Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for sommerhuse

Rammebestemmelser for sommerhuse


I eksisterende sommerhusområder arbejdes der på at indføre et nyt plangrundlag, der - i forbindelse med evt. udarbejdelse af ny lokalplan eller ansøgning om dispensation, tillader nedenstående rammer for bebyggelse  på følgende vilkår:


På selvstændigt matrikulerede grunde fastlægges byggemuligheden i forhold til grundstørrelsen - opdelt i 3 typer grunde  < 650 m2, grunde mellem  650 og 1.200 m2 samt grunde  > 1.200 m2.

  • grunde  < 650 m2. Der tillades  1 udhus max. 10 m2 ud over 65 m2 sommerbolig.
  • grunde mellem  650 og  1200 m2. Der tillades 2 udhuse á max. 10 m2 og en bebyggelsesprocent på 15 inkl. alle bygninger.
  • grunde >  1200 m2. Der tillades en bebyggelsesprocent på 15 beregnet efter BR10. (= et fradragsareal på 35 m2 til carport, udhus eller lign. + 2 udhuse a  max. 10 m2, udover  de 15%).

Byggemuligheder på selvstændigt matrikulerede grunde

Grunde under 650 m2

Grunde mellem 650 – 1200 m2

Grunde over 1200 m2

1 udhus max. 10 m2 udover eksisterende lokalplaners 65 m2

                 X

 

 

2 udhus á max. 10 m2, 15 % inkl. alle bygninger

 

                 X

 

Bebyggelsesprocent 15 jf. BR10

 

 

                  X 

Sommerhuse  må max. etableres i 1 etage, med en max. bygningshøjde på 5 m til tagryg og max. 3 m facadehøjde  langs mindst en langside som vist på nedenstående figur.

Uanset grundstørrelse kan der etableres hems, jf. reglerne i Bygningsreglement 2010.

Sommerhuse skal overholde en afstand på 5 m til vej, sti og skel samr 2,5 m til andre bygninger. Carporte, udhuse og lignende skal overholde en afstand på 5 m til vej, 2,5 m til naboskel og sti, og må etableres med en maksimal højde på 2,5 m.

Der kan dog opføres én bygning (garage, carport, udhus oh lign.) nærmere naboskel end 2,5 m, når bygningen placeres 5 m fra vej, og bygningens areal ikke overstiger 25 m2, bygningens længde ikke overstiger 8 m, og bygningens højde ikke overstiger 2,5 m, og der ikke isættes vinduer mod naboskel og sti.

Der kan dispenseres fra ovennævnte bestemmelser til genopførelse på samme sokkel, i samme stil og omfang, - hvis bygningen er nedbrændt, haft lynnedslag eller har været udsat for stormflod. Det forudsættes, at bygningen er lovligt opført.

Nye sommerhusområder

I nye sommerhusområder skal udstykning og bebyggelse fastlægges iht. gældende bygningsreglement. 


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017