Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.28

1.B.28

Bestemmelser

Plannummer 1.B.28 
Plannavn Nyborg, Dyrehavekvarteret 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdig bebyggelse skal bevares. Ny bebyggelse skal tilpasses stedlig byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg. Eksist. bebyggelse i 2 etager må tilbygges i 2 etager. Bebyggelsesprocent 30 åben-lav, 35 tæt-lav 
Trafik Banestien og stiforbindelse til havnen skal opretholdes som egentlig trafiksti/rekreativ sti. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 30, 72 og 119 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget