Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Grundvand Grundvandsbeskyttelse

Grundvandsbeskyttelse


I Nyborg Kommune er der i øjeblikket tilstrækkeligt rent og godt grundvand, - og det er vigtigt at fastholde dette også i fremtiden. Kommuneplan 2013 indeholder retningslinjer for beskyttelse af grundvandet. 

Retningslinjer

 1. Der skal etableres et beskyttelsesområde med en radius på mindst 300 meter omkring indvindingsboringer til almene vandforsyninger. Inden for dette område må der ikke indrettes anlæg, der ved udledning af væsker kan forurene grundvandet, herunder nedsivningsanlæg til spildevand, nedgravede olie- og kemikalietanke, vaske- og fyldepladser mv. Det kan dog efter en konkret vurdering af forureningsrisikoen tillades, at enkelte anlæg af ovennævnte type godkendes inden for beskyttelsesområdet.
 2. Der skal etableres boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandværkernes indvindingsboringer. Indenfor BNBO’erne skal arealet beskyttes mod forurening.
 3. Der skal etableres beskyttelseszoner med en radius på 25 m omkring vandværkernes indvindingsboringer. Indenfor dette område må der ikke gødes, dyrkes eller bruges pesticider til erhvervsmæssige eller offentlige formål.
 4. Der skal etableres et fredningsbælte med en radius på mindst 10 meter omkring indvindingsboringer til almene vandforsyninger. Inden for dette område må der ikke drives virksomhed eller ske oplag eller brug af stoffer, produkter eller materialer, der kan forurene grundvandet. Fredningsbæltet skal normalt tinglyses og indhegnes.
 5. Nye by- og erhvervsområder samt etablering af mulig forurenende aktiviteter og anlæg, såsom større spildevandsanlæg, skal placeres udenfor 300 meter beskyttelseszonerne for vandværksboringer og bør som hovedregel placeres udenfor vandværkers indvindingsopland og områder med særlige drikkevandsinteresser. - Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelser til nyt byggeri og etablering af anlæg skal i områder med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkers indvindingsoplande ske i overensstemmelse med statens retningslinjer (se link i boksen til højre). 
 6. Placering af nye by- og erhvervsområder samt aktiviteter og anlæg indenfor vandværkers indvindingsoplande og områder med særlige drikkevandsinteresser kan dog accepteres, såfremt en konkret vurdering af forureningsrisikoen godtgør, at placeringen af den pågældende aktivitet kan ske uden at tilsidesætte grundvands- og vandforsyningsinteresserne.
  Såfremt det eksisterende datagrundlag er utilstrækkeligt for en konkret vurdering, skal der gennemføres en nærmere kortlægning af grundvandsforholdene.
  I forhold til nye by- og erhvervsområder, foretages vurdering og kortlægning af grundvandsrisikoen forud for eventuel udlægning af arealerne, herunder hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.
  Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystemer, hvor der er risiko for grundvandsforurening.
 7. På ejendomme med indlagt vandværksvand skal brønde og boringer normalt sløjfes.

Regionplan 2005´s retningslinjer og målsætninger er gældende indtil Folketingets endelige vedtagelse af de statslige Vandplaner.

 


Redegørelse

Grundvandet udgør en væsentlig del af menneskets livsgrundlag, dels som ressourcer til drikkevand, markvanding, industriformål m.m. og dels som forudsætning for vigtige naturområder som enge, moser og vandløb. Forudsætningen for rent og tilstrækkeligt grundvand er, at der fremover vedvarende dannes nyt grundvand i en mængde og af en kvalitet, der kan tilfredsstille det fremtidige behov for drikkevand. Derfor er det vigtigt at forhindre eksisterende forureninger i at nå grundvandet og forebygge at der sker nye forureninger. Nyborg Kommune vil derfor beskytte grundvandet mod såvel forurening som mod overudnyttelse.

Områder med særlige drikkevandsinteresser

Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder, hvor regnvandet siver ned og danner grundvand, der indvindes - eller kan indvindes i fremtiden -  til større og mindre vandforsyninger af regional betydning. Størstedelen af drikkevandsforsyningen i Nyborg Kommune indvindes i områder med særlige drikkevandsinteresser, der dækker det meste af kommunen. Det er hér man finder de grundvandsmagasiner, der i dag og i fremtiden har størst betydning for drikkevandsforsyningen.

Disse områder skal derfor søges friholdt for aktiviteter, der kan medføre en forurening af grundvandet, medmindre det ud fra en vurdering og eventuelle konkrete undersøgelser af grundvandsrisikoen, kan godtgøres, at placeringen af den pågældende aktivitet kan ske uden at tilsidesætte grundvands- og vandforsyningsinteresserne. Vurderingen af grundvandsrisikoen i forhold til nye by- og erhvervsarealer i områder med særlige drikkevandsinteresser, udarbejdes forud for en eventuel udlægning af arealerne.

Indvindingsoplande

Et vandværks indvindingsopland er det område, hvor grundvandet strømmer mod vandværkets indvindingsboringer. Nedbør og forurening inden for et indvindingsopland vil derfor med tiden havne i drikkevandsboringerne. Grundvandsbeskyttelse bygger først og fremmest på forebyggelse. Det betyder bl.a., at forurenende aktiviteter skal adskilles fra områder med drikkevandsindvinding. Vandværkernes indvindingsoplande og de områder, der omfatter arealet inden for en afstand af 300 m fra vandværksboringer, skal derfor friholdes for aktiviteter, der kan medføre en forurening af grundvandet.

Beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer

I lovgivning, indvindingstilladelser mv. er der fastlagt forskellige zoner til beskyttelse af grundvandet (10 m, 25 m, BNBO,300 m). Jo tættere man er på boringen, jo større beskyttelse er der behov for, da risiko for forurening af drikkevandet er størst, når forureningen er tæt på boringen. Restriktionerne indenfor de forskellige zoner er beskrevet i de pågældende retningslinjer. BNBO’er varierer i størrelse og form bl.a. afhængig af vandets strømningsretning, og mængden af vand der pumpes fra boringen. Når de boringsnære beskyttelsesområder er fastlagt, vil der blive foretaget en vurdering, som fastlægger den nødvendige beskyttelse inden for BNBO-området. Nyborg Kommune vil i den kommende planperiode arbejde for, at denne beskyttelse  opnås.

Brønde

Overflødige, gamle brønde og boringer skal sløjfes, idet de kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet. I den kommende planperiode vil kommunen sætte fokus på at finde og foranledige de gamle boringer og brønde sløjfet.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Tilrettelæggelse af den fremtidige drikkevandsindvinding og beskyttelse af grundvandet mod forurening sker bl.a. gennem udarbejdelse af indsatsplaner, dvs. planer, der på baggrund af en detaljeret kortlægning af grundvand og forureningskilder, beskriver de aktiviteter, der er nødvendige for at sikre godt drikkevand også i fremtiden. Staten er ansvarlig for kortlægningen af grundvandet, og på baggrund af denne kortlægning skal kommunen udarbejde og gennemføre en indsatsplan  for grundvandets beskyttelse og udnyttelse.

En stor del af kommunen dækkes af tre indsatsområder, som det fremgår af kortet. For indsatsområdet  Nyborg er der i 2006 udarbejdet en indsatsplan, der sætter rammerne for lokalplanlægning og sagsbehandling inden for området. I kortlægningsområde Nyborg Vest og Ørbæk-Gudme har staten påbegyndt en detailkortlægning. Kortlægningen forventes f ærdig i 2015, hvorefter kommunen udarbejder en indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i disse 2 områder.

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Links

Statens udmelding til Vandplanernes retningslinjer vedr. byudvikling