Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Jordbrug

Jordbrug


Kommuneplanen skal virke for at sikre de jordbrugsmæssige interesser, - særligt de værdifulde arealer til jordbrugsformål i forhold til byvækst og andre arealkrævende udlæg. Kommuneplanen skal medvirke til at sikre, at etablering af nye husdyrproduktioner sker, så konflikter til naboer og natur og miljø minimeres. Dette opslag præciserer de hensyn, som kommunen vil tage for at økonomisere med værdifuld landbrugsjord og for at forebygge konflikter.

Mål

Jordbruget skal også i fremtiden udgøre et væsentligt erhverv i Nyborg Kommune. Det skal derfor sikres, at der i videst muligt omfang er tilstrækkelige og velegnede arealer til opretholdelse af levedygtige jordbrugsejendomme.

Jordbruget skal fortsat kunne tilbyde attraktive arbejdspladser.

Jordbruget skal bidrage til at bevare og styrke det åbne lands natur-, kultur, frilufts- og landskabsmæssige værdier.

Jordbruget må ikke giver anledning til konflikter i forhold til naboer.

Retningslinjer

  1. Indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugsinteresserne generelt prioriteres højt. Kun samfundsmæssige vigtige hensyn kan tilsidesætte arealernes fortsatte anvendelse til jordbrug, herunder hensynet til byudvikling, infrastrukturelle anlæg, miljøet, vandmiljøet, naturgrundlaget og naturgenopretning.
  2. Ved inddragelse af landbrugsarealer til andre formål skal der i videst muligt omfang værnes om større levedygtige ejendomme, dvs. ejendomme som med deres bygningsmasse og/eller jordtilliggende også fremover vil udgøre rentable produktionsmæssige enheder.

 


Redegørelse

Kommunernes jordbrugsplanlægning omfatter udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug. Formålet med planlægningen er, at jordbrugets arealinteresser inddrages i kommuneplanen på linje med kommuneplanens traditionelle temaer, fx. skovrejsning, råstofgravning og byvækst. Det skal fremhæves, at alle konkrete hensyn fortsat varetages i enkeltsagsbehandlingen. Der er med udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og lokaliseringsområder til store husdyrbrug ikke på forhånd taget stilling til den lovbundne enkeltsagsbehandling efter bl.a. miljø-, natur- og byggelovgivning.

Arealanvendelse

I Danmark er landbrugets dyrkningsarealer under pres fra arealanvendelse til andet formål, såsom byudvikling, infrastruktur og andre anlæg, rekreative formål, skovrejsning med videre. Dette gælder også i Nyborg Kommune. Kommunens samlede areal er 27.680 ha. Af jordbrugsanalysen fremgår det, at det samlede jordbrugsareal (inkl. skov) i kommunen er på 20.786 ha, svarende til ca. 75% af kommunens samlede areal. Der er i kommunen registreret ca. 350 landbrugsbedrifter over 2 ha.

Landbrug

Udviklingen i jordbrugserhvervet har betydet, at antallet af bedrifter de seneste 20 år er halveret. På landsplan er det samlede dyrkede areal siden 1970`erne reduceret med 0,4% pr. år. En konsekvens af  udviklingen er, at den gennemsnitlige bedriftsstørrelse i kommunen nu er 57,5 ha. Det er især de store bedrifter, der er blevet større. Ca. 55 af de 350 (16%) landbrugsbedrifter er på mere end 100 ha. Disse bedrifter udnytter ca. 65% af det samlede jordbrugsareal. Samtidig med faldet i antallet af bedrifter ses en stærkt stigende specialisering på de tilbageværende bedrifter. De alsidige landbrug med blandet animalsk og vegetabilsk produktion er i stigende grad afløst af specialiserede kvæg- eller svinebedrifter eller bedrifter baseret udelukkende på planteavl. Specialiseringen inden for kvæg- og svineproduktion ses specielt i den sydlige del af kommunen og omkring Ullerslev. Disse områder rummer også den største husdyrtæthed (ca. 1,0 DE/ha). Nyborg Kommune rummer desuden en del minkfarme, hvilket er atypisk i forhold til resten af de fynske kommuner.

Særligt værdifulde landbrugsområder:

Al landbrugsjord er værdifuld. Men den kan være særligt værdifuldt til vidt forskellige landbrugsmæssige formål. Hvor små sydvendte jordlodder, der ligger i læ, kan være særligt værdifulde for bæravleren, er store flade og rektangulære marker særligt værdifulde for planteavleren. Med udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder ønsker kommunen at favne alle de typer landbrug, der driver erhverv i kommunen. Udpegningen af særlig værdifulde landbrugsområder har taget afsæt i den jordbrugsanalyse, som Statsforvaltningen Nordjylland har udarbejdet for Nyborg kommune. Analysen beskriver omfanget og sammensætningen af jordbrugserhvervet. I udpegningen er indgået oplysninger fra analysen om, hvor der er den største husdyrtæthed, planteavl med arealer med særlige afgrøder m.v. Udpegningen har desuden inddraget viden om beliggenheden af områder,  hvor natur- og miljøbeskyttelseshensyn er fastlagt via anden lovgivning, eller områder hvor andre interesser vægter højt. Det er områder til  fremtidig byudvikling, ferie- og fritidsformål, infrastrukturanlæg, beskyttet natur, fredskov og skovrejsning, råstofgravning, vådområder, lavbundsarealer m.v. Desuden er der arealer som har potentialer for udlægning til ny natur og til økologiske forbindelser.

