Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Kulturarv og bevaring Kulturmiljøer og fortidsminder

Kulturmiljøer og fortidsminder


Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, der afspejler væsentlige træk af samfundets udvikling og menneskelige aktiviteter i forbindelse med byggeri og anvendelse af arealerne. Et kulturmiljø udgør et væsentligt bidrag til forståelsen af et lokalområdes identitet og historie. Fortidsminder udgør den arkæologiske kulturarv i form af gravhøje, bopladser, vejspor og lignende. Kommuneplan 2013 rummer retningslinjer, der skal sikre kulturmiljøer og fortidsminder for eftertiden og inddrage dem i kommunens udvikling.

Mål

Kulturarven i Nyborg Kommune skal bevares og beskyttes, og bruges aktivt i kommunens erhvervs-, turisme-, formidlings- og bosætningspolitik.

Nyborg Slot skal profileres som et kulturelt fyrtårn, og de mange slotte og herregårde i kommunen søges i samarbejde og ønsker med ejeren anvendt aktivt i turistmæssig sammenhæng.

Der foretages en registrering af de bevaringsværdige kulturværdier i hele kommunen. 

Retningslinjer

 1. I alle relevante planer og projekter skal der arbejdes med at inddrage kommunens righoldige kulturarv, der bl.a. omfatter bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer på land og i by, fortidsminder samt slotte og herregårde
 2. Indenfor udpegede særligt bevaringsværdige hovedgårdsejerlav ("herregårdslandskaber") skal der tages særlige hensyn til kulturværdierne. I det omfang udvidelse af eksisterende samt etablering af nye driftsbygninger til jordbrugserhvervet kræver zonetilladelse eller planlægning, er dette byggeri også omfattet at retningslinjen.
 3. Indenfor kirkebeskyttelseszoner kan der kun placeres bebyggelse, anlæg, beplantning m.m., hvis det ikke påvirker udsigten til og fra kirkerne væsentligt.
 4. Indenfor de udpegede kulturmiljøer på landet, ved kysten og i byerne, kan der alene gives tilladelse til bebyggelse, anlæg, terrænændringer, beplantning, vandindvinding m.m., hvis der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang, og kun hvis hensynet til beskyttelsesinteressen ikke tilsidesættes. I det omfang udvidelse af eksisterende samt etablering af nye driftsbygninger til jordbrugserhvervet kræver zonetilladelse eller planlægning, er dette byggeri også omfattet af retningslinjen.
  For udpegede kulturmiljøer beliggende i byzone, skal der ved fornyet planlægning, byggesagsbehandling mv., tillægges de kulturhistoriske interesser høj prioritet. Der skal således foretages en helhedsbetragtning, der tager hensyn til områdets eller stedets særlige karakter, og i videst mulig omfang indarbejder bevaringshensyn.  
 5. Kommunens fortidsminder skal respekteres og plejes, så de ikke gror til i buske og træer eller beskadiges af landbrug eller anden påvirkning.

 


Redegørelse

Kulturmiljøerne udgør et vigtigt bidrag til forståelsen af kommunens historiske udvikling og egenart. Kendskab til og bevaring af vores fælles historie er grundlaget for vores fælles identitet. Bevaringen af kulturmiljøerne i det åbne land skal ses i sammenhæng med bevaring af de landskaber og den natur, de indgår i. Det er derfor vigtigt, at bygge- og anlægsarbejder vurderes ud fra en samlet helhedsvurdering, hvor samspillet mellem natur og landskab og kulturmiljøinteresser vægtes ligeligt.

Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, som ved deres fremtræden viser væsentlige træk af samfundets udvikling og menneskers aktiviteter i forbindelse med byggeri og arealanvendelse. Kulturmiljøer kan f.eks. være et befæstningsanlæg, en ådal med bevarede vandmøller, et herregårdsanlæg med bygninger, have, og dyrkningsarealer, en bevaringsværdig landsby, et tidstypisk boligkvarter, et fabrikskompleks osv.

