Nyborg Kommune

Du er her: Home Ferie og fritid Ferie og Fritid - Sammenhængende turistpolitiske overvejelser

Ferie og Fritid - Sammenhængende turistpolitiske overvejelser


Ferie og fritid i kommuneplan 2013 omfatter aktiviteter og anlæg, som især  retter sig imod borgernes fritid og mod  turister og gæster fra ind- og udland. Kommuneplan 2013 afstikker de overordnede rammer for udviklingen de kommende 12 år.

Turisme og oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomien og turismen forventes at få betydning for jobskabelsen i kommunen set i lyset af globaliseringen og ønsket om at  øge Fyns attraktionsværdi som turistdestination.
Nyborg Kommune har en rig kulturhistorie med mange smukke herregårde og slotte, der gør historien synlig i landskabet. Nyborg by er kommunens kulturcentrum, der bl.a. rummer Nyborg Slot, som er et særligt stykke dansk kultur med en helt unik historie. Byrådet betragter Nyborg Slot som det kulturelle fyrtårn for turisterhvervet, og udviklingen af kulturarvsprojektet "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte" har højeste prioritet. Nyborg er endvidere kendt som et centralt beliggende hotel- og konferencested i stærk udvikling, hvilket ønskes styrket.
De rekreative naturområder omkring Ørbæk og Ullerslev er et stort aktiv for borgere og turister. De velbevarede landsbyer, slotte, herregårde, kirker og de mange oltidsminder er ligeledes med til at skabe de rigtige rammer for oplevelsesrige besøg i kommunen.

Mål for turisme og fritidsaktiviteter
Nyborg Kommune skal markedsføres som en attraktiv destination for turister og er-hvervsturister med udgangspunkt i det overordnede slogan: "Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser"

Kommunens hoteller og konferencesteder har gjort Nyborg kendt som en af landets bedste og mest velbeliggende konferencebyer. Dette skal styrkes og videreudvikles.

Sammen med foreningslivet og kommunens øvrige aktører på kultur- og turistområdet vil Nyborg Kommune satse på oplevelsesøkonomi. Kommunen ønsker at sætte fokus på bløde værdier som sundhed, ”det gode liv”, skov, strand, helse, ro, velvære, motion, viden samt udbud og udvikling af kvalitetsfødevarer, - fx i forbindelse med kulturarvsprojektet og udvikling af konceptet "Kongens Fadebur".

Nye attraktioner og oplevelser skal koordineres og udvikles i tæt samarbejde med hoteller, konferencesteder, campingpladser, slotte, herregårde, lystbådehavne m.fl., og med respekt for natur, miljø, bæredygtighed og den private ejendomsret.

Nyborg Slot skal profileres som et kulturelt fyrtårn. og udviklingen af kulturarvsprojektet "Danmark Riges Hjerte" og slotsprojektet "Kongen Kommer" har højeste prioritet.

Der skal udvikles særlige turist- og oplevelsestilbud for kommunens herregårde og slotte, i samarbejde med ejerne. Der skal bakkes op om slotskoncerter, Nyborg Voldspil, Danehofmarked og lignende kulturelle aktiviteter.

Der skal fokuseres på udnyttelsen af kyststrækningen til bæredygtige vandaktiviteter, og lystfiskerturismen skal udvikles med nye tiltag i samarbejde med Udvikling Fyn. 

Pakkeløsninger og attraktive tilbud i overensstemmelse med intentionerne om ”det gode liv” og ”de gode oplevelser”  til turister skal udvikles og understøttes.

Initiativer for turisme i nedlagte landbrug og landbrugsbygninger skal udvikles og under-støttes, så det samlede udbud øges, og livet i landområderne styrkes.

Frem for at planlægge for etablering af nye anlæg, skal de eksisterende ferie- og fritidsanlæg  have mulighed for at udvide og kvalitetsforbedre, under hensyn til miljø- og naturmæssige interesser.

Turistsæsonen skal forlænges, uden at højsæsonen påvirkes, så der opnås en bedre udnyttelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg, og således at behov for arealudlæg til nye anlæg begrænses.

Redegørelse
Ferie- og fritidsanlæg
Turismen i Nyborg Kommune er særligt knyttet til kystområderne, Nyborg by og de store natur-, landskabs- og kulturværdier, der kendetegner kommunen. Disse aktiver vil også fremover være de bærende elementer i turismeudviklingen.
Nyborg Kommune har en stor del af de tilbud, som lokalbefolkningen og fremtidens turister vil efterspørge. Det er dog Byrådets opfattelse, at der er et særligt behov for at kvalitetsforbedre de eksisterende tilbud og anlæg, herunder give mulighed for mindre nyanlæg og rimelige udvidelsesmuligheder for de eksisterende overnatningserhverv. Samtidig skal der arbejdes for en forlængelse af turistsæsonen, dog ikke på bekostning af højsæsonen.

Befolkningens øgede fritid medfører behov for flere friluftsaktiviteter. Et aktivt friluftsliv er med til at fremme sundhed og livskvalitet. Byrådet lægger derfor vægt på, at flere bliver fysisk aktive. Dette mål søges bl.a. opfyldt gennem en forbedring af adgang for alle til naturområderne og kysten, dels ved at sikre plads til udbygning af den infrastruktur der hører friluftslivet til (fx rekreative cykel-, gang- og ridestier).

Overnatningsmuligheder generelt
Det et vigtigt for service- og turisterhvervene, at turister, konferencedeltagere og erhvervsturister vælger at blive i området i flere dage. I kommunen skal der derfor kunne tilbydes en bred vifte af forskellige overnatningsmuligheder, som fx hoteller, vandrerhjem, campingpladser, sommerhuse og bondegårdsovernatning i form af ”Bed & Breakfast”. 
For at sikre dette skal eksisterende aktivitetsanlæg udvikles og kvalitetsforbedres, og  nye overnatningstilbud og turistinitiativer støttes. Kun herved kan turismen i kommunen udvikles og vokse, også udenfor den traditionelle sæson.
Placering af overnatningsmuligheder og aktivitetsanlæg skal helst ligge i umiddelbar nærhed af hinanden for at give synergieffekt. Det er derfor vigtigt for turismeudviklingen og lokaliseringen af nye anlæg, som fx en golfbane ved Kongshøj, at placeringen sker i nærheden af de eksisterende overnatningsmuligheder. I forhold til udlægget for en ny golfbane ved Kongshøj, er der en god fysisk sammenhæng med sommerhusområderne ved Tårup og Slude Strand samt de 2 campingpladser ved Kongshøj Strand og Tårup Strand.
For at styrke kvaliteten af det samlede turist- og fritidstilbud er det ligeledes vigtigt, at der gives mulighed for at campingpladserne og sommerhusområderne kan kvalitetsforbedres, med stor respekt for natur og miljø og den kystnære beliggenhed.

Statslige interesser i kystzonen
Udvidelse og nyanlæg i kystzonen kan i henhold til de statslige interesser, kun lokaliseres, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, for kystnær placering. Det er Kommunens ønske at campingpladserne ved Kongshøj og Tårup også skal have mulighed for at tilpasse sig fremtidens krav for arealudlæg til en campingplads. De arealer der udlægges i kystzonen skal udlægges gennem en planlægning, hvor landskabs- og naturhensyn har høj prioritet.  

Kapaciteten i de eksisterende: hoteller, sommerhusområder, campingpladser og lystbådehavne skal  udnyttes bedst muligt, før der udlægges nye områder. Dette skal ske gennem sæsonforlængelse, eksempelvis ved udbygning af sommerhusområderne med fællesfaciliteter, opstilling af flere hytter på campingpladserne, og forbedring af lystbådehavnenes servicefaciliteter.
Evt. behov for etablering af nye overnatningstilbud, som fx kroer, pensionater og vandrerhjem, skal ske i tilknytning til eksisterende bysamfund med dagligvareservice, for at understøtte disse byers service og beskytte de åbne landskaber. For at nødvendig bebyggelse ikke skal blive for dominerende i forhold til omgivelserne, skal omfang og placering tilpasses byernes størrelse.
Nye overnatnings- og turistaktiviteter i tilknytning til de mindre landsbyer, vil medvirke til at fastholde service og liv i disse lokalsamfund, til glæde for lokalbefolkningen, beskæftigelsen og bosætningen i landområdet, og i overensstemmelse med kommuneplanens bymønster og decentrale udviklingsstrategi.
Placering af fremtidige helt nye anlæg, end de i Kommuneplan 2013 udlagte, skal ske udenfor de særlige natur-, landskabs-, råstof- og jordbrugsområder samt udenfor kystnærhedszonen.

