Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Nyborg og omverdenen

Nyborg og omverdenen


Nyborg kommune er beliggende centralt i Danmark, i direkte kontakt med "det store H", der er den overordnede trafikkorridor, der forbinder det østlige og vestlige Danmark, og som åbner rige muligheder for en aktiv bosætnings- og erhvervsudvikling. Denne centrale beliggenhed ønsker byrådet at udnytte optimalt ved at gøre sin indflydelse gældende, hvor det er muligt både lokalt, regionalt og nationalt inden for rammerne af de overordnede interesser i kommuneplanlægningen (statslige interesser og regionale interesser). 

Den regionale udviklingsplan

Nyborg Kommune er, som de øvrige 22 kommuner i Region Syddanmark, omfattet af Den regionale udviklingsplan. Visionen for Region Syddanmark er "Det gode liv som vækstskaber".  

Det Gode Liv skabes både af det enkelte menneske og af omgivelserne. Den Regionale Udviklingsplan skal være med til at skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder.
Muligheden for et godt og sundt liv med adgang til job, boliger, servicetilbud, uddannelse og fritidstilbud i både by- og landdistrikter skal tiltrække nye borgere samt inspirere og skabe muligheder for regionens borgere, og som skal skabe væksten i fremtiden. Visionen udtrykker en overbevisning om, at den økonomiske krise skal imødegås af en helhedsorienteret og langsigtet indsats.

Der prioriteres 4 regionale initiativer, der skal være med til at skabe fundamentet for vækst i Syddanmark. Temaerne er: Viden, Uddannelse, Infrastruktur & mobilitet samt Klima. Derudover indeholder planen også 4 områdeinitiativer, herunder et for Fyn med fokus på udvikling af videnfundamentet for samarbejderne i "Udvikling Fyn" og den kommende fælles fynske planstrategi (Strategi Fyn 2014-2017)). 

Byrådets mål og visioner for Nyborg Kommune, som det fremgår af Kommuneplanstrategi 2012 og Kommuneplan 2013, følger op og understøtter intentionerne i den regionale udviklingsplan.

Den regionale udviklingsplan kan ses via linket i boksen til højre. 

Udvikling Fyn og Fælles fynsk planstregi

De byregioner, som vi sammenligner os med - Hovedstadsområdet, Aarhusområdet og Aalborgområdet - vækster mere end Fyn. For at undgå at sakke bagud i den nationale bykonkurrence, har ni fynske kommuner skærpet samarbejdet om at skabe vækst og udvikling i byregionen Fyn.

Et konkret eksempel er etableringen af Udvikling Fyn, der skal skabe øget vækst og velstand gennem et strategisk samarbejde om udviklingen af erhvervs- og turismeområdet på Fyn.

Planlægningsområdet opprioriteres ligeledes, så Fyn kan spille en mere synlig og aktiv rolle i landsplanlægningen og i forhold t il den landspolitiske vækstdagsorden. Det er derfor besluttet at udarbejde en fælles fyns planstrategi, der forventes vedtaget i 2014, og som efterfølgende skal danne overordnet ramme for revisionen af kommuneplanstrategien.

I den fælles fynske planstrategi peges på fælles fynske pejlemærker i et planlægningssamarbejde omkring erhvervsudvikling, tilgængelighed og bosætning. Planlægningssamarbejdet skal  understøtte en fynsk vækstdagsorden og skærpe den fynske profil i forhold til omverdenen.

De ni fynske kommuner bag den fælles planstrategi har sagt ja til et styrket fælles politisk lederskab og samarbejde på Fyn. Strategien skal indeholde de fælles politiske visioner for styrkelsen og udviklingen af byregionen Fyn og være den fælles overligger for kommunernes egne planstrategier og kommuneplaner. Der skal løbende prioriteres, hvilke andre konkrete plansamarbejder- og projekter, der med fordel kan sættes i gang. For at styrke det politiske lederskab er der etableret et fynssekretariat, der skal sikre varetagelsen af de fælles fynske interesser. 

Som byregion står Fyn overfor en række alvorlige udfordringer i form af lav produktivitet, lavt uddannelses- og indkomstniveau, lav eller negativ befolkningsudvikling m.m. Udfordringer, der løftes bedre, stærkere og med større effekt og synlighed gennem et samarbejde mellem de fynske kommuner,  fordi Fyn både funktionelt, geografisk og historisk udgør en naturlig enhed - en byregion.

Den fælles planstrategi skal anvise, hvordan et øget plansamarbejde på Fyn kan understøtte og fremme den fynske vækst og udvikling - og dermed tiltrække og kvalificere arbejdskraft, virksomheder, kompetencer og investeringer til Fyn.

Der er udpeget fire overordnede temaer for samarbejdet på Fyn: - Et overliggende, tværgående tema bl.a. om det politiske lederskab ("Fyns fremtid / "Fyn samarbejder"), - Planlægning for tilgængelighed ("Fyn på banen"), - Planlægning for erhvervsudvikling ("Fyn i vækst") og - Planlægning for bosætning ("Attraktive Fyn").

Det politiske lederskab er en afgørende faktor for et succesfuldt samarbejde om at sikre udvikling på Fyn. Derfor lægges der op til en øget dialog, både på det politiske og det administrative niveau mellem de fynske kommuner. Den fælles fynske planstrategi skal fungere som  fælles udmelding af politiske visioner og strategier for udviklingen af Fyn. Strategien skal tegne en skarp profil af en stærk byregion Fyn, både indadtil på Fyn og i forhold til omverdenen. Samtidig skal den fungere som aftale om, hvilke områder / projekter, de fynske kommuner vil samarbejde om. Endelig vil strategien komme til at fungere som en fælles overordnet ramme  for de enkelte kommuners planstrategier og kommuneplaner.

Du kan få mere at vide om Udvikling Fyn og Strategi Fyn via links i boksen til højre.

 Storebæltsbroen


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

Den regionale udviklingsplan for Region Syddanmark

Udvikling Fyn - Strategi og Handlingsplan

Fynsprojektet / "Strategi Fyn"