Nyborg Kommune har mange store kulturværdier på land og i by, specielt kommunens mange smukke slotte og herregårde gør historien synlig i landskabet. Byrådet betragter kulturarven som en ressource, der aktivt bør indtænkes og bruges i kommunens erhvervs-, turisme-, formidlings- og bosætningspolitik. . I Nyborg Kommune er der følgende slotte og herregårde: Hindemae, Rørbæk, Risinge, Juelsberg, Holckenhavn, Juulskov, Ørbæklunde, Ravnholt, Lykkesholm, Glorup, Rygård og Anhof. Beskrivelsen af herregårdene fokuserer på anlæg som mølletomter, teglværker, funktionær- og arbejderboliger samt markinddelinger med sten og jorddiger, alléer m.m. - Det tidligere Fyns Amt udgav i 1996 et materiale om 123 hovedgårde på Fyn. - Se registreringen via link i boksen til højre.

Med retningslinjerne ønsker kommunen at sikre, at anvendelsen af de udpegede kulturmiljøer ikke ændres til formål, som ødelægger eller forringer de bevaringsværdige kulturminder. Det betyder at en ændret anvendelse og ny bebyggelse tilpasses de kulturhistoriske interesser i den konkrete situation.

Med hensyn til de mange herregårde i kommunen, søges der i samarbejde med ejerne og, udviklet en egentlig herregårdsturisme med særlige tilbud

Nyborg Slots potentiale som et markant oplevelses- og kulturcenter i Danmark søges udviklet og synliggjort - se mere under opslaget "Nyborg Slot og by" og link til hjemmesiden "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte" i boksen til højre. 

I samarbejde med Østfyns Museum vil Nyborg Kommune foretage en samlet udpegning af bevaringsværdige kulturværdier (kulturmiljøguide), omfattende bl.a. en registrering af kommunens bevaringsværdige kulturmiljøer. Foruden at have betydning for administration af området, vil registreringen være vigtig i Byrådets mål om at benytte og aktivt bruge kommunens kulturarv. I den forbindelse udarbejdes et forslag til en større samlet kulturmiljøsatsning, hvor der opnås de bedst mulige synergier og oplevelser i forhold til kultur, natur, landskab, formidling m.m. Et sådant arbejde kan omfatte en arbejdsgruppe omfattende relevante interessenter.

Alle tiltag i forbindelse med privatejede ejendomme skal ske i samarbejde med og efter ønske fra ejeren.

Særligt bevaringsværdige hovedgårdsejerlav

Adskillige herregårdslandskaber med deres store jordtilliggende er et kulturtræk, som dominerer i kommunens landskaber. Herregårdslandskaberne omkring de 3 store hovedgårde Holckenhavn, Lykkesholm og Glorup, er udpeget som særligt bevaringsværdige hovedgårdsejerlav, indenfor hvilke de sammenhængende hegnsstrukturer, alleer og andre karakterskabende træk bør bevares.

Kulturmiljøer ved kysten.
De fynske kulturhistoriske museer og det tidligere Fyns Amt har i 2000-2001 udarbejdet en undersøgelse af kystkulturmiljøerne på Fyn. Undersøgelsen har vist, at sporene efter kystkulturmiljøer er under pres, og at der er behov for en særlig indsats for at sikre de relativt få velbevarede kystmiljøer på rimelig vis. Følgende bevaringsværdige kystkulturmiljøer er udpeget som særlig bevaringsværdige i Nyborg Kommune (i parantes er anført de væsentligste årsager til udpegningen):

 • Østlige del af Knudshoved (isbådestation, ældste havnemole, fyr og knaldhytte)
 • Slipshavn (skanser, bælttoldens gamle bygninger, lodsstation, havn og vandflyverhangar)
 • Nyborg Købstad og gamle færgehavn (Nyborg inderhavn og gamle havnefront med toldbod, vejerbod og pakhus. Jernbanefærgehavnens eneste bevarede leje)
 • Tårup Strand stejleplads (Tidligere fiskerplads med stejleplads, redskabshuse og tjæregryde)
 • Åhusene (Tidligere lille fiskeleje)

Nyborg Kommune vil løbende tage stilling til de nævne kystkulturmiljøers tilstand og eventuelle indsatser i forhold til dem. 

Kulturmiljøer på landet - særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder
I Nyborg Kommune er der udpeget tre særlige bevaringsværdige kulturhistoriske beskyttelsesområder (i parantes er anført de væsentligste årsager til udpegningen):

Ørbæk ådal, strækning ved Lillemølle og Sulkendrup Mølle (vandmøller, mølledam)
Areal øst for Lykkesholm (vandmøller og mølledam)
Kongshøj Mølle (tidlig industrialisering).

Inden for disse områder skal der gøres en særlig indsats for at bevare og beskytte de kulturhistoriske værdier.

Lillemølle ved Ørbæk å, nordvest for Refsvindinge.

Kulturmiljøer i byen
Byrådet ønsker at bykvaliteter, der er med til at fortælle historien om kommunens byer skal beskyttes og udvikles. I byerne kan kulturmiljøerne have en mere kompleks og sammensat karakter, end kulturmiljøer i det åbne land. Det kommer til udtryk ved, at der løbende er blevet bygget om og til gennem tiderne, og at der fortsat bygges nyt.

Kulturmiljøerne i byerne er områder, hvor der skal være særlig opmærksomhed på de historiske og arkitektoniske forhold. Der skal sikres et arkitektonisk løft i forbindelse med byomdannelse og i det hele taget en arkitektonisk kvalitet når der skal vedligeholdes, bygges til og nybygges i udpegede kulturmiljøer i byerne.

Der er ikke foretaget en samlet registrering af bevaringsværdige kulturmiljøer i byerne. Nyborg Kommune har til hensigt at foretage en sådan registrering i forbindelse med en udpegning af de generelle bevaringsværdige kulturværdier i kommunen. 

Kirker
Kirker udgør ofte markante elementer i kulturlandskabet. For mange kirker er der bevaret åbne udsigtskiler til og fra kirkerne. Med henblik på at beskytte disse, er der i kommuneplanen udpeget beskyttelseszoner omkring 18 kirker i det åbne land.
Landsbykirkerne er desuden omfattet af en 300 m beskyttelseszone jf. Naturbeskyttelsesloven, som begrænser den omkransende bebyggelses højde, for at sikre kirken som et vartegn. De fleste kirkers næromgivelser er desuden fredet (de såkaldte "Provst Exner" fredninger). Fredningerne er tinglyste på arealerne, og alle ændringer og nybyggeri skal forelægges Fredningsnævnet.

Fortidsminder
I Nyborg Kommune har en rig forekomst på ca. 100 fredede fortidsminder, der er er synlige spor af fortiden i landskabet såsom gravhøje, stendysser, milepæle, voldsteder m.v. Sædvanligvis er der en 100 meter beskyttelseszone omkring fortidsminderne. Ændringer indenfor zonen kræver dispensation fra Nyborg Kommune, mens ændringer af fortidsminder kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Magelund Voldsted og stendysserne ved Lindeskov er nogen af kommunens mest kendte fortidsminder.

Ud over de synlige fortidsminder findes der utallige kulturspor, som f.eks. bopladser og gravhøje, der måske ikke umiddelbart er synlige i terrænet, og som derfor kan være truet af f.eks. byggeri og landbrugsdrift. Staten og museerne har derfor foretaget en registrering af såkaldte kulturarvsarealer. Det er arealer hvor der er vished eller formodning om forekomst af værdifulde, men skjulte, forhistoriske levn. Kommunens udpegede kulturarvsarealer fremgår af ovenstående kort, og omfatter bl.a. et areal ved motorvejstilkørslen sydøst for Hjulby og Nyborgs gamle bykerne omfattende slottet, voldanlæg mv. Samtlige kendte fortidsminder, kulturarvsarealer samt fund i Nyborg Kommune, kan findes via linket i boksen til højre - Fund og Fortidsminder.

Langdysse med 5 kamre ved Lindeskov vest for Ørbæk

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

Fund og fortidsminder