Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for spildevand

Rammebestemmelser for spildevand


Bebyggelser i kommunen skal tilsluttes spildevandsanlæg i henhold til bestemmelser i den godkendte spildevandsplan for  Nyborg kommune.

Udnyttelse/bebyggelse af arealer inden for kommuneplanens rammer kan kun ske, når arealerne er inddraget i en godkendt spildevandsplans kloakoplande, og der er etableret den i spildevandsplanen forudsatte spildevandsafledning fra arealerne.

Al ny bebyggelse skal separatkloakeres, og inden for de ældre byområder skal der som  minimum være forberedt til separat tilslutning.

Det skal sikres, at så meget regnvand som muligt nedsives direkte i jorden, hvor jordbundsforholdene tillader dette. De befæstede arealer skal begrænses, så der sker en naturlig nedsivning. Regnvand fra tag og befæstede arealer skal nedsives via faskiner, for at undgå belastning af kloaksystemet. 

Bondemosen i Ullerslev


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017