Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.11

1.B.11

Bestemmelser

Plannummer 1.B.11 
Plannavn Nyborg, Knudshovedvejkvarteret 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Der kan etableres detailhandel til områdets daglige forsyning, langs Knudshovedvej. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Trafik Eksisterende stiforbindelse bevares. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 16, lokalplan 87 og 122 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocent max 30 åben lav, 35 for tæt-lav og 60% for etageboligbyggeri. Der kan etableres én butik til områdets lokale forsyning med max. butiksstørrelse 1000 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget