Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Nyborg i 2025

Nyborg i 2025 - Byrådets vision


Byrådets vision for Nyborg Kommune er et fremtidsbillede, der beskriver, hvordan
byrådet ønsker, at Nyborg Kommune ser ud i 2025. Visionen er formuleret i nutid,
som om byrådet sidder i år 2025 og redegør for den udvikling, kommunen har været
igennem.

Nyborg Kommune - år 2025
Vi har udnyttet den gode beliggenhed optimalt og er blevet en endnu stærkere og
mere konkurrencedygtig aktør i landet. Det er sket på baggrund af en langsigtet og offensiv
vækststrategi i samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn. Det er sket ved
synligt lederskab og klare politiske prioriteringer sammen med solide investeringer og
offentlig-private samarbejder.
Nyborg Kommune er kendt som en sund og bæredygtig kommune med en stærk fælles
identitet. Kommunen består af trygge, aktive og attraktive byer og lokalsamfund.
Vi har opbygget en sund økonomi og har fået skabt en god balance i de sociale -, de
kulturelle - og de natur- og miljømæssige forhold i kommunen.
Det er lykkedes os at fastholde og styrke serviceniveauet ved at udvide anvendelsen
af ny teknologi og skabe nødvendige ændringer i organiseringen af de kommunale
aktiviteter - og med hjælp fra mange aktive frivillige og udvidede samarbejder på
tværs af sektorer og kommunegrænser.
Vi har satset målrettet på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige
boligområder med høj kvalitet. Vi har samtidig forbedret pendlermulighederne og
fastholdt en stærk markedsføring af kommunen. Det har betydet, at den positive udvikling,
vi har set på bosætningsområdet, er blevet efterfulgt af en tilsvarende positiv
udvikling på erhvervsområdet.
Vi har været i stand til at tiltrække ressourcestærke og veluddannede bosættere. Vi
har fastholdt en stigning i indbyggertallet og opnået en mere harmonisk og afbalanceret
befolkningssammensætning.

Nyborg Slot og by
Nyborg Slot blev i 2017 optaget på UNESCOS’ verdenskulturarvsliste, og ombygningen
af slottet til en trestjernet turistattraktion har gjor Nyborg kendt i både ind- og
udland. Besøgstallet er mangedoblet og succesen har haft en afsmittende effekt på
kvaliteten i hele bykernen, der har udviklet sig til et spændende handels- og bymiljø,
der understreger Nyborg naturlige rolle som hovedbyen på Østfyn.
Nyborg bys generelle attraktionsværdi er hævet ved gennemførelse af større byomdannelsesprojekter,
der har styrket detailhandelen og bylivet og gjort et besøg i bykernen
til en oplevelse for hele familien.

  

Erhverv, beskæftigelse og uddannelse
Nyborg er blevet en afgørende aktør i den samlede udviklingsstrategi for Fyn. Det
nye supersygehus i Odense og styrkelsen af Syddansk Universitet har medført mange
nye tilflyttere og arbejdspladser i kommunen på grund af vores unikke beliggenhed
på strækningen mellem Odense og København.
Det er lykkedes gennem et samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner at
øge uddannelsesniveauet. Det gælder både for de voksne, som er i beskæftigelse,
og for de unge, der nu er langt mere indstillede på at tage en uddannelse.
Erhvervslivet har oplevet en meget positiv udvikling, dels på baggrund af en fælles
Fynsk vækststrategi og dels en massiv branding og markedsføring af kommunen.
Der er skabt arbejdspladser både i Nyborg by og i Ullerslev og Ørbæk.
Specielt hotel- og konferenceerhvervene har gennemgået en eksplosiv udvikling,
hvor øget kapacitet og nye samarbejder har medvirket til at gøre Nyborg til ”Danmarks
Centrale Mødested.
Også i landsbyerne og i det åbne land er det lykkedes at skabe en positiv erhvervsudvikling.
Det brede samarbejde på Fyn har medført, at vi nu står i en stærk position med hensyn til blandt andet produktion af fødevarer, og vores område er nu kendt vidt
omkring for fødevarer af meget høj kvalitet.

Landsbyerne
Vi har satset målrettet på lokalcentrene Ørbæk og Ullerslev, hvor indbyggertallet, den
lokale dagligvarehandel og den offentlige service er fastholdt.
Trods en generel negativ samfundsudvikling for landområderne, er det lykkedes at
fastholde de største landsbyer som attraktive bosætningsbyer. De mest aktive landsbyer
har endog oplever en markant vækst af børnefamilier, der ønsker ren luft og
grønne omgivelser.

Natur, kultur og klima
Det har spillet en væsentlig rolle for både bosætningen og turismen, at det er lykkedes
at bevare og endda styrke vores store velbevarede natur- og kulturværdier og
landskaber.
Vi har skabt gode og tidssvarende kulturelle tilbud for alle borgerne i hele kommunen.
Det er lykkedes at opnå en god fordeling af tilbuddene i Nyborg by, Ullerslev og
Ørbæk samt i landsbyerne. Vi har løbende støttet og styrket de lokale ildsjæle og de
forskellige små og store lokale arrangementer.
Vi har arbejdet målrettet med en sammenhængende grøn friluftsstrategi, der har vist
sig at være en vigtig brik i bosætningspolitiken.
Vores klimatilpasningsplan har sikret, at de store klimatiske ændringer er blevet håndteret
uden store skader for befolkningen og på en måde, der har forbedret kvaliteten
af de rekreative områder både i de eksisterende byer og i de nye boligområder.

Borgernes sundhed
Den generelle sundhedstilstand for vores borgere er blevet væsentligt bedre. Vi har
øget antallet af år med god livskvalitet for borgere i alle aldre, og samtidig er middellevetiden
steget i forhold til 2012. Det er lykkedes os at reducere den sociale, sundhedsmæssige
ulighed, og antallet af borgere, der rammes af de otte folkesygdomme,
er reduceret.
Resultaterne bygger især på en aktiv forebyggende indsats - ikke mindst i forhold
til børn og unge i kommunens daginstitutioner og skoler, - men vi har også løbende
forbedret vores bynære rekreative områder og friluftsmulighederne i naturen til glæde
for folkesundheden. Endelig er der skabt gode og tidssvarende idrætsfaciliteter i de
tre store byer.


 Udsigt over Storebælt ved Tårup


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017