Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.39

1.B.39

Bestemmelser

Plannummer 1.B.39 
Plannavn Nyborg, Jagtenborg 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent åben-lav max 25 og 35 tæt-lav under et for storparcellen. Bebyggelsen skal orienteres i forhold til udsigt, lys- og skygge samt trafikstøj. Arkitektonisk kvalitet sikres. Sikring af funktioner til styrkelse af socialt fællesskab. 
Opholdsarealer De fælles friarealer skal have sammenhæng med de omgivende naturområder og friarealer i naboområderne for at skabe sammenhæng i de grønne korridorer, af hensyn til flora og fauna. 
Miljø Af hensyn til beskyttelse af grundvandet skal der stilles særlige krav til placering og anvendelse af bebyggelse samt valg af materialer og forbud mod brug af gift i området. 
Trafik Områdets stiforbindelser skal opretholdes 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 200 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 900 m2. Arealer inden for søbeskyttelseslinien og beskyttelseszonen omkring vandboringer skal friholdes for bebyggelse og integreres i helhedsplanen for bebyggelserne som en del af områdets fælles friareal. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget