Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse


Kommuneplan 2013 opstiller mål og retningslinjer for naturbeskyttelsen i Nyborg Kommune. Det gælder for de eksisterende naturområder, - de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), - de generelle beskyttede naturområder (§3-områder) og de naturfredede områder, men også for udviklingen af mere værdifulde og sammenhængende naturområder, til gavn for vilde dyr og planter.

Mål

  • Der skal sikres en høj biologisk mangfoldighed, beskyttelse af økosystemerne og standsning af tabet af biodiversitet.
  • Den eksisterende natur i kommunen skal bevares, plejes og forbedres. Den biologiske mangfoldighed skal styrkes ved at skabe nye, større og mere sammenhængende naturområder, med bedre levevilkår og spredningsmuligheder for vilde dyr og planter.
  • De internationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter skal sikres i overensstemmelse med vore EU-forpligtelser.
  • Hensynet til naturen skal styrkes i forbindelse med byudvikling og udvikling af infrastruktur.
  • Borgernes muligheder for naturoplevelser skal øges ved at fremme oplevelsesmulighederne og adgangen til relevante områder.

Redegørelse

Med sin beliggenhed ud til Storebælt, de mange skovområder, det kuperede terræn og de mange slots- og herregårdslandskaber, rummer Nyborg Kommune mange naturværdier, til stor glæde for kommunens borgere og besøgende.
Der er god grund til at beskytte og pleje den eksisterende natur. Kommunen har i kraft af naturbeskyttelsesloven en national forpligtigelse i forhold til de generelt beskyttede naturområder og de naturfredede arealer. Kommunen har også en international forpligtigelse til at beskytte og forbedre forholdene for de arter og naturtyper, som er udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne. Ligesom kommunen er internationalt forpligtet til at sikre arter optaget på habitatdirektivets bilag IV-liste.

For de eksisterende naturområder er der fastlagt naturkvalitetsmålsætninger, der skal danne grundlag for administrationen af en række love og prioriteringen af naturforvaltsindsatsen.

Naturnetværk

For at sikre og styrke naturen og den biologiske mangfoldighed er der udpeget arealer, der kan danne økologiske forbindelser mellem de eksisterende naturarealer. I kommuneplanen er dette naturnetværk udbygget med en udpegning af arealer for potentielle nye naturområder og tilsvarende for potentielle nye økologiske forbindelser.

Mange arter af vilde dyr og planter er i tilbagegang. En af årsagerne er, at bestandene er blevet isolerede i forhold til hinanden på grund af menneskets udnyttelse af landskabet. Nyborg Kommune ønsker at standse tilbagegangen af arter. Kommuneplan 2013 rummer et naturnetværk, hvis formål er at sikre den nødvendige sammenhæng i naturen, på tværs af administrative grænser og koordineret med handleplanerne for Natura 2000-planerne.
Som en del af naturnetværket er der udpeget arealer for udlæg af potentielle naturområder. Det er arealer, som har stort potentiale for at udvikle sig til naturområder, og som derfor i fremtiden kan bruges til at øge naturarealet i kommunen.
Sammen med temaet "Økologiske forbindelser" (i det tidligere Fyns Amts Regionplan betegnet "Biologiske interesseområder" og i Kommuneplan 2009 betegnet "Sammenhængende naturområder"), er der også lavet et nyt tema betegnet "Potentielle økologiske forbindelser". Det er en udbygning af de økologiske forbindelser, således at de potentielle naturområder og eksisterende naturområder, som ikke har sammenhæng med anden natur, gennem planlægning, også kan opnå denne forbindelse.
Sammen med de eksisterende naturområder udgør de 3 temaer:

  • Økologiske forbindelser
  • Potentielle naturområder,
  • Potentielle økologiske forbindelser

- et vejledende kortværktøj, der i planlægningen af kommunens fremtidige aktiviteter, skal styrke de eksisterende naturområder, ved at øge naturarealet og ved at skabe sammenhæng mellem naturområderne. På den måde øges arternes mulighed for at sprede sig og genindvandre, hvilket styrker populationerne og deres genetiske variation.

Naturnetværket skal danne grundlag for den fremtidige udvikling i Nyborg Kommune, således at kommunens mål for naturbeskyttelse fastholdes. For at sikre dette, er der fastlagt retningslinjer, der beskytter naturnetværket mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg med videre.

Bondemosen i Ullerslev 


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links