Sommerhuse
Byrådet er enig i det landspolitiske mål om, at de eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Dette skal ske både for at tilgodese befolkningens behov for rekreation på velbeliggende steder ud til hav og strand, og for fortsat at have et kvalitetsprodukt at udleje til de turister, der foretrækker at bo i sommerhus.
Der er flere steder behov for at forbedre sommerhusområderne I Nyborg Kommune, blandt andet med fællesfaciliteter og grønne områder, og forbedrede stiforbindelser, så offentligheden får bedre adgang til kysten. Forbedringerne skal ske i harmoni med de omgivende bebyggelser og landskabet, så områdernes præg af naturområder styrkes.
Byrådet ønsker at fastholde området ved Slude Strand, som i et landsplandirektiv fra 2005 er udlagt til sommerhusområde med 3,8 ha, og med mulighed for opførelse af 27 nye sommerhuse. Området blev inddraget  i gl. Ørbæk Kommune med et kommuneplantillæg i 2006.
Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen af området, sikres en bedre infrastruktur og offentlige grønne fællesområder af høj kvalitet for hele sommerhusområdet ved Slude Strand.  En væsentlig del af arealet er omfattet af strandbeskyttelse og skal friholdes for bebyggelse, og udlægges som fælles friareal, med offentlig adgang. Arealet vil således være med til at forbedre leve- og spredningsvilkår for sjældne paddearter i området, samtidig med at offentligheden sikres bedre adgang til friarealer, da det eksisterende sommerhusområde ikke er sikret dette. 

I forbindelse med lokalplanlægningen, skal det endvidere sikres at området disponeres således, at ny sommerhusbebyggelse ikke kan ses fra kysten. Kommunen har udarbejdet visualiseringer fra kysten, der viser at området ikke kan ses - med en lav sommer-husbebyggelse.

Området skal anlægs- og beplantningsmæssig indpasses i miljøet, således at den kommende bebyggelse afsluttes landskabsmæssig med grønne kiler og biologiske spredningskorridorer mod det åbne land. 

Området ved Slude Strand er det eneste område der er udlagt til sommerhusformål i kommuneplanen, og som ikke er lokalplanlagt. Området vil være et led i kommunens turiststrategi for at skabe en sammenhængende vægtning mellem overnatningstilbud og ferie- og fritidsmuligheder langs Storebælt, som bidrag til at skabe arbejdspladser i Kommunen. En samlet turistmæssig synergieffekt der har til formål at sikre arbejdelspladser.

Campingpladser
Byrådet ønsker at tilgodese mulighederne for, at de eksisterende campingpladser kan udvikle sig. Der er derfor udlagt udvidelsesarealer for campingpladserne ved Tårup Strand. Udvidelsen er vigtig for driften af campingpladserne i området, og vil medvirke til opnåelse af en samlet synergieffekt for udvikling af turismen langs hele Storebælt.
En del af udvidelsesarealet for campingpladsen ved Tårup Strand er omfattet af Natura 2000 område. Arealet vil indgå som en del af campingpladsen, men skal henlægge som naturområde for fremme af sjældne paddearter (fx klokkefrøer).
Natura 2000-området ønskes medtaget i kommuneplanens rammer, for at skabe sammenhæng med den eksisterende lokalplanlagte campingplads, og for ved frilægning for landbrugsmæssig dyrkning, at henligge som naturområde, med gode betingelser for sjældne paddearter og som biologisk spredningskorridor.

Kommuneplanens udlæg af arealer til udvidelse af campingpladser vil ikke forringe oplevelsen af kystlandskabet, da udvidelsesarealerne ligger bag eksisterende camping-pladser i forhold til kysten, og ikke visuelt ses fra kysten.

Golfbane ved Kongshøj:
Der er i kommuneplanen udlagt et areal til en ny 18 hullers golfbane ved Kongshøj. Byrådet ønsker at fastholde udlægget, da det vil medvirke til at sikre et større samlet fritids- og turisttilbud ved Storebælt af høj kvalitet.
Udlæg af areal til en ny golfbane ved Kongshøj vil ikke påvirke oplevelsen af kystlandskabet, da der ikke er  opføres nybyggeri og anlæg udenfor eksisterende bygninger. Oplevelsen af kystlandskabet må ikke forringes ved lokalplanlægningen, og der skal stilles  krav om landskabelig bearbejdning for at sikre dette. Endvidere skal offentligheden ved lokalplanlægningen sikres adgang til området og kysten.


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Links

Udvikling Fyn

"Nyborg- Danmarks Riges Hjerte"