Nyborg Kommune

Du er her: Home Infrastruktur og teknik Andre tekniske anlæg

Andre tekniske anlæg


Andre tekniske anlæg er f.eks. højspændingsanlæg/ledninger, naturgasledninger, kraftvarmeanlæg, affaldsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg, oplagspladser, antenneanlæg, vandforsyning/vandværker m.v.  Kommuneplan 2013 skal sikre, at tekniske anlæg, der er nødvendige for samfundets udvikling, kan etableres under hensyntagen til andre samfundsrelevante interesser, såsom miljø-, natur- og landskabelige interesser.

Mål

Højspændingsanlæg bør såvidt muligt etableres som jordkabler, og hensynet til landskabs- og naturværdier skal prioriteres højt ved udbygning og sanering af højspændingsnettet.

Det skal sikres, at affaldsbehandlingen i kommunen sker gennem prioritering af genbrug, energiudnyttelse, mindst mulig deponering, samt samarbejde med nabokommunerne, så der også i fremtiden sikres størst mulig genbrug af genanvendelige affaldsprodukter.   

Udbygningen af kommunikationsområder skal svare til standarden i den øvrige del af landet, men samtidig skal den  tage videst muligt hensyn til landskabsværdierne, herunder de kulturhistoriske værdier. Etablering af antenner skal begrænses mest muligt.

Der skal arbejdes for udbredelse af fjernvarmeforsyningen i kommunen under anvendelse af vedvarende energi.

I forbindelse med drift og vedligeholdelse af spildevandsrensningsanlæggene skal der sikres stor forsyningssikkerhed under størst mulig hensyntagen til miljø, sundhed og æstetik. Spildevandsrecipienterne skal påvirkes mindst muligt. 

Retningslinjer

  1. Ved fastlæggelse af linjeføring af højspændingsanlæg, placering af master og antenneanlæg skal der tages hensyn til landskabs- og naturinteresser.
  2. Nye forbindelser skal så vidt muligt udføres som jordkabler, og kabellægning af eksisterende forbindelser skal fremmes.
  3. Ved deltagelse i det fælleskommunale affaldstekniske samarbejde vil kommunen sikre tilstrækkelig kapacitet på affaldsbehandlingsanlæggene.
  4. Når der meddeles tilladelser til nye master, skal der altid stilles krav om at masten også stilles til rådighed for andre selskabers antenner og at masten tages ned igen senest et år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til.
  5. Varmeforsyningen skal ske med den mest miljøvenlige energi under hensyntagen til samfundsøkonomien.
  6. Spildevandsrensingsanlæggene skal indrettes og drives på en sådan måde at det udledte spildevand som minimum overholder gældende udlederkrav og der vedvarende arbejdes mod at opnå et renseniveau, der er blandt Fyns bedste renseanlæg.
  7. Der skal  udarbejdes en politik for udebelysningen i kommunen, så der sker en koordineret og ensartet renovering og udbygning af udebelysningen ud fra trafiksikkerhedsmæssige, miljømæssige og æstetiske principper

Redegørelse 

Nyborg Kommune har - som resten af samfundet - behov for en stabil og miljørigtig energiforsyning, spildevandsrensning, telekommunikation og mulighed for at bortskaffe og genanvende affald.

Højspændingsanlæg
Når det overordnede transmissionsnet (400 kV) skal udbygges, skal der tages hensyn til både økonomiske og landskabelige interesser. Økonomisk foretrækkes luftledninger. Da luftledninger skæmmer landskabet, vil kommunen arbejde på at disse transmissionsnet nedgraves. Nye 132/150 kV-forbindelser vil kommunen altid forsøge at få lagt som jordkabler. I kommunen findes pt. ingen 400 kV-forbindelser eller 132/150 kV-forbindelser. Derimod findes en del 60 kV-forbindelser.

Affaldsbehandlingsanlæg
Nyborg Kommune deltager i et fælleskommunalt affaldsteknisk samarbejde med Kerteminde Kommune, Svendborg Kommune Langeland Kommune, Ærø Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Brændbart affald afhændes til  forbrænding i Odense eller Svendborg, mens affald til deponering, afhændes til Klintholm Losseplads, placeret i Svendborg Kommune. Sikring af tilstrækkelig kapacitet på Klintholm Losseplads sker gennem deltagelse i det fælleskommunale affaldstekniske samarbejde.

I kommunen er følgende større affaldsbehandlingsanlæg beliggende, som behandler affald fra virksomheder og husholdninger: Nord A/S (KommuneKemi), Reno Fyn I/S og NC Miljø A/S.

Nord A/S er et landsdækkende behandlingsanlæg for farligt affald. Der modtages også affald til behandling fra det øvrige EU og Norge. 

Reno Fyn I/S har Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune som interessenter og er beliggende på Langelandsvej i Nyborg by sammen med kommunens genbrugsstation. Virksomheden forestår indsamling af og behandling af papir, pap, plast og glas til genbrug.
NC Miljø A/S er en privat virksomheden, der er beliggende i Ørbæk by. Virksomheden foretager indsamling og behandling af organisk affald fra virksomheder til genbrug i bl.a. biogasanlæg. 

Kommunens fremtidige konkrete handlinger og initiativer til opnåelse af regeringens nationale affaldsplan, vil komme til at fremgå af kommunens Affaldsplan 2013-2018, der er under udarbejdelse.

Antenner
Antennemaster skal have landzonetilladelse, medmindre de i bygningsreglementet er fritaget for krav om byggetilladelse og etableres til brug for offentlige trafik-, forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og TV-modtagelse. Antenneudstyr omfatter det tekniske udstyr til mobiltelefoni og radiotransmission, der kan monteres på en antennemast eller på eksisterende konstruktioner samt eventuelle kabineanlæg på jorden.

Med henblik på at varetage de landskabelige hensyn, er det væsentligt for kommunen, at der kommer færrest mulige anlæg i det åbne land, og at de anlæg der nødvendigvis skal placeres i det åbne land, placeres under hensyn til de landskabelige interesser.

Ved tilladelser kan der stilles vilkår om, at anlægget skal stilles til rådighed for andre, om dæmpede farver, om nedtagning efter endt brug og om radiokabinens udformning. Der kan også stilles krav om afskærmende beplantning, hvis der placeres udstyr på jorden, som kan virke skæmmende.

Der kan kun undtagelsesvist opstilles antennemaster i de større uforstyrrede landskaber, og kun hvis det er begrundet i en samfundsmæssig interesse, der ikke kan tilgodeses på anden måde.

Inden for boligområder kan der ikke tillades opstilling af individuelle udvendige antenner. Byrådet kan dog give dispensation til opstilling af antenner til erhvervsmæssige formål samt antenner til radioamatørvirksomhed o. lign., når det efter byrådets skøn kan ske uden genevirkninger for de omkringboende.

Parabolantenner kan placeres fritstående eller på bygning, såfremt disse ikke placeres højere end 1,80 m målt fra overkanten af parabolen til terræn. I sommerhusområder dog ikke over 1,0 meter målt fra overkanten af parabolen til terræn. Grundet deres markante udseende i etagebebyggelse, finder kommunen at parabolantenner kun kan placeres på altaner eller lign. hvor det er muligt at skjule anlægget.

Til en anden placering som f.eks. på bygning højere end ovenstående kan der gives dispensation, når dette efter byrådets skøn kan ske uden genevirkning for omgivelserne. 

Varmeforsyning
Varmeplanlægningen foregår ikke som en integreret del af kommuneplanlægningen, men sker som konkrete projektforslag, der godkendes af kommunen. Der skal dog tages stilling til reservationer af areal til fjernvarmeproducerende anlæg og større ledningsanlæg.

Et projektforslag udarbejdes enten af forsyningsselskaberne eller af private inden for rammerne af varmeforsyningsloven samt bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Den kollektive varmeforsyning i Nyborg Kommune sker i form af fjernvarme og naturgas. Fjernvarmen dækker næsten hele Nyborg by og halvdelen af Ullerslev by. Naturgasforsyningen dækker resten af Ullerslev by, en lille del af Nyborg by og de større byer Aunslev, Frørup, Herrested-Måre, Refsvindinge, Skellerup, Vindinge, Ørbæk, samt en del mindre byer.

Fjernvarmen i Nyborg by er baseret på overskudsvarme fra virksomhederne NORD A/S og Koppers A/S samt fra biogas, produceret på byens spildevandsrensningsanlæg. Byens varmecentraler, der fungerer som spidslastanlæg og nødanlæg, anvender alle bioolie som brændsel på oliekedlerne. Opvarmningen af Nyborg by sker dermed samlet set med miljøvenlig energi.

Fjernvarmen i Ullerslev by er baseret på naturgas og overskudsvarme fra virksomheden Ulsa Pack. Nord  A/S har kapacitet til at levere mere overskudsvarme end der i øjeblikket aftages. Derfor har kommunen etableret en transmissionsledning, der forbinder Ullerslev by´s fjernvarmedel til Nyborg by. Transmissionsledningen fortrænger en stor mængde fossilt brændsel i form af naturgas fra Ullerslev varmecentral.

Idet kommunens fjernvarmeforsyning primært er produceret på vedvarende energi,  ønsker kommunen at udvide fjernvarmeforsyningen til de områder hvor udvidelsen vil være naturlig. Dette vil primært være til naboområder liggende tæt til fjernvarmeforsynede områder.

Ud over transmissionsledningen mellem Nyborg by og Ullerslev by er der ikke planlagt større ledningsanlæg. Hverken som fjernvarmeforsyning eller naturgasforsyning.

Rensningsanlæg
Der er i alt 5 kommunale spildevandsrensningsanlæg i Nyborg Kommune. De er fordelt med et stort central anlæg i Nyborg, 2 mellemstore anlæg i henholdsvis Ørbæk og Ullerslev samt 2 små anlæg ved Kløverhage og Mullerup.

Alle 5 anlæg er velfungerende og overholder alle de nuværende krav til udledning. Der er i planperioden planlagt en større investering på Ørbæk Renseanlæg med henblik på en udvidelse af kapaciteten med ca. 50 %. Udvidelsen vil primært ske ved driftsoptimering via nyt udstyr og forbedret processtyring. På de øvrige renseanlæg foretages ingen større investeringer i planperioden, ud over reinvestering for vedligeholdelse og optimeringer af nedslidt og forældet udstyr.

En detaljeret gennemgang af målopfyldelse for rensning af spildevandet, både fra byerne og fra det åbne land, findes i Kommunens Spildevandsplan 2009-2016.

 


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017