Skovrejsningsområder og fredskovsarealer angiver interesseområder for skovbruget. Skovrejsningsområder kan dog samtidig være udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder. Når et område med denne overlappende "dobbeltudpegning" overgår til skovrejsning, vil det ved først kommende lejlighed rettes, så det ikke længere er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.

Der kan være gode landbrugsarealer, der ligger udenfor det udpegede særligt værdifulde landbrugsområde. I disse tilfælde vil området være omfattet af andre interesser, der gør at skovbrug eller landbrug i fremtiden kan være uforenelig med anvendelsen til landbrug, f.eks. ved at de er udpeget som potentiale for ny natur eller som økologisk forbindelse. Ved inddragelse af disse parametre i grundlaget for udpegningen udgør de særligt værdifulde landbrugsområder i Nyborg Kommune 16.530 ha. Dette betyder at 60% af kommunens areal er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Det skal dog i den forbindelse gøres klart, at der med kommuneplanen planlægges for en 12-årig periode, og der sker en revision hver 4. år, hvor større eller mindre justeringer kan finde sted. Udpegningen hverken kan eller skal tilsidesætte hensynet til natur- og miljøbeskyttelsen. Arealer er og kan fortsat blive omfattet af statslig miljøregulering, generel regulering og planlægning med henblik på at sikre klimatilpasning samt beskytte vandressourcer og omkringliggende natur, uanset om de er beliggende inden for de udpegede særligt værdifulde landbrugsområder.

Områder til placering af store husdyrbrug:

Ca. 80 % af kommunens areal er klassificeret som OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser). I den statslige udmelding til vandplanerne i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD-områder, er der åbnet op for, at kommunen kan planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD-områder og indvindingsoplande, hvis der er foretaget en kortlægning og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. Kommunen har foretaget en analyse af mulige placeringer af store husdyrbrug uden for OSD. Analysen viser, at det på grund af stor befolkningstæthed, natur- og landskabsinteresser, samt kystnærhedszone ikke er muligt at finde egnede steder til lokalisering af store husdyrbrug.

De mulige områder til lokalisering af store husdyrbrug ligger således alle inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Store husdyrbrug defineres som ”mindre grundvandstruende virksomhed”. Placering inden for OSD kræver dog en konkret vurdering og supplerende redegørelse. Kommunen har endnu ikke foretaget en sådan konkret vurdering og supplerende redegørelse i henhold til Naturstyrelsens notat: ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 vedr. byudvikling og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)”. Der er derfor ikke udlagt områder til placering af store husdyrbrug.

Grunden til at kommunen ikke har fortaget en vurdering efter trinmodellen af de områder der er mulige til placering store husdyrbrug er, at kommunen af ressourcemæssige årsager venter med udpegningen til kortlægningen foreligger i 2015. I denne situation vil vi få det bedste datagrundlag og dermed den bedste grundvandsbeskyttelse. Kommunen kunne have valgt at betragte hele OSD som NFI, men kommunen ønsker som udgangspunkt at friholde NFI for aktiviteter, der udgør en risiko for grundvandet, og derfor afventes den statslige udpegning af NFI.

Når den statslige kortlægning foreligger i 2015, vil kommunen på baggrund af en redegørelse i henhold til trinmodellen udarbejde et kommuneplantillæg, hvor der udlægges arealer til placering af store husdyrbrug i det åbne land.

Gartneri

På landsplan er udviklingen inden for væksthusbranchen gået i retning af færre, men større bedrifter. Antallet af væksthusgartnerier på landsplan er i perioden 1999 – 2011 reduceret med 45%. Væksthusarealet er dog på landsplan i samme periode kun reduceret med 10%. Med hensyn til frilandsgartneriproduktionen (inkl. frugt- og bærproduktion) er arealet på landsplan øget med ca. 10% i perioden 2002 - 2010. Med hensyn til gartneriproduktion er Nyborg kommune kendetegnet ved en relativt stor frugt- og bærproduktion . Den generelle udvikling inden for væksthusbranchen har for Nyborg kommune medført, at der nu kun er registreret to væksthusproduktioner (potteplanter) i kommunen.

Skovbrug

I Nyborg Kommune svarer andelen af skov i forhold til det samlede areal til landsgennemsnittet på ca. 11%. Det skovdækkede areal udgør i kommunen i alt ca. 3100 ha. Ca. 62% af dette areal udgøres af løvtræer og ca. 34% af nåletræer. Pyntegrønt og juletræer udgør ca. 14% af nåletræsarealet. Se i øvrigt afsnittet om skovrejsning.

Beskæftigelse

Antallet af beskæftigede inden for jordbrugserhvervet er på grund af stadigt større og mere effektive bedrifter i perioden 2007 - 2012 faldet med ca. 15%. På landsplan er kun ca. 2,5% af arbejdsstyrken beskæftiget i jordbrugserhvervet mens der i Nyborg kommune er beskæftiget ca. 5% af arbejdsstyrken. Også i Nyborg Kommune er antallet af beskæftigede i jordbrugserhvervet faldende.

Økonomi

Jordbrugserhvervets samlede økonomiske betydning for Nyborg Kommune ligger lidt over landsgennemsnittet. Dette rummer dog over store lokaløkonomiske forskelle, idet jordbrugets andel af kommunens samlede primære indkomst i området omkring Ørbæk er 4 gange højere end landsgennemsnittet, i området omkring Ullerslev 2 gange højere og i området omkring Nyborg 0,5 gange mindre. 

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Links

 Jordbrugsanalyse (43.3 MB)