Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.35

1.B.35

Bestemmelser

Plannummer 1.B.35 
Plannavn Nyborg, Ravnekær 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Bebyggelsen skal opføres så der sikres et fælles præg, inden for de enkelte storparceller. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 20 for åben-lav og 30 for tæt-lav bebyggelse samt opdeling i åben-lav og tæt-lav fremgår af vedhæftede kortudsnit. 
Opholdsarealer Grønningen omkring Ravnekærgård, tjener som fælles friareal for området. 
Trafik Banestien skal opretholdes som egentlig trafiksti. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 14 med tillæg 14.1 
Særlige bestemmelser Der må ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer grunde på mindre end 700 m2 for åben-lav bebyggelse, 500 m2 for kædehuse og 300 m2 for rækkehuse. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget