Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Naturforvaltning

Naturforvaltning


Naturforvaltning omfatter blandt andet overvågning og  tilsyn med naturen, naturpleje, naturgenopretning samt  fremme af kendskabet til og muligheden for at færdes i naturen.

Retningslinjer

  1. Naturforvaltningsindsatsen vil koncentrere sig om væsentlige naturmæssige og friluftsmæssige interesser. Det vil primært ske i Natura-2000 områderne og i de beskyttede naturområder, indenfor det samlede naturnetværk samt i bynær natur. Indsatsen skal bidrage til at forbedre og udbygge naturgrundlaget og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.

Redegørelse

Naturforvaltning omfatter tilsyn med fredede arealer og beskyttede naturområder, naturpleje og naturgenopretning, forbedring af offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i naturen, samt formidling. Byrådet har ifølge naturbeskyttelsesloven ansvaret for tilsyn med fredede arealer , beskyttede moser, enge overdrev, heder, vandløb og søer samt jord- og stendiger. Kommunen har plejepligt på de fortidsminder og beskyttede naturarealer, som kommunen ejer.

Prioriteringen af naturforvaltningen  sker ud fra det udpegede naturnetværk, så indsatsen er samlet i særlige interesseområder. - Fx skal etablering af nye levesteder for dyre- og planteliv især ske i områder, der grænser op til eksisterende naturområder. 

Kommunens naturplejeindsats skal aktivt medvirke til at opfylde de fastsatte naturkvalitetsmål og målet om at standse tilbagegangen af biologisk diversitet. Naturplejen tager udgangspunkt i de enkelte naturområders målsætning, hvor de højest målsatte naturområder prioriteres frem for de lavest målsatte. Ligeledes tages der udgangspunkt i udpegningen af arealer i naturnetværket, når der skal udvælges kommunale plejeprojekter.

Grønt Råd inddrages i det overordnede og principielle arbejde med mål og handlingsplaner for naturforvaltningen. Grønt Råd er et forum, hvor interesseforeninger og politikere mødes og drøfter miljø- og planspørgsmål for landområdet.

Kreaturer fra Kogræsserlauget i Bondemosen ved Ullerslev, sørger for at arealerne ikke vokser til med buske og træer 


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017