Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Beskyttet natur

Beskyttet natur


Nyborg Kommune har beskyttede naturområder af høj biologisk værdi, men også meget beskyttet natur, hvis biologiske værdi er lav. Kommuneplan 2013 opstiller retningslinjer for, hvordan naturområderne beskyttes.

Retningslinjer 

  1. Der må ikke ske ændring af tilstanden i de udpegede beskyttede vandløb, søer, moser, heder, overdrev, ferske enge og strandenge, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen kan dog give dispensation til ændringer, hvis væsentlige samfundsmæssige interesser taler herfor, eller hvis ændringen ikke medfører forringelse af naturværdierne. - Ændring kan endvidere ske i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at den påtænkte ændring vil medføre en forbedring af naturværdierne, jf. naturkvalitetsmålene.
  2. Der kan ikke meddeles tilladelse til aktiviteter, herunder vandindvinding, der kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre opfyldelse af de fastlagte naturkvalitetsmål (se link i boksen til højre).
  3. Mindre naturområder, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal så vidt muligt bevares.
  4. Ved ansøgninger om etablering eller udvidelse af dyrehold vil kommunen vurdere, om det medfører øget næringsstofpåvirkning af beskyttede naturtyper og arter, samt om der skal ske en tilpasning af projektet for at overholde EU's habitat og vandrammedirektiver.

 


Redegørelse

Beskyttede naturområder er moser, enge, strandenge, heder, overdrev samt vandløb og søer, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3. I kommunen er der ca. 1.422 hektar beskyttet natur, hvilket omfatter ca. 5,1 % af kommunes areal. Denne andel er blandt de laveste for de fynske kommuner. Kortet herover viser kommunens beskyttede natur og målsætning.

Naturarealerne er beskyttede mod indgreb, hvis de er over en vis størrelse. I særlige tilfælde er der dog mulighed for at give en dispensation til at foretage ændringer i de beskyttede naturområder. Ændringer i tilstanden kan tillades, hvis væsentlige samfundsinteresser taler for det. Det er også muligt at give dispensationer til ændringer i naturområder, hvis ændringerne fører til forbedringer af naturværdierne.

Indvinding af vand kan blandt andet medføre at grundvandsspejlet lokalt sænkes og dermed føre til en forringelse af de naturligt vandpåvirkede naturtyper, som f.eks. i moser, enge, strandenge, søer, vandløb og kildevæld. I udgangspunktet gives derfor ikke tilladelse til vandindvinding, der kan påvirke de højest målsatte naturområder eller de økologiske forbindelser.

Alle naturområder, der er registreret som beskyttet natur i Nyborg Kommune er blevet målsat efter en A-, B-, C- og D målsætning. - Fastlæggelse af naturs kvalitetsmål sker på baggrund af områdernes aktuelle naturindhold, historik, potentiale for naturgenopretning samt størrelse og sammenhæng til andre områder. Områder bliver tildelt en højere målsætning, hvis der f.eks. findes en ikke tidligere registreret sjælden planteart. Omvendt vil et naturområde ikke blive lavere målsat, hvis en sjælden art fx. uddør i området. I målsætningerne er anført hvilke parametre, der lægges vægt på ved bedømmelse af, om målsætningerne er opfyldte eller ej. Målsætningskategorierne ses via link i boksen til højre, mens målsætningen for de enkelte naturområder fremgår af kortet. Naturkvalitetsmålene benyttes, når der skal planlægges og træffes afgørelser, samt når plejeindsatsen tilrettelægges for at bevare og styrke naturværdierne i kommunen.

Langt hovedparten af naturområderne er overført med samme målsætning, som i sidste kommuneplan. Hvor der er ændret på områdernes afgrænsning (på baggrund af almindelig forvaltning efter naturbeskyttelseslovens § 3), - kommet ny natur til eller taget et tidligere registreret naturområde ud, - er dette tilrettet i naturkvalitetsmålsætningerne. Søerne er også blevet målsatte. Vandkvaliteten og potentialet er for de fleste søers vedkommende ikke registreret. Derfor har alle søerne fået en C-målsætning, på nær søer med betydning for klokkefrø eller stor vandsalamander, som har fået en A-målsætning. I planperioden forventes det, at en stor del af vandhullerne er registreret, så målsætningen kan differentieres.  31 % af de beskyttede naturarealer har højeste målsætning, mens de resterende 69 % fordeler sig nogenlunde jævnt mellem B-, C- og D målsat natur.

Beskyttet eng nedenfor Magelund Voldsted ved Lykkesholm

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Links

 Naturmålsætninger.pdf (18.1 KB)