Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.10

1.B.10

Bestemmelser

Plannummer 1.B.10 
Plannavn Nyborg, Kystvejskvarteret 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdig bebyggelse skal bevares. Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg. Eksist. bebyggelse i 2 etager må tilbygges i 2 etager. 
Opholdsarealer De grønne områder for enden af de nord/sydgående veje skal bevares som fælles friarealer. 
Trafik Stiforbindelse på tværs af området skal bevares. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocent for åben-lav 30 og anden bebyggelse 40% 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget