Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Potentielle naturområder

Potentielle naturområder


Kommuneplanen skal sikre arealer, der kan udvikle sig til nye naturområder. Derfor er der udpeget potentielle naturområder. Disse områder er udvalgt ud fra, hvor der er god mulighed for at udvikle betydende eller sammenhængende naturområder.

Retningslinjer

  1. Indenfor de udpegede potentielle naturområder kan der som udgangspunkt ikke bebygges eller etableres anlæg. Tilladelse kan kun meddeles, hvis der udlægges et tilsvarende areal, der har lige så stort potentiale som naturområde, som dét areal, der tages ud.
  2. Hvor trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger anlægges, så de krydser de potentielle naturområder, skal der indbygges afværgeforanstaltninger, fx faunapassager. Ved væsentlige eksisterende spærringer bør passage søges sikret.
  3. Indenfor de udpegede potentielle naturområder vil kommunen have fokus på at fremme naturgenopretningsprojekter og tage initiativ til at skabe nye naturarealer.
  4. Realisering af potentille naturområder vil ske af frivillighedens vej og i tæt samarbejde med de berørte lodsejere.

Redegørelse

Byrådet ønsker at styrke den biologiske mangfoldighed, ved at skabe nye, større og mere sammenhængende naturområder.
De potentielle naturområder er en arealudpegning af områder, der i fremtiden kan udvikle sig til nye naturområder. Dette vil typisk kræve en indsats i form af naturgenopretning, vandløbsrestaurering (genåbning af rørlagte strækninger), ophør af eller ændret drift og lignende. Størstedelen af de udpegede arealer er beliggende indenfor de udpegede økologiske forbindelser.
De udpegede potentielle naturområder omfatter alle kommunens lavbundsarealer, hvoraf hovedparten er beliggende i forbindelse med de eksisterende vandløb, og hvor der tidligere, før opdyrkningen, var vådområder.  Desuden rummer de potentielle naturområder arealer for udvidelse af eksisterende naturområder og udlæg af nye naturområder, som er planlagte tiltag i forbindelse med Natura 2000-handleplanerne.

De potentielle naturområder vil i de kommende planperioder blive revideret og udvidet, i takt med at lokalkendskabet øges, og i kraft af nye krav fra staten gennem fremtidige vand- og Natura 2000-planer og en eventuel national naturplan. 
Byrådet vil arbejde for at der udlægges nye naturområder indenfor de udpegede potentielle naturområder. Dette søges fremmet ved en restriktiv efterlevelse af retningslinjerne, og ved at målrette kommunale og statslige midler til naturpleje og genopretning i disse områder.

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017