Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Kulturarv og bevaring Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner

Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner


Bygninger, der udpeges som bevaringsværdige, er bygninger som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler på god byggeskik eller fortæller en historie om tidens udvikling og forskellige tiders levevilkår.

Mål

Bygninger, der er unikke eksempler på forskellige perioders arkitektur eller på en særlig byggeskik, og som må betegnes som uundværlige i gadebilledet, i landskabet eller for helheden, skal så vidt muligt sikres for eftertiden.

De mest bevaringsværdige bygninger i de tidligere gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner skal udpeges, så der foreligger et samlet Kommuneatlas over bevaringsværdige bygninger i hele Kommunen.

Kendskabet til de bevaringsværdige bygninger i kommunen skal formidles til borgerne, foreninger m.v..

Den bevaringsværdige bygningskultur skal sikres. Det skal bl.a. ske ved hjælp af en en byrums- og arkitekturpolitik og gennem bevarende lokalplaner, der udarbejdes i  tæt samarbejde med beboerne i de enkelte områder.

Retningslinjer

  1. Bygninger, der er vist i kommuneatlas Nyborg fra 1994 med en bevaringsværdi på 1, 2, 3 og 4 efter SAVE-metoden, udpeges som bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives uden Byrådets godkendelse.
  2. Bygninger der i lokalplaner er omfattet af nedrivningsforbud er ligeledes bevaringsværdige.
  3. Der skal i de tidligere kommuner gl. Ørbæk og gl. Ullerslev foretages en registrering af bevaringsværdige bygninger. De bygninger der efter SAVE-metoden kan tildeles en bevaringsværdi som 1, 2, 3 og 4 optages som bevaringsværdige på lige fod med de der allerede er udpeget i gammel Nyborg kommune (se link i boksen til højre).
  4. Bevaringsværdige bygninger skal som hovedregel sikres blandt andet gennem planlægning og byggesagsadministration. Det skal følges op af vejledning og oplysning til ejerne.
  5. Ombygning/tilbygning  og restaurering af bevaringsværdige bygninger skal udføres i respekt for bygningens arkitektur, materialer og den helhed bygningen indgår i. Bygninger kan ved om- og tilbygninger miste bevaringsværdien, og dette bør undgås.
  6. De bygninger der i kommuneatlasset  er eller bliver udpeget som bevaringsværdige, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort i 4-6 uger, og byrådet har meddelt ejeren, om der nedlægges forbud mod nedrivningen efter Planloven. Et forbud mod nedrivning skal følges op af en lokalplan hvor ejendommen omfattes af nedrivningsforbud samt bestemmelser om hvorledes bygningen må om- og tilbygges.
  7. Bevarende lokalplaner skal udpege de mest bevaringsværdige bygninger og sikre dem mod nedrivning og skæmmende ombygninger. Planerne skal åbne mulighed for og anvise, hvordan de mest bevaringsværdige bygninger, kan om- eller tilbygges for til stadighed at være tidssvarende og funktionelle.
  8. I de bevarende lokalplaner skal der lægges stor vægt på oplysning, inspiration og vejledning, så der skabes en gensidig forståelse for de krav der stilles til den bevaringsværdige bebyggelse

Det gamle posthus i Ørbæk

Redegørelse

Kommunen har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger, mens Kulturarvstyrelsen har ansvaret for de fredede bygninger. De fredede bygninger i Nyborg kan findes på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside.

Hensigten med at udpege de bevaringsværdige bebyggelser og bygninger i et  kommuneatlas er at få registreret bevaringsværdierne i kommunen. Herefter optages de mest bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen for at sikre disse mod nedrivning. Det vil være bevaringsværdige bygninger, der i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler indenfor deres slags, og hver især repræsenterer en historie om samfundsudviklingen og fortæller om tidligere tiders levevilkår. Det er byrådets hensigt at samarbejde med beboere i områder med mange bevaringsværdier. Samarbejdet skal indebære oplysning om bevaringsværdierne og hvordan man bedst passer på dem og udarbejdelse af lokalplaner, som kan sikre de bevaringsværdige bygninger mod nedrivning og skæmmende ombygninger. Det er vigtigt man ved udarbejdelsen af lokalplanerne ved fælles hjælp sikrer at bygningerne fremtidssikres, uden at de dog mister deres bevaringsværdi.

I gamle Nyborg Kommune er der i 1994 udarbejdet kommuneatlas for alle bygninger opført før 1950. Bygninger med SAVE-værdi 1, 2, 3, og 4 er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige. Det er i alt 1106 bygninger, hvoraf de 6 har SAVE-værdi 1,  22 bygninger har SAVE-værdi 2, 337bygninger  har SAVE-værdi 3 og 741bygninger har SAVE-værdi 4.
Ørbæk og Ullerslev gl. kommuner har ikke fået udarbejdet kommuneatlas. Det er hensigten at få registreret de bevaringsværdige bygninger i de tidligere landkommuner, ligeledes efter SAVE-metoden, så der foreligger en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for hele Nyborg Kommune.
De fleste bygninger i Nyborg bykerne er fredet eller har en middel eller høj bevaringsværdi og ønskes derfor bevaret. De bevaringsværdige bygninger er omfattet af lokalplan nr. 142 fra 2006. 

Link i boksen til højre kan bruges til at få udpeget de fredede og bevaringsværdige huse ved at søge på adresser -og til at få gode råd om vedligeholdelsen.

SAVE-metoden

Vurderingen af bevaringsværdien efter SAVE-metoden bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bevaringsværdien skal opfattes som en sammenfattende karakter, der bygger på konkrete delvurderinger af den enkelte bygning. Almindeligvis vil den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi dog veje tungest.
For hvert vurderingsparametre giver en karakter på en skala, der går fra 1 til 9, hvor 1 betegner den højeste værdi. D.v.s. at karaktererne 1 - 4 regnes for en høj værdi. I den kommende registrering af bevaringsværdige bygninger vil der kun blive medtaget bygninger i kommuneatlas, der  har SAVE-værdi fra 1 til 4 .
Kommunen skal gå forrest med oplysning om bevaringsværdierne samt med oplysninger og vejledning om, hvordan man bedst passer på dem.

Bevarende lokalplaner

Lokalplanerne skal udpege de mest bevaringsværdige bygninger og sikre dem mod nedrivning og skæmmende ombygninger. Planerne skal åbne mulighed for og anvise, hvordan de mest bevaringsværdige bygninger, kan om- eller tilbygges for til stadighed at være tidssvarende og funktionelle. Bygninger der ikke kan bruges til en nutidig anvendelse forfalder, hvilket ikke er byrådets ønske.
Når der skal udarbejdes lokalplan for at sikre den bevaringsværdige bebyggelse i kommunen, skal der indledningsvis afholdes et møde, hvor berørte borgere kan inddrages for at høre det lokale syn på stedets bevaringsværdier. Kommunen skal samtidig orientere om baggrunden for bevaringsønsket og hvorfor de enkelte bygninger kan karakteriseres som bevaringsværdige.

Hele lokalplanprocessen skal foregå med størst mulig åbenhed og gensidig orientering i forhold til de berørte lodsejere. Herved kan der opnås et lokalt medejerskab til planen, hvilket er en forudsætning for succes.

Kommuneplan 2013's rammebestemmelser for bevaringsværdige bygninger kan ses her.

Wørishøffersgade i Nyborg


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

Fredede bygninger i Nyborg

Bevaringsværdi for bygninger i Nyborg

Gode råd til bygningsbevaring

Bygningskultur Danmark