunale ejendomme. Det kan bl.a. ske ved at igangsætte renovering af de kommunale ejendomme med det formål at investere i energibesparelser og ny teknologi på energiområdet. Ny og eksisterende bygningsmasse i kommunen skal i videst muligt omfang energiforsynes med vedvarende energi eller CO2-neutral energi, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant. - Gennem formidling vil kommunen tilskynde boligejere og virksomheder til at nedbringe energiforbruget og etablere vedvarende energiløsninger.

En  måde at nedbringe kommunens samlede CO2-udslip på er gennem lokalplanlægning for nye byudviklingsområder. Ved lokalplanlægning af nye boligområder skal der fassættes bestemmelser om, at nyt byggeri opføres som lavenergibygning Klasse 2015, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant, fx udenfor varmeforsyningsområder.

Kommunen vil arbejde for, at flere arealer udlægges til skovrejsning, så der kan bindes en større andel CO2. Der ønskes derfor udpeget områder, der er velegnet til skovrejsning.  Se afsnittet om Skovrejsning her.

Oversvømmelsen af lavbundsarealer forventes at ske i takt med, at klimaforandringerne slår igennem. Med forøget vandstand i Storebælt og voldsomme regnskyl må det forventes, at lavbundsarealerne i perioder vil være oversvømmet. Se afsnittet om Lavbundsarealer her.

Nyborg Kommune vil desuden vurdere muligheden for at udskifte dele af -  eller hele - den kommunale vognpark med el-biler og gas-biler for at reducere CO2-udslippet. Et af problemerne omkring anvendelsen af el-biler er behovet for relativt hyppig opladning. Den nutidige teknologiske standard for el-biler bevirker, at disse kun kan anvendes, hvor der er et begrænset kørselsbehov. Det må forventes, at batteriteknologien udvikles, så kørselsbehovet ikke er en barriere.

Håndtering af vandstandsstigninger - klimatilpasning
Forslag til klimatilpasningsplan forventes klar inden udgangen af 2013.

Klimatilpasningsplanen vil blive udarbejdet som tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen skal kortlægge og beskrive aktuelle problemstillinger i forhold til konsekvenserne af klimaændringerne. I planen skal der være fokus på både overfladevand og havvandsstigninger. Ud fra en kortanalyse kombineret med en afløbsmodel udpeges oversvømmelsestruede arealer. Udpegningen danner grundlag for en handlingsplan, hvor der lægges vægt på rekreativ og praktisk udnyttelse af overfladevandet, så der skabes flere grønne områder, færre befæstede arealer  og sikres en velovervejet håndtering af overfladevandet.

Klimatilpasningsplanen vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med NFS A/S. Andre interessenter som borgere, erhvervsliv og grønne organisationer vil blive inddraget i arbejdet.  

I forbindelse med udpegning af arealer til byudvikling i kommune- og lokalplanlægningen skal der tages udgangspunkt i klimatilpasningsplanen. Afgrænsningen af nye byområder i forhold til landskabet og lavbundsarealerne skal foretages, så risikoen for oversvømmelse minimeres. For nye boligområder, der ligger inden for de arealer, der er udpeget som lavbundsarealer, kan der blive tale om at udtage områder. For andre områder vil etablering af diger kunne imødegå oversvømmelse. 

Fremme af vedvarende energi
Erstatning af fossile brændsler med vedvarende energi  er et vigtigt redskab for reduktion af udledning af drivhusgasser, fx CO2-udledningen. Miljørigtig energiproduktion kan bl.a. ske ved anvendelse af vindmøller, solenergi (solceller eller solvarme) og biomasse (fjernvarme og kraftvarme) samt overskudsvarme fra virksomheder.
Kommunen vil derfor fremme etableringen af miljørigtige energianlæg til forsyning af nye og eksisterende fjernvarmeområder samt ved renovering af energianlæg på kommunens institutioner.

I kommunen udnyttes allerede en stor del af virksomheders overskudsvarme til produktion af fjernvarme. Der er potentiale for at øge produktionen af fjernvarme fra overskudsvarme, hvilket dog nødvendiggør en ændring af skatteregler.

I kommunen er der endvidere et betydeligt potentiale for udnyttelse af biomasseaffald fra landbruget, fra industrien (f.eks. levnedsmiddelvirksomheder og storkøkkener) og fra husholdningen (grønt affald) i biogasanlæg.
Kommunen er i færd med at kortlægge potentialet for biomasseaffaldet i samarbejde med nabokommunerne, samt at finde de mest egnede placeringer for biogasanlæggene. Der ønskes i den forbindelse etableret et biogasanlæg i erhvervsområdet i Ørbæk. Anlægget er lokalplanlagt.  Undersøgelsen kan evt. vise,  at det er hensigtsmæssigt at placere øvrige biogasanlæg i nabokommunerne, og at Nyborg Kommune leverer biomasseaffald til anlægget.

Strategisk energiplan

Primo 2013 er arbejdet med kortlægning af energiforbruget i Nyborg Kommune igangsat. Den samlede analyse bliver grundlaget for den strategiske energiplan.- Formålet er at skabe overblik over energiforbruget i Nyborg Kommune med henblik på at sikre omstillingen til en CO22neutral fremtid i 2025. Planen skal redegøre for, hvor energien i kommunen kommer fra, og hvor den bliver brugt, - redegøre for potentielle vedvarende energiressourcer samt sikre en lokal og en regional koordinering på hele Fyn af energiforsyningen med en optimal indpasning af lokale vedvarende energikilder, herunder overskudsvarme.

I projektet samarbejdes med de fynske kommuner, Region Syddanmark og de aktuelle energi- og forsyningsselskaber. Desuden vil relevante virksomheder blive inddraget.


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017