Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 12.O.2

12.O.2

Bestemmelser

Plannummer 12.O.2 
Plannavn Langtved Friskole 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse konkret Skole 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Langtved 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Området kan anvendes til offentlige formål som skole, SFO, daginstitution eller andre uddannelses- eller institutionsmæssige formål. 
Områdets anvendelse Der skal udarbejdes en samlet Udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Langtved. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Opholdsarealer Det grønne trekantområde nord for bebyggelsen skal friholdes for bebyggelse bortset fra mindre legehuse, redskabsskure o.l. 
Miljø Der skal ske landskabelige forbedringer i landsbyens overgang til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan 236 
Særlige bestemmelser Det særlige landsbymiljø skal opretholdes, udvikles og styrkes omkring evt. forsamlingshuse, beplantning, gadekær, bystævner, stiforbindelser, stendiger og stensætninger m.v. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget