Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for grundvand

Rammebestemmelser for grundvand


Planlægning for nyt byggeri og etablering af mulig forurenende aktiviteter skal i områder med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkers indvindingsoplande ske i overensstemmelse med statens retningslinier, som er uddybet i notat fra Naturstyrelsen 2012: ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinier 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande”.

Såfremt det eksisterende datagrundlag er utilstrækkeligt for en konkret vurdering, skal der gennemføres en nærmere kortlægning af grundvandsforholdene. I forhold til nye by- og erhvervsområder, foretages vurdering og kortlægning af grundvandsrisikoen forud for eventuel udlægning af arealerne, herunder hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.

Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystemer, hvor der er risiko for grundvandsforurening.  

Der kan ikke lokaliseres virksomheder i OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser), der udgør en væsentlig risiko for forurening af undergrunden, f.eks. deponeringsanlæg og jordrenseanlæg.
Virksomheder der udgør en risiko for de særlige drikkevandsinteresser, f.eks. virksomheder der håndterer og opbevarer organiske opløsningsmidler, pesticider, olieprodukter eller andre forureningskomponenter, kan kun lokaliseres i OSD-område, såfremt der foretages følgende særlige foranstaltninger for sikring mod spild eller uheld:

  • Virksomhedens hjælpestoffer i form af væsker samt farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand og således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.
  • Alt håndtering af væsker samt farligt affald skal ske på befæstet areal. Eventuelt spild skal straks opsamles.


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

Link til kort med indvindingsboringer

Lovgivning, normer og standarder