Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Grundvand

Drikkevand og Grundvand


Kommuneplan 2013 opstiller mål og retningslinjer for grundvandsbeskyttelse, vandforsyning og vandindvinding i Nyborg Kommune.  

Mål

Grundvandet i Nyborg Kommune skal beskyttes bedst muligt.

Det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning til borgere og erhvervsliv skal sikres ved en bæredygtig udnyttelse af grundvandet og med mindst muligt spild.

Drikkevandsforsyningen skal i videst muligt omfang baseres på rent grundvand, hvor der ikke er behov for videregående vandrensning.

 
Redegørelse

En stor del af kommunen er udlagt som OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser), og kommunen vil arbejde aktivt på at sikre, at der i fremtiden er tilstrækkeligt med vand af god kvalitet.
Ved bl.a. at stille vilkår om grundvandsbeskyttelse i godkendelser og tilladelser til såvel private formål som til erhvervsformål medvirker kommunen aktivt til beskyttelse af grundvandet.
For at sikre, at der også i fremtiden er tilstrækkeligt med vand af tilfredsstillende kvalitet, vil kommunen inden beslutning om byudvikling bl.a. vurdere, om en øget befæstelsesgrad vil have betydning for grundvandsdannelsen. Kommunen vil ligeledes kun give lov til at indvinde den nødvendige mængde vand.
Det er kommunens holdning, at videregående rensning af vandet bør undgås, da det er meget bekosteligt og desuden giver risiko for vækst af uønskede mikroorganismer.

Vandplan

Målene for kvaliteten af grundvandet samt omfanget af vandindvinding fastsættes i de statslige vandplaner jf. Miljømålsloven. Den nye vandplan indeholder nye målsætninger for fjorde, søer, vandløb og grundvand.

Retningslinjer og målsætninger i Regionplan 2005  er dog gældende, indtil de statslige vandplaner er endeligt godkendt.

På de underliggende sider ligger retningslinjer og redegørelser for henholdsvis Grundvandsbeskyttelse, Vandforsyning og Vandindvinding.

Rent vand


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017