Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.16

1.B.16

Bestemmelser

Plannummer 1.B.16 
Plannavn Nyborg, F.E.Cronesvej m.v. 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget