Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for beskyttelse af kystområderne

Rammebestemmelser for beskyttelse af kystområderne


Store dele af Nyborg Kommune er omfattet af planlovens bestemmelser om beskyttelse af kystområderne. Kystområderne er opdelt i

Kystnærhedszonen, der omfatter landzone- og sommerhusområder i en 3 km bred beskyttelseszone.

Den kystnære del af byzonerne, der ligger ud til kysten, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet.

I lokalplaner for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne ved bebyggelse og anlæg, og der skal anføres begrundelse for bygningshøjder over 8,5 m.

I lokalplanerne skal der også redegøres for eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.

I lokalplaner for bebyggelse og anlæg, der vil påvirke kysten i den kystnære del af byzoneområdet  skal der redegøres for påvirkningen af kysten. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse, skal der gives begrundelse herfor.

Kommuneplanens opslag om kystnærhedszonen kan ses her

 Kysten ved Strandalléen


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017