Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Vandløb, søer og kystvande

Vandløb, søer og kystvande


Nyborg Kommune har en betydelig og varieret kystline med 2 fjorde samt en række mellemstore og mange små vandløb samt søer, alle med store natur- og rekreative værdier. Flere af disse naturlokaliteter er påvirket af menneskelig aktivitet, fx gamle spildevandsforureninger og eksisterende udledninger fra husstande i det åbne land samt fysiske spærringer, at fastsatte målsætninger for disse vandsystemer ikke er opfyldt. En målrettet indsat er iværksat og vil fortsætte de kommende år for at forbedre miljøtilstanden i kommunens vandsystemer.

Mål

Forureningen af vandløb, søer og den kystnære del af havet skal mindskes i overensstemmelse med de reduktions- og kvalitetsmål samt tidsfrister, der fremgår af de statslige vandplaner og EU-direktiver.

Levevilkårene for dyre- og plantelivet i vandmiljøet skal forbedres, fx. via restaureringsprojekter i vandløb og forbedret rensning af spilde- og overfladevand.

Der skal arbejdes for at sikre rent overfladevand og forbedre borgernes rekreative muligheder langs vandløb og søer. 

Det skal sikres, at den landbrugsmæssige og øvrige erhvervs- og byudvikling sker på et bæredygtigt grundlag med henblik på at minimere miljøbelastningen og i respekt for vandområdernes miljømålsætning. 

Retningslinjer 

  1. Vandløb, søer og kystnære havområder, herunder fjorde, skal have et alsidigt dyre- og planteliv, - det vil sige at områderne skal bringes i en god økologisk tilstand, som kun i begrænset omfang udviser forringelser i forhold til uberørte forhold.
  2. Der er i kommuneplanen målsætninger for de enkelte vandområder, som er fastlagt ud fra en afvejning af naturinteresser mod andre interesser, fx spildevandsudledning, vand- og råstofindvinding samt rekreative interesser. Gældende målsætninger for vandløb er vedtaget i den sidste regionplan 2005 fra det tidligere Fyns Amt. Kommunens administration tager udgangspunkt i denne, indtil nyt grundlag er vedtaget i form af de statslige vandplaner.
  3. Det skal tilstræbes at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i de mange vandløb i kommunen ved at gennemføre en så skånsom vandløbsvedligeholdelse som muligt under hensyntagen til natur- og dræninteresser, samt ved at gennemføre restaurerings- og naturplejeprojekter, der sikrer bedre fysiske forhold og reducere næringsstoftilførslen.
  4. I kommunen findes kun 7 søer. For at opnå forbedrede forhold for dyre- og plantelivet i søerne vil kommunen tilstræbe, at der udføres vedligeholdelsesopgaver under hensyntagen til naturinteresser, herunder at der gennemføres restaurerings- og naturplejeprojekter, der sikrer bedre fysiske forhold samt en reduktion af næringsstoftilførslen.
  5. For kystvande gælder, at disse skal opfylde den generelle målsætning. Det betyder, at kystvande skal være egnet som fiskevand til lyst- og erhvervsfiskeri, samt hvor de naturlige betingelser er til stede som gyde- og opvækstområder for fisk.
  6. Store dele af kommunens kyststrækning er udpegede badevandsområder. I badevandsområderne skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets skærpede krav, herunder hygiejnisk kvalitet. (Se kommunens badevandsprofiler via link i boksen til højre).
  7. Der skal sikres gode fysiske forhold i de kystnære havområder, herunder at kvalitetskravene til skaldyrsvand, jf. EU-direktiv, skal være opfyldt, hvor de naturlige betingelser er til stede.
  8. Der skal ved målrettet indsats sikres, at der opnås et højt beskyttelsesniveau mod forekomst af uønskede miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

 


Redegørelse

Ny vandplan

Målene for kvaliteten af alt overfladevand fastsættes fremover i de statslige Vandplaner, jf. Miljømålsloven. Den nye Vandplan vil indeholde nye målsætninger for fjorde, søer og vandløb. Retningslinjer og målsætninger i Regionplan 2005 for det tidligere Fyns Amt er gældende, indtil målsætningerne i de statslige Vandplaner er kendt.

Vandløb

For størstedelen af vandløbene i Nyborg Kommune er målet, at de skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Tilstanden skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af spildevandsudledning, vandindvinding eller andre kulturbetingede påvirkninger (benævnt basismålsætningen).  Nogle vandløbsstrækninger tillades dog i højere grad påvirket og har derfor lempet målsætning, hvor kravene er æstetisk tilfredsstillende og om muligt fiskevand. Nogle vandløb har skærpet målsætning grundet et særligt værdifuldt dyre- og planteliv. Store dele af Kongshøj Å har en sådan skærpet målsætning, og det skal derfor sikres, at dette vandløb i størst muligt omfang ikke påvirkes af menneskeskabte forhold.  Af kortet fremgår målsætningerne for de enkelte vandløb, og målsætningskategorierne kan ses her:    Recipientmaal.pdf (25.2 KB). Disse målsætninger  er gældende, indtil de statslige Vandplaner er endeligt godkendt.                                                                                  

De fleste vandløb er registreret efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløb kan dog vedligeholdes efter gældende regulativer, fx i form af grødeskæring og fjernelse af aflejringer. Dog er det ikke tilladt at grave vandløb dybere eller bredere.
Mange vandløb i Nyborg Kommune har ikke en tilstrækkelig god tilstand. Det vurderes, at ca.70 % af de mindre vandløb ikke lever op til målsætningerne. For de større vandløb opfylder godt 50 % af vandløbsstrækningerne de fastlagte målsætninger.
De to væsentligste årsager til den manglende målopfyldelse i vandløbene er belastning med spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land og dårlige fysiske forhold i vandløbene. Herudover har hårdhændet vedligeholdelse, regnvandsbetingede udløb samt vandindvinding og udtørring en betydning i visse vandløb.

De vigtigste indsatsområder vil fortsat være at reducere udledningen af spildevand fra spredt bebyggelse og en generel forbedring af de fysiske forhold ved åbning af rørlagte vandløbsstrækninger, fjernelse af spærringer, gensnoning af vandløb, udlægning af sten og grus m.v.  

Søer

Generelt gælder for målsatte søer, at de skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Tilstanden skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af spildevandstilledning, vandindvinding eller anden kulturbetingede påvirkninger. Denne målsætning kaldes generel målsætning (B-målsætning) og er gældende for alle søer i Nyborg Kommune med et areal over 100 m2. -  - Af kortet fremgår målsætningerne for de enkelte vandløb, og målsætningskategorierne kan ses her:    Recipientmaal.pdf (25.2 KB). Disse målsætninger  er gældende, indtil de statslige Vandplaner er endeligt godkendt.                                                                                

Søer påvirkes især af store tilførsler af næringssalte, hvilket i de fleste tilfælde er årsagen til at tilstanden er dårlig og ikke lever op til målsætningen. Især fosfor giver anledning til kraftig vækst af mikroalger, der gør vandet uklart og grønt. Frigivelse af næringssalte, især fosfor fra bundsediment samt vandstandssænkning og stor bestand af fredfisk, medvirker tillige til den dårlige tilstand i søerne. Dambrug i søer forekommer ikke i kommunen og må ikke etableres, da fodring vil medføre forurening.

De vigtigste indsatsområder for kommunens søer vil fortsat være at reducere udledningen af spildevand fra det åbne land og forbedre rensningen inden udledning, reducering af næringssaltudvaskningen fra omgivelserne og sedimentet. Hvor situationen kræver øget indsats, fx ved fjernelse af næringsberiget søbund, vegetation m.v., kan egentlig sørestaurering komme på tale.

Kystvande

For kystvande gælder, at disse ikke opfylder den generelle målsætning. Det skyldes påvirkning af næringssalte, som medfører algevækst, undervandsvegetation domineret af trådalger og søsalat samt artsfattig bundfauna. I Holckenhavn Fjord ses en sådan algevækst og artsfattig bundfauna. I den indre del af Nyborg Fjord er niveauet af miljøfremmede stoffer så betydelig, at det påvirker dyrelivet, så målsætningerne af denne grund ikke er opfyldt.

De vigtigste indsatsområder for kystvandene vil fortsat være at reducere forureningen fra punktkilder, der belaster kystvandene via å-udløb, regnvandsudløb, og spildevandsaflastninger fra overløbsbygværker. Hertil kommer indsats for at mindske udvaskningen fra landbrugsarealer via naturgenopretningsprojekter m.v. 

  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Links

Badevandsprofiler i Nyborg Kommune