Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Potentielle økologiske forbindelser

Potentielle økologiske forbindelser


Da kommuneplanen skal sikre arealer, der kan danne sammenhængende naturarealer (i højere grad end de tidligere regionplaner foreskrev), er der med Kommuneplan 2013 udpeget yderligere arealer, der kan danne biologiske korridorer.

Retningslinjer

  1. Indenfor de potentielle økologiske forbindelser skal der ske en afvejning af de forskellige interesser, inden der planlægges eller gennemføres projekter, eller opføres ny bebyggelse eller anlæg, som forhindrer at området kan udvikle sig til et nyt naturområde eller en biologisk spredningskorridor.
  2. Hvor trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger anlægges, så de krydser de økologiske forbindelser, skal det grundigt overvejes at indbygge afværgeforanstaltninger, fx faunapassager. Ved væsentlige eksisterende spærringer bør det overvejes at sikre passage.
  3. Kvaliteten af de potentielle økologiske forbindelser søges forbedret gennem privat og offentlig naturpleje og naturgenopretning. Kommunen vil fremme projekter og tage initiativ til at skabe nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters mulighed for spredning indenfor de potentielle økologiske forbindelser.
  4. Realisering af potentielle økologiske forbindelse vil ske af frivillighedens vej og i tæt samarbejde med berørte lodsejere.

Redegørelse

Der skal ske en styrkelse af naturnetværket ved udbygning af de økologiske forbindelser.
De potentielle økologiske forbindelser er en udbygning af - og et supplement til de økologiske forbindelser. I udpegningen af de potentielle økologiske forbindelser indgår eksisterende naturområder, potentielle naturområder og planlægning for tiltag til realisering af vand- og Natura 2000-handleplanerne. Ved at inddrage disse arealer i planlægningen sikres derfor yderligere sammenhæng imellem naturområderne, hvilket styrker naturen ved at øge vilde dyr og planters mulighed for at sprede sig i landskabet.

De potentielle økologiske forbindelser vil i de kommende planperioder blive revideret og udvidet, i takt med at lokalkendskabet øges, og i kraft af nye krav fra staten gennem fremtidige vand- og Natura 2000-planer og en eventuel national naturplan. 

Naturandelen indenfor de potentielle økologiske forbindelser skal fremmes, ved at der opretholdes og udlægges nye naturområder og skabes biologiske korridorer.

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017