Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Lavbundsarealer

Lavbundsarealer og vådområder


Lavbundsarealer er typisk tidligere enge, moser og søer, der er blevet afvandet og opdyrket. De udgør et vigtigt potentiale for udvikling af områder med stor naturværdi og for at skabe sammenhænge mellem naturområder. Genopretning af lavbundsområder til vådområder kan medvirke til at nedbringe landbrugets udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Kommuneplan 2013 indeholder mål og retningslinjer for fastholdelse og udvikling af lavbundsarealer i Nyborg Kommune..

Mål

Lavbundsarealerne i Nyborg Kommune skal udvikles til værdifulde natur- og vådområder af hensyn til vandmiljøet og naturen med henblik på at opfylde gældende miljømål.

Retningslinjer

  1. De udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg mv. Eventuelle anlæg på lavbundsarealer bør udformes, så en fremtidig vandstandshævning og naturudvikling på arealerne er mulig.
  2. Indenfor de udpegede potentielle vådområder må der ikke gives tilladelser til byggeri og anlæg mv., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.
  3. Ved konkrete vådområdeprojekter skal der tages hensyn til skove, eksisterende og planlagte statslige og kommunale anlæg samt arealer med væsentlige naturværdier og kulturhistoriske interesser.
  4. Planlægning på lavbundsarealer og tilladelse til anlæg mm. bør ske under hensyntagen til risikoen for forhøjet vandstand.
  5. Realisering af vådområdeprojekter vil ske af frivillighedens vej og i tæt samarbejde med berørte lodsejere.

 


Redegørelse

En stor del af Nyborg Kommunes enge, moser, lavvandede søer og strandenge er kunstigt afvandede og efterfølgende opdyrket. 

Der er to vigtige formål med at udpege lavbundsarealer. Det ene formål er hensynet til de statslige vandplaner, hvor vådområder kan genoprettes for at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet. (Retningslinjer og målsætninger i Regionplan 2005  er gældende, indtil de statslige vandplaner er endeligt godkendt). - I Nyborg Kommune udgør de potentielle vådområder en mindre del af udpegede lavbundsarealer. Det andet formål er at sikre muligheden for, at arealerne kan genetableres som naturområder i fremtiden.

Udpegningen af lavbundsarealer, herunder potentielle vådområder, er uændret i forhold til Kommuneplan 2009.

Lavbundsarealer
Lavbundsarealerne er udpeget på baggrund af ældre kort fra sidste halvdel af 1800-tallet. På kortene findes en signatur for fugtige naturarealer. Der er typisk tale om enge, moser, og strandenge. Disse arealer ligger typisk i tilknytning til vandløb eller ved kysten. En mindre del af de udpegede lavbundsarealer udgøres af  tidligere lavvandede søer, som senere er tørlagte. Alle de tidligere fugtige naturarealer, der var større end 25 hektar, er medtaget ved udpegningen. Hertil kommer udvalgte arealer under 25 hektar.

Når der pludseligt opstår store vandmængder i vandløbene, kan lavbundsarealerne oversvømmes og dermed fungere som naturlige magasiner. Derved kan oversvømmelser undgås eller minimeres i f.eks. byområder. Klimaændringerne betyder, at der i fremtiden kan forventes mere og voldsommere nedbør. For at beskytte ejendomme, materielle værdier og infrastruktur stiller disse ændringer samfundet over for store krav til håndtering af overfladevandet. Vådområder, der etableres i tilknytning til kommunens vandløb, er en effektiv og forholdsvis billig løsning.

Ved etablering af nye vådområder standser den løbende nedbrydning af organisk stof. Dermed ophører også CO2 udledningen fra de drænede områder.

Vådområderne er derfor vigtige områder for miljømålene i vandplanerne og for sikring af den biologiske mangfoldighed. De er også vigtige til forebyggelse af oversvømmelser ved store nedbørsmængder og til reduktion af CO2-udledningen.

En stor del af de udpegede lavbundsarealer ligger i overgangen mellem våde områder som søer, åer, fjorde og nor og de mere tørre landområder. De er derfor vigtige levesteder for en række karakteristiske planter og dyr. Hovedparten af moserne, engene og strandengene i kommunen ligger indenfor de udpegede lavbundsarealer.

Der er gennem tiden sket en kunstig afvanding af en stor del af lavbundsarealerne. Afvandingen er sket ved udgrøftning, dræning og ved hjælp af pumper. De afvandede lavbundsarealer er typisk blevet inddraget i landbrugsdriften. I en del af områderne er der sket en omsætning af humusholdig jord på grund af dræningen. Arealerne har derfor sat sig, og er igen blevet fugtige. Sådanne områder rummer et stort potentiale for igen at kunne udvikle sig til værdifulde naturområder.

Den del af de udpegede lavbundsarealer, der udnyttes landbrugsmæssigt, ligger ofte i tilknytning til  - eller imellem eksisterende naturarealer. En genskabelse af et vandspejl, der ligger tæt på jordoverfladen, vil sammen med en ekstensivering af arealernes drift  have en positiv indflydelse på naturværdierne i kommunen.  Det kan f.eks. være ved indførelse af afgræsning eller høslæt . Disse arealer skal derfor friholdes for anlæg m.v., som kan forhindre, at der senere kan gennemføres naturudviklingsprojekter. Udpegningen har dog ingen betydning for den eksisterende, lovlige landbrugsdrift.

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt, at etablere anlæg eller byggeri inden for områder, der er udpeget som lavbundsarealer. Et eksempel kan være etablering eller udvidelse af vejanlæg. I disse tilfælde bør byggeriet eller anlægget udformes, så en eventuel fremtidig hævning af vandstanden er mulig, og sådan at lavbundsarealet påvirkes mindst muligt.

De lavtliggende arealer vil blive særligt påvirkede af eventuelle vandstandsstigninger som følge af klimaændringer. Det vil også af den grund være hensigtsmæssigt at friholde arealerne for byggeri og anlæg. 

Potentielle vådområder
De potentielle vådområder er de lavbundsarealer, der specielt er udpeget til at kunne indgå i de vådområdeprojekter, der er en del af vandplanerne. - Genopretning af vådområder kan medvirke til at nedbringe landbrugets udledning af især kvælstof, men også fosfor til vandmiljøet. Ved genopretning af vådområder genskabes den naturlige vandstand og vandstrømning igennem større, samlede områder. Det kan f.eks. være genslyngning af vandløb kombineret med at vandstanden generelt hæves. Herved skabes naturtyper som moser, sumpskove, lavvandede søer og våde bredarealer langs vandløbet.

Der er udpeget cirka 880 hektar  lavbundsarealer som potentielle vådområder i Nyborg Kommune. Arealerne fordeler sig på 7 områder. De største arealer ligger langs Vindinge Å og Ørbæk Å., som det fremgår af kortet.

Nyborg Kommune er som led i den kommunale vådområdeindsats (jf. aftale mellem  KL og Miljøministeriet) involveret i etablering af vådområder, der skal tilbageholde næringsstoffer fra vandmiljøet. Indsatsen ligger i forlængelse af vådområdeindsatsen i tidligere vandmiljøplaner, hvor der fx er genskabt et vådområde ved Ørbæk Å.
Den kommunale vådområdeindsats er beskrevet i de vandplaner kommunen berøres af. I henhold til Statens vandoplandsplaner skal Nyborg Kommune etablere to kvælstofomsættende vådområder på tilsammen ca. 57 ha.  Nyborg Kommune har i 2012 gennemført et vådområdeprojekt på ca. 28 ha langs Vindinge å, ved Hjulby Mose. Herudover er det planen, at Nyborg Kommune skal etablere et vådområde ved Hindemae Enge på ca. 29 ha for at forbedre vandkvaliteten i Holckenhavn Fjord med udløb i Storebælt. 

Ved etablering af vådområder skal der tages en række hensyn. Dels kan områderne rumme store naturværdier eller skove, som ikke tåler en oversvømmelse, og dels kan der findes bygninger eller anlæg m.v. indenfor områderne, som der skal tages hensyn til. Det er ofte muligt at tilrettelægge projekterne, så disse interesser tilgodeses. Det kan dog ved en forundersøgelse vise sig, at området f.eks. rummer meget store naturværdier, som ikke kan undgå at blive påvirket negativt af en forhøjet vandstand. I sådanne tilfælde må projektet muligvis opgives.

Genetableret natur- og vådområde på lavbundsarealer ved Ravnholt

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017