Nyborg Kommune

Du er her: Home Infrastruktur og teknik Kollektiv trafik

Kollektiv trafik


Den kollektive trafik i Nyborg Kommune omfatter togtrafik, regional bustrafik og lokal bustrafik samt telebus- og taxaordninger. Kommuneplan 2013 opstiller retningslinjer for, hvordan planlægningen af den kollektive trafik skal indpasses i kommunens samlede udvikling.

Mål

Den kollektive trafik skal være et bedre alternativ til bilen, end den er i dag. Det gælder først og fremmest på de strækninger og tidspunkter, hvor transportbehovet er stort.

Den kollektive trafik skal medvirke til at minimere trafikkens miljøgener ved at understøtte byernes udvikling og evt. omdannelse.

Kommunens kollektive trafiksystem skal sikre skoleeleverne transport til og fra skole, og den skal tilrettelægges, så der opstår kortest mulige ventetider.

Byrådet vil arbejde for at alle tog standser i Nyborg, herunder alle lyntog. 

Der skal arbejdes for gode og lettilgængelige kollektive transportmuligheder for handicappede og ældre.

Retningslinier

  1. Den kollektive trafikplanlægning skal sikre god tilgængelighed til alle kommunens bysamfund, samt til væsentlige trafikmål som skoler, institutioner og sportsanlæg.
  2. For kommunens byudviklingsområder skal der udarbejdes overordnede helhedsplaner, der viser, hvordan områderne kan betjenes med kollektiv trafik på en bæredygtig måde.
  3. Den lokale bustrafik skal koordineres med den regionale bus- og togtrafik, så der kan opnås en aflastning af lokaltrafikken internt i kommunen.
  4. Den eksisterende telebus- og teletaxakørsel i kommunen skal harmoniseres, så der opnås et ensartet tilbud til kommunens borgere.
  5. Der skal sikres gode muligheder for omstigning mellem forskellige befordringsmidler, f.eks. gennem anlæg af velplacerede samkørsels- og omstigningspladser og tilpasning af ruteforløb og køretider.
  6. I byområder skal der normalt være mulighed for at optage og afsætte passagerer for hver ca. 500 m langs de veje, der betjenes af de regionale busruter.
  7. Det skal så vidt muligt undgås at etablere bump og chikaner på veje, der betjenes af den regionale kollektive trafik. Hvis der alligevel etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, skal der ved udformningen sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/t.

Redegørelse

Det er vigtigt, at så stor en del af kommunens borgere som muligt har bekvem adgang til den kollektive trafik. Transportforholdene har stor betydning for udviklingen i kommunen, - både for virksomhedernes konkurrenceevne og for befolkningens adgang til arbejdspladser og den offentlige og private service. Hyppige og hurtige kollektive forbindelser er en vigtig faktor for en succesfuld bosætning i hele kommunen. Endelig skal den kollektive trafik  styrkes for at tilgodese miljømæssige og klimamæssige hensyn.

Den kollektive trafikbetjening anses for en afgørende forudsætning for opretholdelse og udvikling af landsbyerne og landområdet som velfungerende og attraktive bosætningsområder. I den forbindelse lægges der i bosætningspolitikken stor vægt på, at lokalcentrene Ullerslev og Ørbæk tilgodeses med nødvendig service og kollektiv trafik, så de kan opretholdes og udvikles som attraktive bosætningsbyer. 

Der er regional busforbindelse til Odense, Svendborg og Fåborg - herudover er det kommunens lokale busser, der løser opgaverne. Hovedjernbanen mellem landsdelene passerer  igennem Nyborg, hvor alle tog standser, bortset fra nogle af lyntogene. Der pendler hver dag ca. 3.000 personer via Nyborg station til arbejdspladser uden for kommunen. Nyborg Station har udviklet sig til et trafikalt knudepunkt for pendlere i det Øst- og Sydfynske område, hvilket gør det naturligt, at alle tog mellem landsdelene stopper i Nyborg.

Der eksisterer to modeller for telekørsel i Nyborg Kommune, som stammer fra de gamle kommuner før kommunalreformen. Der skal ske en harmonisering til én fælles model for hele Nyborg Kommune.

Tog på Vestbroen


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017