Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Internationalt beskyttet natur

Internationalt beskyttet natur


De udpegede internationale naturbeskyttelsesområder, de såkaldte Natura 2000-områder, indeholder særligt værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Kommuneplan 2013 fastlægger retningslinjer for beskyttelsen af disse områder. Områderne er beliggende ved Storebæltskysten. Der er særlig fokus på at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der findes i områderne samt fokus på at sikre de internationalt beskyttede dyre og plantearter, - de såkaldte Bilag IV-arter.

Retningslinjer

  1. Inden for de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke gives tilladelse til aktiviteter, der forringer forholdene for de arter og naturtyper, der danner grundlag for udpegningen.
  2. Fysisk planlægning, der omfatter områder af betydning for bilag IV-arter, kan kun gennemføres, hvis der er foretaget en konsekvensvurdering, der har vist, at planlægningen ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rastepladser for dyr og planter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV-liste. Ligeledes må planlægningen ikke medføre forsætlig forstyrrelse med skadelig virkning for arten eller bestanden. 

 


Redegørelse

I Nyborg Kommune omfatter de internationale naturbeskyttelsesområder en række såkaldte EF-Habitatområder, der sammen med Ramsarområder og EF-fuglebeskyttelsesområder  indgår i et sammenhængende europæisk økologisk netværk, som betegnes Natura 2000-områder. De er udpeget for at beskytte naturtyper samt plante og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

De 3 udpegede Natura-2000-områder er:

  • Habitatområde nr. 115: ØsterøSø på Knudshovedhalvøen.
  • Habitatområde nr. 117: Kajbjerg Skov
  • Habitatområde nr. 118: Søerne ved Tårup Strand og Klintholm.

Områderne udgør et samlet areal på 360 hektar.

Staten har efter bestemmelser i miljømålsloven udarbejdet Natura 2000-planer, som fastlægger målsætninger og retningslinjer for den indsats, som er nødvendig for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder og dermed leve op til fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Målsætningen er, at de udpegede naturtyper og arter på sigt opnår gunstig bevaringsstatus. Der er en langsigtet målsætning for de udpegede Natura 2000-områder. Efterfølgende har kommunen udarbejdet Natura 2000-handleplaner, som redegør for, hvordan Natura 2000-planen med indsatsprogram vil blive gennemført i planperioden.

Planlægningen for Natura 2000-områderne er bindende for kommunens øvrige planlægning. Det er sikret, at kommuneplanen ikke er i strid med statens Natura 2000-planer, og Natura 2000-handleplanerne, som kommunen vedtog i 2012. I udpegningen af naturnetværket indgår de landfaste dele af Natura 2000-områderne som områder af højeste prioritet sammen med enkelte andre meget værdifulde naturområder. Dermed sikres, at områderne er koblet sammen med det øvrige netværk af korridorer og naturområder i kommunen.

Kommunens naturforvaltningsindsats, herunder etablering af nye levesteder for dyr og planter, vil blive prioriteret i forhold til det udpegede naturnetværk og i forhold til udviklingen i de potentielle naturområder. Der skal lægges særlig vægt på at forbedre netværkets funktionalitet i og imellem de internationale naturbeskyttelsesområder, og for de arter og naturtyper, disse er udpeget for.

Indenfor de udlagte Natura 2000-områder må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende eller udlægges nye områder til råstofindvinding. Der må således ikke træffes dispositioner, der indebærer forringelser eller forstyrrelser af naturtyperne eller arterne, som områderne er udpeget for. Dette kan have betydning for tilladelser, planer og aktiviteter såvel inden for som uden for Natura 2000-områderne, hvis aktiviteterne forventes at medføre uønsket påvirkning ind i områderne.

Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyre- og plantearter, som fremgår af direktivets bilag IV. Arterne er beskyttede både indenfor og udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder. Der betyder, at den planlæggende myndighed er forpligtet til at redegøre for, hvorvidt der forekommer arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV indenfor de pågældende områder, som vil kunne påvirkes af planer og projekter. 

 Udsigt over Østerø Sø fra Knudshoved Fyr

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017