Nyborg Kommune

Du er her: Home Miljøvurdering Miljøvurdering af Kommuneplan 2013

Miljøvurdering af Kommuneplan 2013


Formålet med miljøvurderingen er at sikre, at hensyn til miljøet i videst muligt omfang er indgået i udarbejdelsen af kommuneplanen.
Miljøvurderingen er foretaget på det overordnede niveau som svarer til kommuneplanens udlæg og retningslinjer. Det må derfor forventes, at der skal foretages yderligere miljøvurdering i forbindelse med detailplanlægningen.
Du kan her se et kort resumé af miljøvurderingens emner. Hele Miljøvurderingen kan ses ved at klikke på pdf-linket nederst på dette opslag.


Potentielle områder til ny natur og potentielle økologiske forbindelser
Områderne er udpeget, hvor der er god mulighed for at udvikle betydende eller sammenhængende natur. Disse nye områder danner sammen med de eksisterende naturområder et sammenhængende naturnetværk. De udpegede områder kan medvirke til en positiv udvikling af naturgrundlaget, land-skabsoplevelsen og mangfoldigheden af dyr og planter.


Særligt værdifulde landbrugsområder
Udpegningen har til formål at sikre, at der er tilstrækkelige arealer til et levedygtigt landbrug.
Udgangspunktet for udpegningen tilsidesætter ikke hensynet til natur- og landskabsinteresserne. Der indgår ingen områder med beskyttet natur og områder med potentiale for ny natur m.v., og udpegningen vurderes derfor ikke at have en væsentlig negativ påvirkning af disse. Da udpegningen ikke med-fører en ændret arealanvendelse vurderes den heller ikke at have væsentlige negative konsekvenser for landskabsinteresserne, kulturmiljøer og kulturarv.


Placering af store husdyrbrug
Der er ikke udpeget områder til placering af store husdyrbrug. Foranlediget af Naturstyrelsen på grund af manglende kortlægning af grundvandsforholdene har det ikke været muligt at udpege konkrete områder til placering af store husdyrbrug. Når den statslige kortlægning er tilvejebragt kan planlægningen gennemføres og indarbejdes i kommuneplanen som kommuneplantillæg.


Placering af fælles biogasanlæg
Kommunen finder, at nye fælles biogasanlæg så vidt muligt bør placeres i et af de eksisterende erhvervsområder. Erhvervsområder, der har gode tilkørselsforhold og afstandsforhold til forureningsfølsomme områder, er erhvervsområde vest i Nyborg og erhvervsområdet ved Hjulby nord for motorvejen. For begge områder gælder at de er lokalplanlagte erhvervsområder samt ligger tæt på eksisterende naturgasledninger og dermed let kan afsætte opgraderet biogas. Etablering af biogasanlæg i disse erhvervsområder forudsætter kommuneplantillæg.

Nyborg Kommune har allerede meddelt miljøgodkendelse til etablering af et biogasanlæg i tilknytning til et eksisterende erhvervsområde ved Ørbæk, og der er udarbejdet lokalplan og foretaget en særskilt miljøvurdering af dette anlæg.

Der er herudover ikke udpeget områder til placering af fælles biogasanlæg. Foranlediget af Naturstyrelsen på grund af manglende kortlægning af grundvandsforholdene har det ikke været muligt at udpege konkrete områder til placering af fælles biogasanlæg. Når den statslige kortlægning er tilvejebragt kan planlægningen gennemføres og indarbejdes i kommuneplanen som kommuneplantillæg.


Skovrejsningsområder
Der udtages et mindre areal øst for Ørbæk, da der her er byudviklingsinteresser, og der udlægges et nyt område vest for Ørbæk og et 5 ha stort areal ved Bovense. Der er samlet sket en forøgelse af arealet til skovrejsning.
Arealet ved Bovense ligger inden for et nitratfølsomt indvindingsopland til vandværk. Skovrejsning her vil mindske risikoen for forurening af grundvandet.
Skovrejsning har en generel positiv indvirkning på den biologiske mangfoldighed og natur. Skovrejsningsområderne er overvejende afgrænset i de ikke beskyttede landskaber, og kulturarv og kulturmiljøer berøres ikke.
Samlet vurderes, at skovrejsningsområderne kun vil have positiv virkning på miljøet.

 Du kan se hele miljøvurderingen her:

 kommuneplan_2013_miljovurdering.pdf (460.9 KB)

  


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017