Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.C.1

1.C.1

Bestemmelser

Plannummer 1.C.1 
Plannavn Nyborg, Nyborg Jern 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Anvendelse konkret Større butiksareal (samlet over 1000 m²) 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. Bruttobutiksarealet må være max 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker og min. 500 m2 for begge typer. 
Miljø Skydebaneaktiviteter kan ikke udvides uden yderligere støjregulering. 
Trafik I den sydlige del af området omkring tankstationen må der ikke etableres yderligere overkørsler til Vestergade. Stisystem gennem området skal bevares. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan 49, 137, 147 og byplanvedtægt nr. 2 
Særlige bestemmelser Kultur- og fritidsaktiviteter skal opretholdes. Det eksisterende bruttobutiksareal på 12.900 m2 må ikke øges. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget